Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
148. Salvius an Gyldenklou Osnabrück 1648 Februar 14/24

20
–/ 148 /–

21

Salvius an Gyldenklou


22
Osnabrück 1648 Februar 14/24

23
Eigh. Ausf.: DG 12 fol. 290.

24
Eingegangener Befehl, nur noch gemeinsam mit Johan Oxenstierna zu berichten. Bitte um Ver-
25
schaffung der königlichen Resolution. Privatsachen.

26
Jagh hade fuller inthet ärnat skrifva à part til Kungliga Majestät, efter jagh
27
förnimmer oss hafva fatt ordre, at alt skrifva coniunctim. Men efter vår jet-
28
zige commun secreterare såsom ovahn ännu icke väl råder medh sakerna eller
29
hinner så alt at skrifva, hafver jagh här hoos rapsat ihoop een lijthen bijrela-
30
tion , venligen bedjandes, Eders Magnificentz ville theropå medh thet forder-
31
ligste skaffa oss Kongliga Majestäts förklaringh.

32
Annat förefaller nu föga. Jagh hoppas icke, at grefvinnan tilstädies moot lagh
33
och konunglig förbodh, at taga migh min naborätt ifran. Den posten, som
34
idag här skulle komma, synes icke kunne väntas ante crastinum för den stora
35
stormen och ovädret skuldh. Ad regni thesaurarium scripsi aliquoties de re
36
pecuniaria, nondum responsum cepi. Id quaeso mihi bonum procuret et op-
37
time valeat.

Dokumente