Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
115. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1648 Januar 10/20

17
–/ 115 / [ 135 ]

18

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


19
Osnabrück 1648 Januar 10/20

20
Ausf.: DG 12 fol. 53–61, PS: fol. 62–62’; Eingangsvermerk Uppsala 1648 Januar 27/Februar 8.

21
Abreise Biörenklous zur Berichterstattung nach Stockholm. Konferenz mit den Kaiserlichen über
22
die schwedische Satisfaktion und die von diesen strikt abgelehnte hessische Satisfaktion. Beharren
23
der Kaiserlichen auf vorheriger Abhandlung der Amnestie- und Gravamina-Punkte. Schwedische
24
Bitte an das Corpus evangelicorum um Unterstützung in der hessischen Angelegenheit. Holländi-
25
sches Drängen auf einen französisch-spanischen Vergleich. Bitte des hessischen Gesandten um Un-
26
terstützung . Unterrichtung der evangelischen Deputierten durch die Kaiserlichen über den Stand
27
der Verhandlungen. Befremden der Schweden über die von den Kaiserlichen angestrebte erneute
28
Behandlung aller Vertragspunkte von Anfang an und den Spott über den Rückzug der Schweden
29
aus Böhmen und den Erbländern. Sondierende Gespräche über die Satisfaktion und die Äquiva-
30
lente für Mecklenburg und Kurbrandenburg. Bitten des hessischen Gesandten Krosigk und des
31
französischen Residenten La Cour um Unterstützung der hessischen Satisfaktionsforderungen.
32
Mißglückter Versuch Wrangels, mit seinen Regimentern aufzubrechen. Französische Gesandt-
33
schaft an Wrangel, um Schritte wegen der bayerischen Ruptur zu verabreden. Geldforderungen
34
des Generalmajors Linde. Eingang des Gutachtens des Corpus evangelicorum zu Amnestie und
35
Gravamina.

36
Såssom Eders Kongliga Maijestät förmedelst des allernådigste med sidste post
37
ankombne bref till secreteraren och des tillförordnade resident i Mönster,

[p. 196] [scan. 252]


1
Biörnklou, hafve befallat honom, at per posta begifva sigh herifrå till Eders
2
Kongliga Maijestät , altså hafver han, det till skyllig hörsambst föllje, gjort
3
sigh färdig och ähr igår rester härifrån, tagandes sin väg på Hamburg, der han
4
förväntar detta brefvet effter sigh, att vid sin öfverkopmst till Sverige i under-
5
dånighet insinuerat Eders Kongliga Maijestät. Effter han elljest veet närva-
6
rande statum rerum och tractatuum här såväl hvad deruthinnan ähr passerat,
7
som hvad hopp man i det närmeste kan giöra sig om des uthslag, hålle vij
8
öfverflödigt, att uthi detta brefvet något synnerligit röra derom, uthan låtet
9
ankomma på herr Biörnklous underdånige uthförligere mundtelige berät-
10
telsse .

11
Allenast hafve vij derjempte hermed velat Eders Kongliga Maijestät under-
12
dånligen föredraga, hvadsom i den nestförledne veku uthi tractaten och någre
13
conferentier så med dee käijserlige som evangeliske ständerne ähr vordet
14
föreluppit. Sedan nästförgångne postedag hafve vij intet mer ähn een gång,
15
nembligen den 4. huius, varit tillsammans med caesareanis. Hvad vij då hafva
16
hafft för händer och huru de sigh hafva vijdare anlåtit vid Eders Kongliga
17
Majestätz satisfaction, aequivalentierne och landtgrefvinnens af Hessen- Cas-
18
sel Furstliga Nådes sak, det teckes Eders Kongliga Majestät allernådigst för-
19
nimma af under littera A fogade protocol.

20
Vij hafve fuller velat dagen dereffter, var den 5. dito, besökia dem igen, att
21
continuera värket, men achtat lichvel vara een nödtorfft, at föruth låta dem
22
vetta, det vij sågo oss intet med någon synnerlig effect kunna holla conferen-
23
cer med dem mehra, der de ville bestå uthi deres förre mening om Hessiske
24
saken. Hemstelte dem fördenskull, bettre att betänckiat och tala med interes-
25
senterne derom, på det, när vij kommo, icke måtte finnes difficultet quoad
26
oblata. Skulle de emot förmodan intet villja bequemma sigh deruthinnan, då
27
vele vij vara entskyllade, der vij deröfver nödgades opskjuta sammankomp-
28
sten och ähnnu något ansee värket.

29
Caesareani hafva svarat, det de intet kunde mildere förklara sigh öfver det
30
ährendet, ähn som tillförende vore skedt. De hade ingen instruction vijdare at
31
gåå. Skulle vij änteligen villja stå derpå, då moste de refererat till Käijsaren
32
sampt interessenterne och vänta beskedh. Ähnnu ville interessati ingalunda
33
låta disponera sigh till andre förslagh. Vij måtte man först afhjelpa amnestien
34
och gravamina, på hvilke kriget hade sitt fundament och uthan hvilkes erör-
35
trande ingen fridh kunde blifva, myckit mindre chronan och andre satisfac-
36
tion skee. När desse puncter vore färdige, kunde man sedan skrijda till det
37
öfrige, som förmodeligen omsider och när man komme till handels deröfver,
38
skulle och få sin richtighet, effter såväl catholici som evangelici, förähn friden
39
och värket skulle derpå blifva hindrat och studsat, vore deri gripandes till
40
något erdrägeligit expedient. Dermed gick den dagen sin koos, och den föll-
41
jande voro de hindrade med deres posts affärdigande.

[p. 197] [scan. 253]


1
Den 7. beskickade de oss fuller, tesmoignerandes, att de ville fullföllja hande-
2
len , men effter grefven af Witgenstein hade lijtet tillförende låtit genom sin
3
secreterare begiära, vij ville denne gången opskjuta sammankompsten med de
4
käijserlige, som vore budne af honom till giest och barnssööl, låte vij det så
5
skee och förslogo, att vij måtte få komma till dem den 8. dito. Emedlertijd
6
och effter oss blef förebracht, det de käijserlige underhanden imputerade oss
7
culpam protracti negotii et tractatus, låto vij bemälte den 7. huius fordra or-
8
dinariam deputationem evangelicorum till oss, refererandes dem, att vij hade
9
förnummit, det de hade varit kallade till de käijserlige och der af dem blifvit
10
pousserade, till at ju förr ju heller inkomma med deres sentiment öfver den
11
communication . Caesareani förmodade, dem hafva fått af oss om de i denne
12
tijden bortåth plägade conferentier. Emedan förähn det skiedde, de intet vij-
13
dere kunne giöra till värket. Fördenskull begierte vij information, om så vore
14
skedt och hvad der elljest vore förefallit.

15
Effter ett lijtet afträd gafz oss till svar, att deputati evangelici intet hade varit
16
hoos de käijserlige, hvarken fordrade eller af sigh sjelfve, men at secretarius
17
legationis caesareae hade den 5. huius varit skickat till Altenburgerne, at be-
18
giära af dem, de ville hoos de andre evangeliske befordra, att effer förmodeli-
19
git var, det de hade fåt part af oss om det, som i tractaten var förluppit, caesa-
20
reani då måtte få deres sentiment deröfver, så at de kunde dagen dereffter,
21
som var deres postedag, få skickat och skrifva derom till Käijsaren.

22
Vij replicerade, att, effter vij hörde, det de intet hade varit hoos caesareanos,
23
uthan secretarius legationis caesareae hos dem, låto vij det stå derhän och till
24
sin ohrt. Vij ville på deres begiäran informera dem om tillståndet af tractaten,
25
efftersom vij och berättade, att vij hade, sedan deputati sidst vore hoos oss
26
allenast een gång, varit tillsammans med de käijserlige och intet velat holla
27
oss länge oppe i chronones satisfaction, som de viste då vara i raden att tala
28
om, uthan farit den så obiter igenom, tilldes vij vore kombne på de andre och
29
den Hessiske saken, men funnit, det caesareani åter igen ville så gott som de
30
novo et ab ovo begynna så den som de andre sakerne. I synnerhet hade de
31
låtit höra sigh mechta hårde uthi den Marpurgiske tvisten och högbemälte
32
Hennes Furstlige Nådes satisfaction, af hvilken de för ingen deel ville vetta,
33
myckit mindre stå till det, som för detta deruthi var offererat och afhandlat.

34
Hvilket gjorde oss uthi conferencen något studsige. Det vore fuller desföru-
35
than något talt om executions- och assecurationspuncten, doch icke heller
36
synnerligit dertill gjordt. Der hoos förtälte vij dem orsaken, hvarföre vij sedan
37
intet hade kunnat komma ihoop med caesareanis, och om våre beskickninger
38
till dem på sätt och vijs, som här förbemälte ähr, seijandes i det öfrige, att vij
39
vid een sådan beskaffenhet intet sågo, huru man med raison kunde gå vijdare
40
i handelen, effter caesareani ville kasta öfver ända det, som reda var offererat
41
in causa Hassiaca. Vij höllo öfverflödigt, att vidlyfftigere här ihugkomma,
42
hvadsom var desföruthan passerat emillan oss och de käijserlige, effter evan-

[p. 198] [scan. 254]


1
gelici hade tillförende icke allenast fått af oss differentierne öfver hela instru-
2
mentet och det, som deri var transigerat, adproberat och ähnnu oerörtrat,
3
uthan och sedan af caesareanis, hvadsom uthi conferencierne var tvistigt. Be-
4
giärte , deputati ville träda tillsamman, öfverläggia detta och seija sin mening
5
derom. Skulle de elljest i någon punct behöfva vijdere effterrettelsse, vore vij
6
öfverbödige den at gifva. Vij försågo oss till den, att de noga efftertänckia och
7
på sin sijda inthet underlåta, att förmå caesareanos till billighet, enkannerlig i
8
högbemälte Hennes Furstliga Nådes sak, så att hvadh een gång deri var budit,
9
måtte för all ting blifva tanquam fundamentum till yttermehra negotiation.

10
Det skrifves uhr Mönster, att der skrides till ändan och genom Hollendernes
11
starka pådrifvande till förlijkning emillan Franckrijke och Spagnien, effter-
12
som dagen till slutet var satt den 20./30. huius. På det man icke här måtte
13
komma effteråth, ville man förmoda, at de, såvidt giörligit vore, skynda sigh
14
med deres consultationer, då vij derom underrättade, ville, som vij tillförende
15
hade gjordt, tage alle momenta i acht till tractatens befordring.

16
Deputati tackade för den omstendelige aperturen, tesmoignerandes sigh
17
ogierna höra, at legatio caesareana så går om med handeln och i synnerhet
18
giör difficulteter i Hessiske satisfactionen. Ville lichväl hoppes, at när vij vij-
19
dere komma tillsammans med dem, deri skola kunna finnes expedientia. De
20
ville oförsumat referera corpori evangelicorum detta och tviflade inthet, at de
21
varda deres deliberationes deröfver så anstellandes, som tijden och saksens
22
vichtighet fordrar. Bode till beslut, at vij så hereffter som härtill ville låta oss
23
värket i bästa måtto vara recommenderat.

24
Effter nu landtgrefvinnans Furstliga Nådes gesandter, Schäffer, hörde, att vij
25
och lade oss således uth för Hennes Furstliga Nådes interesse, gjorde han oss
26
in praesentia deputationis icke allenast derföre een tackseijelsse, uthan badh,
27
att vij ähn ytterligere ville, som Hennes Furstliga Nådes tillförsicht var,
28
räckia Hennes Furstliga Nådes deri handen. Och de evangeliske, att de icke
29
ville låta förleeda sigh af någre de käijserlige söte ord, uthan stå faste på Hen-
30
nes Furstliga Nådes sijda, emedan det vore sjelfva billigheten och reda een
31
gång icke allenast quaestio an richtig, uthan och visse offerter skiedde, allege-
32
randes der hoos korteligen, at grefven af Trautmansdorff hade vid sin afresa
33
contesterat, det hvad tracterat vare, skulle blifva i sitt stånd, och hans colle-
34
ger , som qvar blefne, hade fullmacht, at afhandla och sluta det öfrige.

35
Dagen dereffter, den 8. huius, kom åther bemälte deputation till oss och
36
brachte före, det caesareani hade då samma morgon låtit kalla dem till sigh
37
och gifvit dem till förstå, att de för någre dagar sedan hade varit med oss i
38
conference och hafft Eders Kungliga Majestätz satisfactionis punct före, hvar-
39
uthinnan de icke ville ändra eett jota, men uthi den Hessen-Casselske saken
40
kunde de intet komma med oss öfvereens. Derbredevid hade de berättat dem
41
om de bud, vij hafva hafft hoos dem, och hvad af dem var svarat. Besvärandes
42
sigh i det öfrige, att tijden ginge så förbij, inge conferencier hölles, myckit
43
mindre gjordes något till saken, med förmälan, att, der vij ville trängia på vår
44
begieran, måtte tractaten deröfver letteligen få een oredresserlig stöt och ville

[p. 199] [scan. 255]


1
det altså vinna det anseendet, som hade vij rättat våre tanckar på een ny cam-
2
pagnie , hvilket dem ville persuaderes, men de lichvel fast bettre hoppades.
3
Begiärte af evangelicis, de ville på undfången communication af oss om trac-
4
tatens beskaffenhet fortfara med deres deliberationer deröfver, sigh theruthin-
5
nan så anlåtandes, att icke allenast de, uthan och deres medständer, de catho-
6
liske , kunde vara tillfridz med. När de dermed vore ferdige, stodo i deras
7
skiön, anten immediate eller mediate igenom oss, som tillförende hafva drif-
8
vit deres interesse, låta dem conclusa tillkomma, då de ville för sine personer
9
giöra derpå, hvad deres herres Käijsarens instruction och befallning tillåthe.
10
De hade och till extensionen af talet brukat denne appendice, att catholici
11
status vore till at fortsättia tractaten hijtkombne, hade måst vänta här een så
12
lång tijd och icke ähn een gång blifvit vyrdede af evangelicis med svar på
13
deres declarationer, hvilket lände deres principaler, som vore äfven såväl
14
chur- och furster sampt förnämme stånd i Rijket som de andres, till skimpf
15
och vanheder.

16
Vij svarade, att denne berättelsse komme uthi somt öfvereens med det, som
17
vij dagen tillförende hade optäckt dem. Vij hade uthi våre conferentier med
18
de käijserlige ingen punct låtit in suspenso, uthan gierna velat giöra den ene
19
effter den andra klar, fölljandes dervid den ordning, som tillförende ähr vor-
20
den observerat och projecterne öfver instrumento pacis inneholla. Men i den
21
staden vij hade förmodat, att de käijserlige skulle hafva förebracht billige
22
temperamenta, som vij snart i 7 månader hade bidat effter och varit förtrö-
23
stade om, hade de omsijder kommit fram, som evangelici viste, med een ho-
24
per correcturer, innovationer och ändringer, hvarmed de hafva gjordt oss hela
25
värket irrigt och stött omkull det, som tillförende stod på een god foot. Vij
26
kunde inge andre och fordersamare förslag giöra i tractaten, ähn att de käij-
27
serlige blefvo vid det, som een gång ähr accorderat, det öfrige, höllo vij före,
28
skulle gifva sigh, der caesareani ville för uthkomma med deres ultimis fram.
29
Begierte, de, evangelici, ville hos caesareanos hjelpa befordrat derhän, det
30
skulle komma dem sjelve till godo och märkeligen facilitera deres förhanden
31
varande deliberationer, idy de altså med deres tanckar och sentimentis kunde
32
desto bettre råka målet af een önskelig utgång på värket. Att vij så instendigt
33
hade stått på den Hessen-Casselske saken, hade vij vichtige orsaker till. Och i
34
synnerhet, effter caesareani dee andre fuller hade corrigerat, men denne helt
35
och hollit uthslagit, som lichväl för ähr vorden gillat och hade skedt så an-
36
seenlige bod uthi, med hvilke quaestio an vore ophäfven och satt extra con-
37
troversiam . Vij hade äfven den dagen ämnat oss till de käijserlige, efftersom
38
oss var een stund af dem gifvin, men det vore så af ett förseende skedt, hvilket
39
de sedan hade låtit endskylla, att deputati vore på sagdan tijma komne för oss
40
i vägen, och fördenskull hade de föreslaget, om icke oss behagade att komma,
41
sedan deputationen hade varit hoos dem. Vij hade fuller varit sinnade det at
42
giöra, men effter vij förnumme, det evangelici vore der och vij gierna ville
43
vetta, hvadsom var förefallit, förähn vij samptligen komme till de käijserlige,
44
hade vij låtit anbjuda, att jag, Salvius, måtte, der så syntes, få besökia Volmar

[p. 200] [scan. 256]


1
allena, till att med honom adjustera Eders Kungliga Majestätz och chronans
2
satisfactionspunct och af det tillfelle discurrera något om de öfrige, såsom
3
aequivalentierne och landtgrefvinnans af Hessen-Cassel Furstliga Nådes sak.

4
Dermed kunne vij bahna så myckit lättare vägen till nästa conferencen, då vij,
5
och emedan evangelici voro öfver deres deliberationer, ville, till at vinna tijd,
6
försökia, om man kunne komma åth, at clarera bemälte satisfaction och hvad
7
dertill hörer. Volmar hade föreburit, att han vore een persona accessoria och
8
peregrina, som inthet kunde något af sig sjelf giöra uthan de andre käijserlige
9
gesandternes närvaru, och derföre vore det fåfengt, att komma med honom
10
tillsammans, att han tillförende och vidh grefvens af Trautmansdorfz närvaru
11
hade varit brukat till denne tractaten, så sampt, som serskilt hade ett annat
12
besked. Ville jag, Salvius, komma allena till dem alle ihop, det stelte de till
13
oss.

14
Deputati sade, att caesareani hade ungefär på det slaget refererat dem det-
15
samma , villjandes lichväl så uttydat, som ville vij änteligen sättia Richsens à
16
part och först gå till chronones och des anhangz particularsaker och interesse.
17
Fördenskull hade de förmanat evangelicos, att på sin sijda fara fort, så att man
18
först kunde komma uhr de puncterne, förähn något annat företoges. De hade
19
derpå tesmoignerat emot caesareanos (hvilket de gierna hörde), att de nu i
20
denne ingångne veku och som idag ville begynne consultera öfver amnestien
21
och gravamina och, såvidh giörligen vore, skynda sigh dermed. Hade elljest
22
varit åth de keijserlige, att de måtte, om skee kunne, optäckia dem tillförende
23
deres ultima, på det de kunde betjäna sig dem till mehra befordring, men de
24
hade förevändt, at det var ett selsampt anmodande och icke allenast för Käij-
25
saren disreputerligit, der de skulle således praecipitera och blotta sigh med
26
vijsandet af sin instruction, uthan dermed skulle de föda mehra disputer och
27
villevalla. De ville fuller vetta tempo, när det borde giöres. Hvad satisfactio-
28
nen och aequivalentia anginge, deruthinnan achtade de intet något ändra, och
29
derföre behöfdes de icke heller at adjusteres. Den Hessiske saken ville de intet
30
helt och hollit disputera, men måste lichvel hafva deras regard på interes-
31
senterne , doch kunde, der den kommer till handels, det fuller skicka sig
32
dermed.

33
Vij svarade, det vij förstodo väl, att de käijserlige ville hafva amnestien och
34
gravamina afhulpne. Det vore och vår intention och scopus och see gierna, at
35
de puncterne måtte blifva clarerade. Fördenskull hade vij igår proponerat och
36
gifvit, hvad dertill videre vore att giöra under stendernes censur, recommen-
37
derandes ähn ytterligere så det som caussam Hassiacam till deres bäste befor-
38
dring . Förslaget, at komma tillhopa med Volmar, vore intet att tractera, men
39
att emedlertijd adjustera och tillsee, om man kunde afhjelpa saken in puncto
40
satisfactionis och om tillfellet, så hade gifvit sig tala något om then Hessiske.
41
Caesareani hade sidst comporterat sigh dervid temmelig otålige, brukandes
42
åtskillige ord, som mächte picquante ähre. Vij vore lichväl inthet att för-
43
tänckia , det vij talte för Hennes Furstliga Nåde såsom våre allierade. Hennes
44
Furstliga Nådes desideria hade vij, som i det passu bör skee, exhiberat och

[p. 201] [scan. 257]


1
burit fram. Det ähr och för detta deröfver handlat vordet, men att de käij-
2
serlige nu ville hela negotium retractera och af nyio begynna, kommer oss
3
fremmande före, icke mindre ähn deres spatske ord, de gifva om utjagande
4
uhr Erflenderne och annat slijkt neessligit. Vij kunde inthet begripa, hvad de
5
änteligen ville i denne Hessiske saken. De lådes fuller något, men komme
6
lichvel inthet uth dermed. Vij hade fördenskull billigt in antecessum most låta
7
den vetta, att vij gierna vore försäkrade för vår sammankompst, hvad de vore
8
sinnade, at giöra deri, på det vij icke förgäfves kommo ihop. De måtte detta
9
procedere intet misstyckia. Vij hade deri fölgt deres ägit exempel, som de
10
gjorde i Mönster, efven i denne samma saken, idet grefven af Trautmansdorff,
11
när vij skulle komma till dem, skickade till oss Schröder

42
Wilhelm Schröder († 1679); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 132 Anm. 1 ] ; ebd. [ II C 3 S. 264 Anm. 1. ]
och lät seija, det det
12
gjordes inthet behof, at giöra oss det omaket, såframpt vij icke ville till caesa-
13
reanorum begiäran förklara oss deruthi. Huru det lijkade oss, att de således
14
vele oss då föreskrifva, det kunde de nu sjelfve kienna. Doch hade vij icke
15
heller af annan intention gjordtet, ähn att kunna cum aliquo effectu träda
16
med dem öfver saken tillsamman. Vij höllo före, det vore ständerne intet
17
emot, att vij interim et eis deliberantibus sökia, till att sättia fast och giöra
18
richtigt satisfactionspuncterne och hvad dertill hörer, effter det tjente till vär-
19
ketz befordring. Men det måtte vist löpa een lijten suspicion derunder. Lega-
20
tio caesarea hafva i förstone hollet det reglan, att satisfactio först skulle före-
21
tagas , menandes dermed vinna chronorne, till att låta fara hufudsaken och det
22
almenne bästa, hvilket doch intet hafver gåt dem an. Nu synes lijkt, att de
23
bjuda detsamma till hos ständerne, drifvandes med macht på, att få dem i det
24
modellet, som skee kan, efftersom vij nogsampt hade erfarit, huru de ville
25
afhjelpa gravamina, på det de hafvandes fått aliqualem satisfactionem. Sedan
26
måtte släppa de andre sakerne handlöst och draga hvar till sitt. Det vore lijka,
27
hvilken ordning som fölgdes, och vore vij deri heelt indifferent, allenast alt
28
kunde slijtas till interessenternes contentement. Stenderne måtte för ingen
29
deel tvifla derom. Eders Kungliga Majestätz och chronans satisfaction hade
30
långesedan varit richtig. Der icke caesareani, ehuruvel de nu annat seija, hade
31
uthi så merkelige stycker, som correcturerne uthvijsa, andrat densamma, hade
32
vij icke heller hafft orsak, een prick att sättia dertill. Doch kunde det, som af
33
oss vore skedt, intet egenteligen få det nampnet, effter intet vore ombytt in
34
substantialibus, uthan allena till att undfly all vidlyfftighet i framtijden någre
35
mörka paragraphi explicatius satte. Bemälte correcturer hade varnat oss för
36
effterslängen och gifvit oss vid handen, att see oss således deruthinnan väl
37
före. Såframpt caesareani icke blifva vållande, ville vij icke een minut oppe-
38
holla oss vijdere deruthi. Vij hade intet mindre ähn status orsak, at fahra fort
39
för de tijender, som vore komne uhr Mönster om tractatens avancement der,
40
som holles före vara inmot slutet emillan Franckrijke och Spagnien. Satisfac-
41
tio Hassiaca vore een svår sak och låte de käijserlige dervid sig så an, som ville

[p. 202] [scan. 258]


1
de gierna, om de kunde giörat, gifva Hennes Furstliga Nåde landtgrefvinnan
2
een kneek derföre igen, att Hennes Furstliga Nåde så beständigt hade uthär-
3
dat till det allmenne bästa.

4
Deputati meente, att de käijserlige intet så stort vore emot Hennes Furstliga
5
Nåde som interessati, hvilke durchaus intet ville bequemma sigh eller förstå
6
till någon satisfaction åth Hennes Furstliga Nåde, myckit mindre sjelfve con-
7
tribuera det ringeste dertill.

8
Vij tesmoignerade deremot, att vij på det fallet de ville, det vij doch intet
9
förmodade, blifva dervid, intet kunde förlåta Hennes Furstliga Nåde som een
10
om det allmänne väsendet så högt meriterat furstinna och allierad.

11
De regererade, att det vorde fuller sig gifvande, när vij komme till handels
12
derom igen. På förbemälte deres appendice svarandes, det vij stälte till sin
13
ohrt, att de inthet hade confererat med statibus catholicis. Doch hade de intet
14
stort at klaga öfver, effter de viste ju, att amnestien och gravamina härtills
15
hade immediate emillan de käijserlige och oss afhandlats. Hade de legat så
16
lenge här, det vore deres eigen skuld. Vij hade lenge nog blifvit oppeholdne i
17
sommers uthi Mönster och då hafft större orsak, at besvära oss ähn de. Det
18
ville oss berättas, att någre catholici, i synnerhet Adamus Adami, mortalis
19
hostis eller, som man säger på Tyska, todtfeindt, och andre flere vore reste
20
hädan tillbakers igen. Sidst frågade vij deputatos om de, effter de, som offtast
21
komma ihop med caesareanis, hade kunnat märkia af deres discursser, det de
22
vore sinnade till at simpliciter bestå på correcturis, begierte, de ville oss det i
23
förtroende optäckia.

24
De nekade helt dertill, men vore fast meera på den meninge, at de lära först
25
sökia alle möijelige temperament, till att såväl med catholiske som evange-
26
liske ständernes samtyckio uthi venlighet componera saken, men der det intet
27
skulle villja giälla, då omsijder i krafft af deres instruction och ordre af Käij-
28
saren läggia sig pro authoritate deremillan och gifva uthslaget.

29
Vij replicerade, det vara fara värdt, att icke caesareani, sedan de hade så trac-
30
terat igenom sakerne, ville först skrifva till Käijsaren och vänta svar, förähn
31
de kunde något sluta, emedan oss vore förekommit, det de intet vore full-
32
kombligen instruerade dertill. Om sigh så förholler, det kunde status bettre
33
erfahra ähn vij.

34
De svarade, det kunde intet annors vara. Si verae sunt nuptiae, så måtte caesa-
35
rei hafva een resolution, hvilkens ultima de intet kunde så plotzligen förhan-
36
den uthgifva, men vorde den fuller eröpnandes, när det komne så när, att man
37
på intet annat sätt kunde komma fort. Beyern skrefve bref öfver bref till Käij-
38
saren och pousserade honom, till att låta ju för ju heller effter beskaffne om-
39
stendigheter sluta. Der han elljest icke ville giöra sigh Beyern till fiende igen,
40
moste han fuller lämpa sine saker dereffter.

41
Det tackades dem för den uthförlige rapporten och recommenderades ähn
42
ytterligere befordran af deres deliberationer. Interim ville vij see, hvadsom
43
stodo at giöra, som mält ähr, uthi Eders Kungliga Majestätz satisfaction. De
44
Brandeburgiske vorde och adjusterandes deres aequivalentzpunct med de

[p. 203] [scan. 259]


1
käijserlige. Det kunde och Brunsvico-Lunaeburgici, der dem så techtes giöra.
2
Derpå svarade hertig Christian Ludwichs Furstlige Nådes

40
Christian Ludwig, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg (1622–1665); biographische Hinweise:
41
APW [ II C 3 S. 243 Anm. 2. ]
gesandter, doctor
3
Langerbeek

42
Heinrich Langenbeck (1603–1669); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 282 Anm. 1. ]
, som och var tillstedes, han hade intet at adjustera något mehra
4
med caesareanis. Sådant vore allena ansed på disputationer. Dem ville han,
5
sålenge han kunde, undanböija och låta, hvad handlat var, i sitt värde. Han
6
hade fuller påmint något om homagio af capitulo Osnabrugensi praestando.
7
Det hade doch intet stort på sig, hoppades de blefve, hvad heller vore och
8
uthan des ähndå, som ährlige män, vid ord och afsked der något tillsades.

9
Vij hafva sedan låtit sondera de kaijserlige tanckar om Eders Kungliga Maje-
10
stätz satisfaction och aequevalentierne och spordt så myckit, att de ämbna
11
blifva i satisfactionen simpliciter vid det förre opsattet, som af begge lega-
12
tionssecretererne ähr undertecknat, så at ingen endring hvarken af oss eller
13
dem deri må skee. Om äquivalentierne förmode de sig skola, uthan vår displi-
14
cence , kunne komma till rätta med interessenterne.

15
PS: Igår var den Hessen-Casselske gesandten Crosich här och recommende-
16
rade oss ytterligen Hennes Furstliga Nådes interesse. Han var icke väl inkom-
17
min , förähn Frantzösiske residenten La Cour fölgde honom så gott som på
18
hälarne effter uthi lijka ährende, berättandes sig hafva fått derom bref ifrån
19
plenipotentiarierne i Mönster och desse ordre ifrån hofvet, att tillijka med oss
20
firmiter vara på Hennes Furstlige Nådes bästa. Bad fördenskull, vij ville för
21
ingen deel tillstädia, att de andre saker fullkombligen blefve afhulpne, förähn
22
denne hade fått sin richtighet.

23
Det blef honom reponerat igen, hvad svårhet vij allaredo hade hafft heruthi
24
hos de käijserlige och lofvat, att vij ville ähnnu giöra, hvad möijeligit vore,
25
förmodelig till Hennes Furstliga Nådes behag och contentement.

26
Feltmarskalken herr Wrangel skrifver mig till af den 4. huius, som bijlagen
27
littera B vijser, att han hade varit i opbrott med regimenter, men för de djupe
28
vägar intet kunnat fortkomma, uthan måste settie sig i sijne förre quarter
29
igen.

30
För någre dager sedan ähr herigenom passerat een Frantzösisk envoye, mon-
31
sieur Perron

43
Im Repertorium nicht nachgewiesen.
benembd, som ähr skickat ifrån hoffvet till velbemälte feltmar-
32
schalken , at försäkra honom om rupturen med Beyern och förnimma hans
33
sentiment öfver conjunctionen med Tourenne.

34
Under littera C finnes åtskillige adviser.

35
Generalmajor Linde var här i desse dagar, att på nytt sollicitera om penninger
36
för arméen, reste i förgår herifrån igen.

37
I det dette brefvet skulle afgå, sände Altenburgerne oss evangelicorum senti-
38
ment över amnestien och gravamina sådant, som littera D förmäler. Imorgon
39
venta vij dem till oss och då vijdere munteligen information af dem derom.

[p. 204] [scan. 260]


1
Beilagen in DG 12:


2
A: 63–72’ Protokoll über den Besuch der kaiserlichen hei den schwedischen Gesandten. 1648
3
Januar 4/14

4
Aa: 73 Auszug aus einem Memorial von Bürgermeister und Rat der Stadt Bremen an den Kaiser.
5
Praes. 1647 September 15/25

6
Ab: 76 Landgräfin Amelia Elisabeth von Hessen–Kassel an Wrangel. Kassel 1648 Januar 1/11
7
[Auszug]

8
Ac: 77–78 Memorial betr. die Stellung der Stadt Minden im Stift Minden. o. O. u. Tag

9
B: 74–75 Wrangel an Johan Oxenstierna. Hauptquartier Oldendorf 1648 Januar 4/14

10
C: 79–82 Avisen

11
D: 83–85 Änderungspunkte zu den Artikeln betr. die Amnestie und Gravamina

Dokumente