Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
106. Königin Christina an Salvius Stockholm 1647 Dezember 31/1648 Januar 10

2

Königin Christina an Salvius


3
Stockholm 1647 Dezember 31/1648 Januar 10

4
Kopie: RR (sv) fol. 3317’–3318.

5
Abermalige Aufforderung an Salvius, eine Tonne Gold Reichstaler an Wrangel zu liefern, unter
6
gleichzeitiger Schadloshaltung Salvius’ und seiner Erben gegen mögliche Gläubiger.

7
Såsom vij för otta dagar sedan monde recommendere Eder, her hoffcantzler,
8
anticipationen och försträckningen af en tonna guldh Riksdaler, som felt-
9
marskalcken her Wrangel af Eder hafver begärat till armeens behof och tarf-
10
vor , altså vele vij och nu thetsamme uthi thetta vårt bref hafve oprepat, medh
11
den nådige begäran, att I ju vele göra Eder högste flijt, att komma feltmar-
12
skalken thermedh till undsätning, väll besinnandes, huru högnödigt är, att
13
armeen och serdeles officererne thermedh blifva hulpne och effter undfången
14
montering capable gjorde, till att gå fienden under ögonen igen. Såsom nu
15
krigzactionerne och serdeles penetrationen ini Keijsarens Erflender äre then
16
rätte cursus till fortsättia fridztractaterne och lära vederparten tala annor-
17
lunda än han nu giör, altså bäre vij och till Eder det gunstige och sedeles gode
18
förtroende, att I icke undfalle oss och feltmarskalken uthi thette högange-
19
legne desiderio. Hvadh interesse sigh theropå belöper, vele vij Eder gärna be-
20
stå och elljest holle Eder och Edre erfvingar i alle fall skadelöse, att I icke må
21
befahra Eder något äfventyr om sjelfve hufvudsummans betalning, ther så
22
skulle hända, att the Frantzösiske subsidierne ophörde och icke föllo. Tå I
23
och Eder erfvingar af oss och chronan ingalunda skulle blifva förlåtne och för
24
sådan Eder godvilligheet strandsatta. Vij erkänne thette för een stor tjenst,
25
therjämpt andre Eder meriter vij och vele emot Eder och them Edrom medh
26
alle nåder ihugkomme.

Dokumente