Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
234. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 April 24/Mai 4

[p. 442] [scan. 498]


1
–/ 234 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1648 April 24/Mai 4

4
Ausf. mit eigh. PS: A. Ox. Slg. B: I.

5
Empfehlung für Oloff Persson als Nachfolger des verstorbenen Generalkommissars Petter Brandt.

6
Min högtährade käre her fader ähr uthan tvifel för detta kunnigt, huruledes
7
generalcommissarien, sahlige Petter Brandt

38
Peter Brandt, 1646 nobilitiert Brandt zu Langwedel und Brook, aus Nyköping, * 1609, gestor-
39
ben am 27. März 1648; biographische Hinweise: APW [ II C 3 S. 34 Anm. 2. ]
, nyligen genom den timelige dö-
8
den ähr frånfallen och altså hans charge blefven öppen och vacant. Nu kan
9
fuller det intet länge blifva dervid, uthan måste fuller ett annat capabel och
10
tjänligit subiectum dertill igen förordnas. Det ähr altså praesumerligit, at een
11
eller annan skall ambierat och gå dereffter. Men effter cammereraren vid
12
denne Westphaliske estaten, Oloff Persson, icke allenast uthi bemälte sahlige
13
Brandts sjukelige tillstånd, hvilket länge hafver vahrat, hafver effter her feldt-
14
marskalkens Wrangels förordning most företräda och uthstå alle de besvär,
15
som af een sådan mödosam charge hänger, helst vid denne tijden der quarte-
16
ren på een och annan ohrt ähre utharmade och blotte af medell, och man altså
17
moste vara omtänckt, huru lichväl deels armeens och derjämpte guarnisoner-
18
nes tarfver kunne blifva stoppade, uthan och länge tillförende hafver umgåten
19
med och bäst veet de staters, som under meerbemälte sahlige Brandts dispo-
20
sition hafva sorterat, tillstånd, han och ifrå barndomen hafver tjänt Kongliga
21
Majestät och chronan och dervid sig i een och annan occasion så förhollit, att
22
han derigenom hafver förvärfvat sig itt gott vitnesbörd och den reda erholne
23
avance, jag och i synnerhet hafva funnit honom vid min närvaru här i West-
24
phalen flitig och ijfrig till att förrätta, hvad honom hafver anstått. Min högt-
25
ährade käre fader desföruthan till een god deel bättre ähn mig ähr bekandt
26
hans förre comportemente, effter han hafver opvartat min högtährade käre
27
fader häre uthi Tyskland och undfått af min högährade käre fader, hvilken
28
han med een synnerlig devotion berömmer, så store vällgerninger för detta
29
och ähn yttermehra bär det visse förtroende, at min högtährade käre fader ähr
30
på hans bästa och befordran, så hafver jag intet underlåta kunna, att härmed
31
dressera honom vijdare till min högtährade käre her fader, sonödmjukeligen
32
bedjandes min högtährade käre fader täcktes förläna honom itt gott ord hoos
33
Kongliga Majestät, att han för någon annan måtte få succedera sahlige Brand-
34
ten , hvilkens stelle han allaredo sitter i possessionen. Min högtährade käre
35
her fader obligerar derigenom sigh förmodelig een tacksam tjenare och i det
36
öfrige mig in particulari, der han i så måtto kan njuta denne min välmente
37
förskrifft till godo.

[p. 443] [scan. 499]


1
[PS]: Jagh recommenderar eljest min högt käre her fader förbemälte herr cam-
2
mererare Oloff Person på det besta sätet, som skee kan, efftersom han erövrat
3
ähr i chronones tjenst och eljest sigh så comporterar in particulari att jagh
4
orsaak haffver, att honom på thet beste recommendera.

Dokumente