Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
142. Instruktion für Schweder Dietrich Kleihe als Resident in Kassel Stockholm 1648 Februar 8/18

23
–/ 142 /–

24

Instruktion für Schweder Dietrich Kleihe als Resident in Kassel


25
Stockholm 1648 Februar 8/18

26
Kopie: RR (sv) fol. 249–251’.

27
Anordnung seiner Reise nach Osnabrück, um Informationen von den dortigen schwedischen Ge-
28
sandten zu vernehmen. Weiterreise nach Kassel und Anmeldung bei Hofe. Bei der ersten Audienz
29
zu überbringende Glückwünsche und Freundschaftsversicherungen. Anweisung zur Unterrich-
30
tung der Königin, des Feldmarschalls Wrangel und der Gesandten in Osnabrück über alle Ereig-
31
nisse am Hof und dessen Korrespondenz mit anderen Höfen, besonders mit Kurbrandenburg.

[p. 256] [scan. 312]


1
Verbindungsaufnahme mit den Residenten in Benfeld und in der Schweiz sowie dem Botschafter
2
in Paris.

3
1. Sedan residenten hafver tagit här sitt afskedh och ähr herifrån reesaferdigh,
4
skall han begifva sigh på resan åth Tysklandh, tagandes sin vägh på Osna-
5
brugh , att der insinuera sigh hoos Konglige Maijestätz commissarier och dem
6
sin anbetrodde commission till det furstlige Casselske hofvet notificera, eff-
7
tersom och högstbemälte Hennes Konglige Maijestätt hafver bemält sine
8
commissarier derom sjelf tillskrifvit och honom i bästa måtton recommende-
9
rat . Af dem skall han låta sigh addressera hoos Hennes Furstlige Nådhe
10
landtgreffvinnan af Hessen-Cassell och des förnembste ministrer, såsom och
11
instruera sigh om det dee finna godt, att honom informera uthi och der elljest
12
vette lända honom till underrättelse och Konglige Maijestätz tjensts befor-
13
dringh vidh bemälte furstelige hoff.

14
2. När residenten nu således hoos välbemälte commissarier ähr om alle nö-
15
dige saaken väl informerat, begifver han sigh genast till det Casselske hofvet,
16
och sedan han hafver försedt sig medh logemente och något underrättat sigh i
17
gemeen om tillståndet dersammastädes och hvadh honom föråbdh synes nö-
18
digt , att vetta och taga i acht vidh denne tijdens contenance, skall han hoos
19
Wurtzbergh

40
Ein hessischer Beamter dieses Namens läßt sich nicht nachweisen, wie eine eingehende Durch-
41
sicht der einschlägigen Akten ergeben hat (Freundl. Auskunft von Herrn Staatsarchivdirektor
42
Dr. Wolff, Marburg).
gifva sigh ahn och tillkänna, att Konglige Maijestät hafver ho-
20
nom förordnat till resident dersammastädes, och begära, att han vidh lägen-
21
heet och det förderligste måtte städias till audience.

22
3. Och när han blifver stadd till audience, skall han effter gjordt hellsningh
23
och föregående hoffvelige comportementer emot Hennes Furstlige Nåde tes-
24
moignerar [!] och contesterer [!] Konglige Maijestätz gode affection och vän-
25
skap , bedjandes Hennes Furstlige Nåde hålla sigh försäkradt, att Hennes
26
Konglige Maijestätt så hereffter som hertill är resolverat, att executere den
27
nähre och starcke alliance, som emillan Konglige Maijestätt herfader och
28
Hennes Furstlige Nådes gehmahl, den framledne landgrefven aff Hessen-
29
Cassell

43
Wilhelm V., Landgraf von Hessen-Kassel (1602–1637), heiratete am 21. November 1619
44
Amelia Elisabeth von Hanau-Münzenberg ( Isenburg I Taf. 98).
, till det allgemene evangeliske väsendets bäste så och inbördes säker-
30
heet ähr vorden oprättadt och sedermehra intill denne dagh lyckeligen emoth
31
så mächtige fiender af Hennes Konglige Maijestät och Hennes Fürstlige Nåde
32
ähr vordet continuerat, och att han till des bättre erhållelse ähr aff Konglige
33
Maijestätt förordnadt till resident vidh Hennes Nådes hoff och förnimma af
34
Hennes Fürstlige Nåde, hvadh nödigt kan vara till den gemehna sakens con-
35
servation och deremoth optäckia, hvadh Konglige Maijestät honom befaller
36
medh Hennes Furstlige Nåde att communicera och hvadhsom synes lända så
37
Konglige Maijestätt som Hennes Furstlige Nåde till nytta och tjenst, icke al-
38
lenast i tijdh derom Hennes Konglige Maijestät berätta, uthan och Konglige

[p. 257] [scan. 313]


1
Maijestätz feltmarskalk och plenipotentiarier i Osnabrugh effter sakernes
2
beskaffenheet derom advertera, och i så måtto hjelpa, det gemeene bästa till
3
befordra, öffverlefvererandes hermedh sitt creditiff.

4
4. Residentens tjenst, den han ähr skylligh Konglige Maijestät å den orthen
5
att giöra och bevijsa, skall elljest i synnerheet bestå deruthi, att han flitigt
6
aviserer Hennes Konglige Maijestät alt, hvadh der vidh hofvet passerer och
7
kan hafva sin consideration eller afseende antingen till vänners eller ovenners
8
actioner och han elljest kan vetta lända Konglige Maijestät till någon effter-
9
rättelse . Han skall och medh discretion och försichtigheet alt väl uthtyda
10
Konglige Maijestätz, feltmarskalckz och generalers actioner och förehafvande
11
och beflijta sigh derom, att oppeholla godh correspondence och förtroligheet
12
emillan sigh och Hennes Furstlige Nådes betjente, att han så myckit bättre
13
och medh förre Konglige Maijestätz och des estaat tjenst må kunna negociera
14
uthi denne sin commission.

15
5. Detsamma skall han och giöra emot Konglige Maijestätz plenipotentierade
16
i Osnabrugk, så och generaler, dee vare stadde antingen vidh hufvudharmeen
17
eller i Wästphalen, men enkannerligen tijdt och offta correspondera medh
18
Konglige Maijestätz feltmarskalck, och der någon important saak föreföllo,
19
som han feltmarskalcken genom breef icke kunde så pertinent om informera,
20
och feltmarskalcken icke voro långt derifrån stodd medh armeen, tå kan resi-
21
denten sigh i thet fallet till honom förfoga och honom om det och alt annat
22
mehra vidh thet hofvet troligen opstärkia

41
Richtig: optäckia.
.

23
6. Residenten måste och vindläggia sigh om, att kunna förfahra, hvadh emil-
24
lan fru landgreffvinnan och the andre chur-, furster och städer [!] i Romerske
25
Rijket och serdeles medh churfursten af Brandeburgh för consilier och cor-
26
respondentier kunna passera och, ther emot förhopning något agiterades till
27
Konglige Maijestätz och den gemeene sakzens praeiudicium, tå sådant Kong-
28
lige Maijestätt, feltmarskalcken och commissarierne i Osnabrugk itijdh till-
29
känna giffva och communicera.

30
7. Medh residenten i Bennfelden, Georg Snoilsky, kan han och vidh lägen-
31
heet , såsom och medh residenten i Sweitz, Carll Barino

42
Richtig: Carlo Marini.
, men förnembligen
32
medh ordinarie ambassadeuren i Franckerijke, her Rosenhanen, och Petter
33
Spiringh Silfvechrona

43
Pieter Spiring aus Delft († 1652), 1636 nobilitiert Silvercrona, schwedischer Resident in Den
44
Haag und Finanzier; Hinweise: APW [ II C 2 S. 195 Anm. 1 ] ; ebd. II C 3 S. 10 Anm. 2.
i Haag correspondera och aff them förventa recipro-
34
cum .

35
8. I det öffrige tilltroor Konglige Maijestät residenten nådigst, att han väl
36
tager i acht, hvadh hans devoir och skyldigheet vedkommer, och att han
37
denne sin anbetrodde commission så förestår, som han ähr sinnadt att meri-
38
tera Konglige Maijestätz ytterligare gunst och nådige benägenheet. Konglige
39
Maijestätt önska honom lycke thertill och förblifver honom medh nådhe väll
40
bevågen.

Dokumente