Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
99. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Dezember 21/31

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 Dezember 21/31

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Dank für den Brief vom 5. Dezember. Schlechte Friedensaussichten wegen des kaiserlichen Ver-
6
haltens . Wenig Fortschritte im französisch-spanischen Frieden. Vorteile des Kaisers nach Aus-
7
scheiden der Niederländer aus dem Krieg und Bruch des Waffenstillstands durch Bayern. Hoff-
8
nung auf Fortschritte in der Satisfaktionsfrage der Armee. Schwierige Befriedigung der Forderun-
9
gen Wrangels. Schreiben wegen der innerfranzösischen Wirren. Verbessertes Verhältnis Oxen-
10
stiernas zu Salvius.

11
Tijden och en liten annan lägenheet hindrar migh för denne gångh, att
12
skrijffva vidlyfftigt. Berättar allenast, att min käre her faders skrijffvelse aff
13
den 5. Decembris ähr migh medh det innelagde aff f[ru] M[argaretha] B[rahe]
14
rätt nu tillhanda kommit. Gudh vari loff, som min käre her fader, frumödher
15
och andre gode manner erhåller så nådeligen medh temligh helsamma och
16
krafften. Medh migh ähr det ähnnu så temligh, doch finner jagh mine kräm-
17
per och fluser ochså.

18
De publicis kan jagh inthet annat säija, ähnsom jagh det finner venligh, att
19
denne campagnen ähnnu måste anstellas. Det ähr aff dee keijserlige inthet
20
annat ähn ett speel. Franzozerne och Spanier vela eij eller till änskap. Ehuru
21
Franzozerne låthas genom tumultet i Naples haffve någott förmån, men haff-
22
ver åther Spanien och Keijsaren genom Hollendernes affsöndring eller fred-
23
handlingh så och reunionem medh Beyeren ingen ringa fordel moot Frank-
24
rijke , föruthan att Spaniern ähr mestare på att tryckia sigh och temporizera.
25
Rebus sic stantibus och att vij medh Frankrijke holla måste, stella desse mes-
26
sieurs in Tysklandh blijffva i dantzen quar, ehvadh dee ville eller inthet. Men
27
jagh måtte önska, att vij medh milittiens contentement måtta solenne fåå nå-
28
got expediens, så vill jagh fuller haffva gott hopp om freden. Men däruthi
29
veth jagh, huru vij kömma till retta. Feltmarskalken låter illa om dee 5 milio-
30
ner och desse ville icke gijffven 2, ja så tillsäijandes icke om. Och lijten vil
31
kunnan vij icke med godh rayson, som migh tycker, låtha dee andre sakerne
32
komma till änskap, förähn vij dermedh ähr richtige. Min käre her fader var-
33
der aff mitt breff till Hennes Kungliga Majestät seendes, hvadh jagh vijdare
34
om denne puncten haffver skriffvit. Gudh gijffver häruthinnan något gott
35
rådh. Jagh see att den posten, som jagh haffver Franzozernes brouillioner in-
36
skickat , haffver inthet varit ankommen. Alt föruthan skall, menar jagh fuller,
37
att få därupå medh tillkommande post, vill Gudh, effterättelse. Ded ståår nu
38
eljest emellan Salvium och migh så, att vij caressera hvarandra och komma
39
eljest ihoop, nhär sakerne ded så fodra. Huru medh migh nu vijdare bliffver,
40
måste jagh affbijda.

Dokumente