Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
137. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Februar 5/15

24

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


25
Stockholm 1648 Februar 5/15

26
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 444–444’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Februar
27
21/März 2; Druck: Gjörwell II S. 448–450.

28
Ankunft Biörenklous in Stockholm und sein Bericht über den Stand der Verhandlungen in Osna-
29
brück . Bestattung der Gemahlin Johan Oxenstiernas. Krankheit Margaretha Brahes und der Frau
30
Axel Oxenstiernas. Familiennachrichten.

31
Den posten, som ankom i förgåår, brachte fuller breff ifrån andre ortar så och
32
ifrån feltmarskalken och uthur armeen, men inga ifrån Dig heller Osna-
33
brygge . Uthur tvenne Dine breff aff den 3. och 10. Januarii, medh förrige po-
34
sten ankompne, hafver jag förstått tilstånded aff fredztractaten. Och ähr nu i
35
denne vekan secreteraren Biörneklow väl ankommen och mig consilierne ef-
36
ter sin vetenskap och discretion väl underrettat. Ded synes som ville, tracta-
37
ten fåå anten en anstött, heller och at man moste denne förestående campa-
38
gnies uthslag affvente. Ehuru ded och ähr, så sijr jag väl, at månges tankar och

[p. 244] [scan. 300]


1
imaginationer slå feelt. Här tjänar intet bettre ähn gåå på en foot medh för-
2
sichtigheet och resolution och befala resten Gudh. Tijden faller mig för kort
3
och moste ded öffrige till en annan gong upskjuta.

4
De privatis tjänar Dig dette, at Din salige hustru ähr nu imorgon 14 dagar
5
sedhan hederligen och väl begraffven. Hennes Majestät kom idag otte dagar
6
sedhan ifrån Ubsala och hijt tilbakars igen. Jag ankom här i förgåår, och vet
7
jag icke anned ähn at Din svärmoder kommer i afton. Fru Margretha Brahe
8
lämpnade jag quar i Upsala, något opaslig aff den sjuka henne oförmodan-
9
dhes var åkommen. Ded hölt fuller hårt, dogh ähr Gudh till tackandes, som
10
henne lijkväl hulpet haffver. Jag fick för två tijmar sedhan breff ifrån henne,
11
att hon då fan sig bettre och begynte at gåå uppe, men dristade icke ändå efter
12
medici rådh at fördas. Hon sende mig 2 breff tillhandha Dig tilschreffne och
13
badh mig, at sendha dem Dig till, sosom Du sijr aff medföljande. Din moder
14
hafver och något hollet vedh sengen, dogh hoppas jag och bettring. Men så
15
skämter ålderdomen medh mig, dogh mera medh henne. Gudh giffve oss,
16
hvadh honom behageligit och oss nyttigt ähr. Biörneklow hafver leffvererat
17
min hustru, hvadh honom hafver varit handfonget. Din syster Kahrij ähr
18
ähnnu intet här; hon hafver denne tijdhen uthstått vedh Alsike en stoor gest-
19
ning och besvär. Alt anned spar jag till en annen gong.

Dokumente