Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
65. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 November 20/30

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 November 20/30

4
Kopie: RR (sv) fol. 3118’–3119.

5
Anordnung Schering Rosenhanes als Ambassadeur in Paris und seine Ersetzung durch Biören-
6
klou .

7
Edert bref af den 1. huius är oss på sidste post väll inlefvererad vordet, och
8
hafve vij theropå inthet synnerligit till att svara, men på dett I må vetta bref-
9
vet vara framkommet och posten icke löpa af uthan vårt svar, hafve vij thenne
10
vår notification till Eder velat låta afgå, förväntandes elljest Eder verkentlige
11
relation om hvadhsom häreffter i fridztractaterne kan passera.

12
Elljest, effter vij nu hafve resolverat, att affärda hädan landzhöfdingen Ske-
13
ringh Rosenhane

28
Schering Rosenhane (1609–1663); biographische Hinweise: APW [ C II 3 S. 1 Anm. 1 ] ; Wal-
29
ther
S. 30–33.
åth Franckrijke i qualitet af en ordinarie ambassadeur vidh
14
dett hofvet att förblifva, och oss synes nödigt och nyttigt, så och förre gjorde
15
afskeden lijkmätigt, att een resident honom succederer i Münster, och vij
16
thertill secreteraren Biörneklou

30
Mattias Mylonius, 1646 nobilitiert Biörenklou (1607–1671). In seiner eigenhändigen Unter-
31
schrift lautet die Schreibweise am häufigsten Biörneklou. Im vorliegenden Band wurde jedoch
32
die Orthographie Biörenklou von APW II C 1–3 beibehalten. Biographische Hinweise: APW
33
[ II C 3 S. 3f. Anm. 6 ] ; Walther S. 27–30.
befinne capabel, hvarföre och såsom vij ho-
17
nom här hoos befalle, att så anställa sina saker, att han tijt kan medh första
18
sigh begifva, så hafve vij och Eder detta vetta låtet, mehrendels till den ända,
19
både att i honom dertill instruere kunna, såsom och, att i hädan ifrån någon
20
secretarium legationis een man af qualitet, som icke allenast brefven till oss
21
och androm veet afsatta, uthan och then I kunne bruka i sjelve tractaterne
22
emellan Edre och them keijserlige, så och vårt holle protocoll och göre be-
23
skedh för acterne, hafve till förvänta. Dy effter ingen af Eder kan anten hafva
24
tijdh eller elljest vill skicka sigh, att förrätte secreterare ämbete, och vij icke
25
sij hvem ther uthe hafve till att bruka, som thet värcket till botns förstår, vill
26
ju vara af nöden, att een annan härifrån blifver förordnadt till secretarium
27
legationis i Biörneklous ställe.

Dokumente