Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
149. Salvius an Gabriel Oxenstierna Osnabrück 1648 Februar 14/24

[p. 271] [scan. 327]


1
–/ 149 /–

2

Salvius an Gabriel Oxenstierna


3
Osnabrück 1648 Februar 14/24

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II.

5
Unbefriedigende Zahlung der französischen Subsidien und Abrechnung über die entrichteten
6
Summen. Antrag eines Stettiner Kaufmannes wegen Moderation und endgültiger Festsetzung der
7
königlichen Zölle in Pommern.

8
Jagh hoppas, Eder Excellence hafver bekommat balancen på förledne åhrs
9
subsidier och theraf sedt, att ännu störste deelen af vintersubsidierne icke er-
10
lagd är, väntes lijkväl nu moot ändan på Februario och deels in Martio, at
11
skole erläggias. Jagh sända ock ther hoos ett uthtogh på thet, som till dato
12
förfallet är at betalas, hvilket, medan thet är een stoor summa och ingen pro-
13
vision thertill, beder jagh ännu hörsamligen om information, huru jagh skal
14
bära migh åt medh the monga importune kräfvjare.

15
Elljest låter Eder Excellence jagh hörsamligen veta, at hijt är en Stetinisch
16
köpman sänder, hvilken underhanden skall sökia, at the Konglige Maijestät
17
och chronan bevilljade moderna vectigalia i Pommern motte här förmedelst
18
en billig taxa modereres och sättias, såsom the efter krijget skole continueras.
19
Huru hans besvär lyda, varder Eder Excellence förnimmande af innelagda
20
öffverslagh, detta han migh sjelff tilstält hafver. Medan nu thet är een cam-
21
marsaak , hafver jagh icke underlåta kunnat, at skicka den Eder Excellence
22
tilhanda. Vij varda fuller här tilseendes, at inthet praejudicerligit på denne ort
23
må statueras, hollandes honom oppe medh godh förtröstning medh hoppe-
24
lige friden. Men thet kan tiläfventyrs vara nödigt, at sådant ock tages i consi-
25
deration therhemma.

Dokumente