Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
177. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 März 11/21

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1648 März 11/21

4
Kopie: RR (sv) fol. 348’–349’.

5
Bestätigung des Berichts vom 21. Februar über die Verabschiedung der Justizangelegenheiten.
6
Enttäuschung über die Abneigung der Stände, zugleich mit den Reichssachen die Satisfaktion der
7
Soldateska zu beraten, ohne die kein Friede möglich ist.

8
Huruvidt I vore kombne medh them keijserlige plenipotentierade i Rijkzsa-
9
kerne , och serdeles huru väl och medh alles, särdeles the evangeliske ständer-
10
nes , adplausu och contentement punctum iustitiae var afhandladt och slutet
11
och Eder theröfver åthskillige gratulationer och tackseijellser gjorde, thet
12
hafve vij af Edert, dateradt den 21. passato och oss i förgår här på ordinarie
13
posten ankombne breef väl förnummit.

14
Tacke Eder nådeligen för then af Eder theruthinnan anvande flijt och mödha,
15
och begäre ther hoos gunsteligen, att I uthi dee andre oerörtrade sakerne vele
16
fara forth och beflijta Eder, att giöra them uthi lijka måtto effter undfångne
17
instruction och ordre richtige. Vij ähre icke obilligt bekymbrade om ständer-
18
nas trögheet, att tillijka medh Rijkzsakerne genom tractera det punctum om
19
vår soldatesques contentement, hvilken saak vij hoos oss hålle och skatte vara
20
af nöden qualibet, att ingen fridh kan blifva gjordh, mindre executerat, ther
21
soldatescan icke bliver förnögdh. Derföre vele I medh all flijt derhän tracta
22
och drifva, att samma artickel icke blifver satt på backkielken. Vij skrefve
23
Eder sist och af den 4. huius till om vår menigh heröfver något vidlyffteligare
24
och vele oss nu på thetsamma hafva refererat , effter vij sij någon annan reso-
25
lution rebus tractibus uthi nunc icke vara theri att taga. Inthet tviflandes, att I
26
ju theruthinnan giöre Eder högsta flijt och medh godh försichtigheet och dis-
27
cretion , så och medh feltmarskalckens inrådh och communication bringa den
28
saken ibland andre till godh enda och richtigheet.

Dokumente