Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
58. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 November 6/16

18
–/ 58 /–

19

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


20
Stockholm 1647 November 6/16

21
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 418; Eingangsvermerk Osnabrück 1647 November
22
27/Dezember 7; Druck: Gjörwell II S. 426–427.

23
Empfehlung der Angelegenheit des Grafen Paul Khevenhüller und seiner Familie.

24
För dette haffver jag recommenderat Dig herr Påwel Kewnhyllers saak och
25
interesse , så och hans broderbarns, och hafver nogsampt spoort Din flijt och
26
circumspection, som Du för honom brukat haffver vedh fredztractaten. Efter
27
nu tractaten synes vele skynda sig till ände och uthslag (ded jag önskar at
28
blijffva gott och hugneligt), ty ähr han, herr Kewenhyller, numehra därom
29
sollicitus, at alt motte till hans bestha afflöpa. Hafver fördenskuldh på nyo
30
bedet mig om min recommendation och påminnelse till Dig. Så alldenstundh
31
jag besinner hans och hans huses, som sig här hoos oss nederlåthet hafver,
32
höga interesse, föruthan ded hafver han altidh varit min venn och är nu för-
33
ordnat till Hennes Majestätz enkedrotningens marskalk

36
Paul von Khevenhüller war als Nachfolger Graf Gustaf Gustafssons zum Hofmeister der schwe-
37
dischen Königinwitwe mit Sitz in Altenstettin ernannt worden.
, ty beder jag Dig, at

[p. 93] [scan. 149]


1
Du, så mykedt Du förmå och kant, adsisterar honom och lather emot honom
2
sij, ded min recommendation hafver varit hoos Dig i aestime. Hvad hans
3
åstundhan ähr, ded notificerar han Dig sjelff bettre.

Dokumente