Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
20. Königin Christina an Salvius Stockholm 1647 Oktober 9/19

3
–/ 20 /–

4

Königin Christina an Salvius


5
Stockholm 1647 Oktober 9/19

6
Kopie: RR (sv) fol. 2871–2872.

7
Absicht Wrangels, sich mit seiner Armee vor den kaiserlichen und bayerischen Armeen in Quar-
8
tiere zwischen Weser und Elbe zurückzuziehen. Anweisung, dem Feldmarschall anderthalb bis
9
zwei Tonnen Gold zu liefern, damit dieser die Kavallerie und Infanterie verstärken kann. Kö-
10
nigliche Zusage, die schwierigen Dienste Salvius’ nach dem Kriege durch Beschäftigung in schwe-
11
dischen Diensten in Deutschland zu belohnen.

12
Vij hafva, her hofcantzler, fået breef ifrån feltmarskalcken her Carll Gustaff
13
Wrangell, theri han notificerer oss, sigh icke vara bastant, at substinera bådhe
14
Keijsarens och Beyerfurstens krigsmachter och derföre vara sinnt, att gå
15
medh armeen nider emot Weseren och sålunda bringa henne in salvum, att
16
then stoore svermen af bägge fiendtelige armeerne icke må komma honom på
17
halsen.

18
Nu kunne I väl och försichteligen dijudicera, känna och nogsampt armeens
19
tarfver och nödtorffter, och vetthe soldaternes arth och maneer, att när theres
20
general inthet hafver att gifva dem, och dee sjelfva liggia i quarteer och hafva
21
inthet stoort till giöra, tå rijdha befehlen, tillhoopa spela cammeratskap medh
22
hvarandra och smida efftertänckelige discurser och befahrande saker tillsam-
23
man , och ähr generalen då mäst deres vijsa, när han inthet hafver i handen,
24
thermedh han dem kan sig obligera, och kommer sedan dertill, att den ena
25
vill hijt, den andre dijt. Derföre och effter vår feltmarskalck nu går dijt uth
26
före, lärer han fuller sökia till fåå sine quarteer uthi the lander, som liggia
27
emillan Wäser- och Elbströhmen och theruthur medell till giöra cavalleriedt
28
(som nu till tridie parten och mehr går till footh) beredhet och förstärcka
29
infanteriedt medh. Men, till att hålla sigh generalerne och öfversterne till-
30
handa och att oprätta artolleriedt, behöfver han en parat penningehjelp och
31
adsistentz, så att han icke kan vara them föruthan uthan sin störste disreputa-
32
tion och vår otjenst. Hvarföre, och såsom vij för 14 dagar sedan månde befalla
33
och tillslå Eder, att låta alla andre på Eder gjorde adsignationer hvijla till
34
vintersubsidiernes förfall, på det I må kunna hjelpa armeen och hålla henne
35
oprätt, altså länder och nu hermedh till Eder denna vår nådige begäran, att I
36
vele bevijsa oss den godhe tjensten och adsistera feltmarskalcken medh ett
37
paar eller halfennen tunna gulldh. Vij vethe väl, hvadh besvär Eder trycker
38
och derföre hade Eder gerna förskont medh thenne lasten och sörgen, men i

[p. 29] [scan. 85]


1
denne hösten vette vij ingen annan vägh att finna och taga, derföre vij och oss
2
så myckit mera till Eder försij, att I medh then posten feltmarskalcken adsi-
3
stere och bijspringe, hafvendes Eder säkre recurrs och betallningh af näst föll-
4
jande vintersubsidier. Såsom nu detta länder till armeens conservation, som
5
nu medh litet kan hjälpes, men ther hon blifver hjelpelöös och värkedt faller
6
omkull, tå ähr thet icke medh millioner sedan till att botha och oprätta igen.
7
Altså bevijse oss och chronan I heruthinnan en stoor tjenst, then vij vele emot
8
Eder och the Eder medh alle nåder erkänna. Och på det Eder credit må för-
9
stärckas i Hamburgh, tycker oss det vara nödigdt, att I der försåge Eder medh
10
fast egendomb, efftersom vij uthi förledit åhr resolverade och förvissade Eder
11
medh vår serdeles skrifvellse, att I effter sluten fridh till dödedagh skulle
12
blifva theruthe i vår och chronans tjenst brukade. Dedhsamma opreppa vij
13
och nu i detta vårt breef. Och alldenstundh vij icke ähnnu finna och afsij
14
någon honorabel och Edre märckelige meriter eenlige och proportioneradt
15
charge i Franckerijke eller Hollandh, ty vele vij altijdh bruka Eder i Tysk-
16
landh och serdeles i Hamburgh. Allenast vele vara betänckte opå, uthi hvadh
17
qualitet thet kan och böör skee, och Eder sådan vår vällmeningh herom for-
18
derligst vetha låta. Vij hafva Eder detta imedlertijdh velat notificera och
19
herom försäkra.

Dokumente