Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
220. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 April 15/25

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 April 15/25

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 474–474’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Mai
5
1/11; Druck: Gjörwell II S. 472–473.

6
Verabschiedung Biörenklous zur Reise nach Osnabrück. Vertrauen auf seine Redlichkeit. Völlige
7
Veränderung aller Verhältnisse in Schweden. Reiseweg Margaretha Brahes. Königlicher Hand-
8
brief an Johan Oxenstierna.

9
Secreteraren Biörnekloo haffver nu sin affskeedh och reser härifrån. Hvadh
10
commission honom hafver velat vara updragen och förtrod och huru alltt sig
11
dermedh hafver, tvijfflar jag inted, att han Dig allt uptecker och förklarar,
12
eftersom Du och så egentligen, som skee kan, aff honom varder förståendes,
13
hvadh Kungliga Majestätz mening och intention ähr om fredztractaten och
14
des befordring heller hinder. Mig felar fuller inted materia till att schrijffva,
15
och gjorded gärna, men sompt orkar jag inted, ty jag åther i min sedvaanlige
16
våår-chur ähr inträd, i sompt må jag eij heller mig pennan underkasta, ty
17
sakerne löpa efter tijderne och humorerne.

18
Hvadh här i Dine anlägenheter ähr passerat, mädhan Wulffratt och nu Biör-
19
neklo haffve varit här, ded hafver Du till en deel förstått aff Wulfratt, och
20
resten troor jag inted anned ähn at Biörneklo Dig berättar. Icke hafver jag
21
anned konet merkia ähn att Biörneklo ähr redelig och klook. Tiltroor ho-
22
nom , att han menar Dig så väl som mig väl. Och kan icke anned spörja ähn
23
att han hafver väl uthtydt och giffvedt saken ifrån sig, sosom hon ähr och
24
såvijdha tijderne haffva konet tåla och medgiffva. Ty om Gudh hjelper Dig
25
heem, finner Du före Dig en ny verldh och nye consilia.

26
Jag venter och medh första svar på mina breff, som jag till Dig hafver lathet
27
affgåå om väg, sätt och följe till fru M[argaretha] B[rahe] afföring hädhan
28
ifrån till Dig. Och hafver jag medh några få ordh taalt därom medh Biörne-
29
kloo och bedet honom, att conferera medh Dig därom. Tijdhen fordrar nu
30
snar och hastig resolution, då jag gärna sosom en fader skall göra mitt därtill,
31
såvijdt jag förmaå.

32
[PS]: Jag merker, at Biörnekloo hafver ett drotningens handbreff till Dig. Jag
33
kan icke heller annedt förnimma ähn att ded ähr väl.

Dokumente