Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
9. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1647 Oktober 4/14

2

Johan Oxenstierna an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 Oktober 4/14

4
Ausf.: DG 10 fol. 600–603’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Oktober 21/31.

5
Verhältnis der Schweden zu den Weimarischen Truppen. Von Kurköln und Bayern verabredeter
6
Bruch des Waffenstillstandes. Haltung der katholischen Reichsstände gegenüber den kaiserlich-
7
schwedischen Abmachungen vom letzten Winter. Bevorstehende Revisite der schwedischen Ge-
8
sandten bei den Franzosen in Münster. Notwendigkeit eines Eingreifens Turennes auf Reichsbo-
9
den gegen Bayern. Erfordernis höherer Subsidien. Reise von Salvius nach Münster. Bemühungen
10
der Stadt Basel um Beilegung ihres Zwistes mit dem Reichskammergericht. Beschwerde der Nie-
11
derländer über angebliche Proviantforderungen Königsmarcks. Schlechter Zustand der Truppen
12
Lamboys. Weiterleitung des Briefs der Königin vom 18./28. September d. J. (Bd. 3 Nr. 327) an
13
Salvius.

14
Eders Kongliga Maijestäts nådigste bref af den 11. passato, som skulle
15
komma idag 8 dagar sedan, nembligen den 27. Septembris, kom ett dygn för-
16
seent och blef först den 28. efftermiddagen inlefvererat af honom, som här
17
besteller våre bref, förgifvandes han, att Svenske pacquetet inthet var i Ham-
18
burg lefvererat på rättan tijd och ohrt inn och att thet förthenskull inthet var
19
inslaget bland de bref, som ifrån Hamborg hijtåth sendes med den posten.

20
Om de tvenne ting, som Eders Kungliga Majestät i ofvanbemälte sitt nådigste
21
bref mäler om, nembligen om de Weijmariske troupperne

35
Vgl. APW [ II C 3 S. XLIX mit Anm. 8 ] ; Ulmann S. 368–418.
och Churcölns
22
och Beijerns ruptur , hafver jag och her Salvius effterhanden och som samme
23
saker ähre afgångne och oss förekomne i underdånigheet refererat. General
24
Königzmarck

37
Hans Christoffer von Königsmarck (1600–1663); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 85 Anm. 2 ] ; ebd. [ II C 3 S. 344 Anm. 7. ]
hafver intet ähn mält mot mig och herr Salvium, eij heller herr
25
Erskeijn

39
Alexander Erskein (1598–1656); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 184 Anm. 1 ] ; ebd. II
40
[ C 3 S. 344 Anm. 7. ]
, det han hafver bekommit något bref och ordre ifrån Eders Kung-
26
liga Majestät angående de Weijmariske troupperne och huruvijda han må låta
27
sigh in med them. När han derom skrifver eller elljest begiärer rådh i den
28
saken, skall denne Eders Kungliga Majestätz nådigste befallning hörsambligst
29
tagas i acht.

30
Emillan churfursterne af Cöln och Beijern

41
Kurfürst Maximilian von Bayern und Kurfürst Ferdinand von Köln waren Brüder.
hafver det uthan all tvijfvel varit
31
een rådgjord och afftalad sak, att dee, som det ähr skedt, skulle hvarannan
32
föllja med rupturen, icke att de kunne med funderade skiäl förvijta feldtmar-
33
skalken eller någon annan af Eders Kungliga Majestätz officerare, att hafva
34
handlat emot pacta armistitii eller elljest och på annat s[ätt] förorsakat dem

[p. 8] [scan. 64]


1
till slijka consilia, uthan att de, hafvandes vunnit tijd och legenhet att reepa
2
krafterne, måge nu med desto bettre efftertryck och större anseende stå förre
3
det catholiske partijet.

4
Hvad för mod de i Munster varande catholiske hafve deraf fattat, var för 8
5
dagar sedan med någre få ord mält. Om Eders Kungliga Majestät nådigst be-
6
hagar , att låta sig föreläsa den här hoos under A lagde copia af ett bref, som
7
staden Nurnbergz deputerade doctor Oelhafen

36
Tobias Oelhafen von Schöllenbach (1601–1666); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 22 Anm. 2 ] ; ebd. [ II C 3 S. 2 Anm. 4 ] ; Walther S. 78f.
hafver uhr Münster skrifvit
8
till sin här quar lembnade collegam

38
Jobst Christoph Kreß von Kressenstein, Fränkischer Kriegsrat und Oberster Kriegshauptmann
39
der Stadt Nürnberg, heiratete am 26. August 1622 Maria Sabina Rieter(s), erhielt von König
40
Gustav Adolf 1632 Haus und Dorf Sambach, auf vielen Gesandtschaften, auf dem Exekutions-
41
tag und Reichstagen tätig ( Zedler XV Sp. 1862f.), erwarb am 1. März 1651 das Rittergut
42
Dürrenmungenau ( Kneschke V S. 283), verlor seine Frau nach 35 Ehejahren (Leichenpredigt
43
auf sie: Roth nr. R 3942).
, varder Eders Kungliga Majestät ähn
9
meere förnimmandes, hurusom bemälte catholici, opbläste af denne mutatio-
10
nen , tänckia till att reformera det, som i förledne vinter och vår var bevilljat
11
och slutit emillan oss och de käijserlige. Och ehuruväl de käijserlige ville
12
bränna sig hvijte för värden och vara deri oskyllige, efftersom de och med sitt
13
skeenfagre taal och söta discurser synes förleeda een god deel af de evange-
14
liske och dem inbilla, att de hafva all möda och arbete ospart, att holla det,
15
som slutet ähr, vid macht, så lärer lichväl tijden och sjelfve förfarenheten att
16
de äggia meera de catholiske till alt detta, ähn att de skulle bjuda till, att
17
moderera dem deruthi.

18
Hvad Churbeijern hafver skrifvit till viscomte de Thourenne, betygar littera
19
B. Feldtmarskalken her Wrangel hafver sändt sin trommetare hijt med bref
20
om Bavari ruptur. Effter han, trommetaren, för de fiendtlige partijen, som gå
21
här omkring, intet dristade sig ifrån Minden hijtöfver, så sände han brefven,
22
som copialiter nu gå her hoos under litteris C och D med cammereraren
23
Olaff Pedersson

44
Olaf Pedersson (Persson), schwedischer Kammerherr, nicht näher bestimmbar.
hijt öfver. Hvadh jagh strax derpå svarade, finnes under lit-
24
tera E.

25
Såsom vij nu vårt sidste underdånigste bref hafva förmält, det vij hade en
26
reesa före till Münster, att giöra de Frantzöske revisite och vid närvarande
27
beskaffenhet, enkannerlig Churbeijer[ns] ruptur, öfverläggia sakerne med le-
28
gatione Gallica altså, och effter feldtmarskalken begiärer, det man måtte hoos
29
de Frantzöske drijfva på, att Thourenne eller någon annan komme uth på
30
Tyske botn med ett corpo, så hafve vij funnit för gott, att desto snarare fort-
31
sättia reesan, efftersom och herr Salvius begaf sig derhän den 1. huius uthi
32
opsååt, att secundera feldtmarskalken i hans begäran, pousserandes hoos lega-
33
tionem Gallicam icke allenast på bemälte Thourennes eller någon annars uth-
34
komst , uthan och att Franckrijke nu strax beordnade sijne commendanter
35
såvähl i Lauingen som andre platzer der oppe i Tyskland, att giöra de Beij-

[p. 9] [scan. 65]


1
erske motstånd och afbräch, jembväl att Franckrijke måtte nu, om möijeligit
2
vore, dublera subsidierne eller åthminstone giöra den dispositionen, att de
3
vanlige må anticiperas och altså itijd komma armeen till undsättning.

4
Grefve d’Avauxes

36
Claude de Mesmes, Comte d’Avaux (1595–1650); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 2 Anm. 3 ] ; ebd. [ II C 3 S. 52 Anm. 1 ] ; Walther S. 14.
bref till herr Salvium, som nu idag sändes från Münster,
5
går in originali under littera F här hoos, visandes hvad han å sijne collegers
6
vägner giör för een contestation. Effter commendanten i Minden, öfverste
7
Daniel

38
Obrist Daniel, Kommandant in Minden, nicht näher bestimmbar. Im allgemeinen vgl. Nord-
39
siek
S. 27–48.
, hafver berättat hijt, att öfverstleutnampt Wrangel

40
Gustaf Wrangel, Obristleutnant, vielleicht ein Sohn des Feldmarschalls Hermann Wrangel
41
(1587–1643); vgl. SMK VIII S. 428; ein Gustavus Wrangel nobilis Livonius wurde 1641 an
42
der Universität Uppsala immatrikuliert ( Matrikel S. 12).
vore kommin til
8
Minden med bref ifrån feltmarskalken, så hafver jag idag skaffat honom pass
9
af de käijserlige och väntarn hijt imorgon. Dagan effter sedan herr Salvius
10
reste, kom ett bref till oss både ifrån den Beijerske gesandten, som ähr i Mön-
11
ster , så lydandes, som littera G inneholler. Effter herr Salvius lärer på någre
12
dagar blifva borto, att vij icke kunna nu strax komma till att öfverläggia
13
denne saken och svara derpå tillijka, och det lichväl synes nödigt, att samma
14
Beijerske får något skriffteligit tillbakar, så hafver jag idag communicerat herr
15
Salvio det hijt sände brefvet och mitt derpå gjorde svar, att han, ifall den
16
Beijerske besöker her Salvium i Münster, må see mitt sentiment, som Eders
17
Kungliga Majestät det af bijlagorne under H och I täckes nådigst för-
18
nimma .

19
Staden Basel hafver nu i någre månader haft sijn borgmestare Johan Rudolf
20
Wettstein

43
Johann Rudolf Wettstein (1594–1666); biographische Hinweise: APW [ II C 3 S. 608 Anm. 1 ] .
här på tractaten, som hafver söckt, att den tvist, som samma stad
21
hafver med camera Spirensi, måtte här bijläggias. Caesareani hafva fuller strax
22
i begynnelssen adproberat Basiliensium postulatum, men most låta det
23
komma ad ordinum consultationem, som hafva deröfver fattat sitt betäncki-
24
ande och detsamma sändt till Käijsaren. Nu effter den Baselske intet hinner
25
vänta effter uthslaget, så hafver han hoos de käijserlige och oss sampt de
26
Frantzöske anhollet, att vij måtte meddela honom een attestation och försäk-
27
ring , att den saken skall blifva infattat in instrumentum pacis

45
Art. VI des schwedischen Friedensvertrages ( Müller S. 46).
, hvilket caesa-
28
reani och, som [jag] in originali hafva sedt, hafve consenterat och gjordt. Det-
29
samma hafva och de Frantzöske lofvat. Vij hafve derföre, fölljandes de käij-
30
serliges Tyske underskrefne attestation, meddelten vår så lydandes, som lit-
31
tera K med mehra betyger.

32
Under L och M finnes general Königzmarckz svar till oss och vårt till lega-
33
tionem Gallicam om det, som vij sidst förmälte om och angår de Hollenske
34
plenipotentiariernes besvär, som skulle general Königzmarck hafva fodrat
35
profviant uhr de Nederlendske ortherne och elljest ville deri tillfoga någon

[p. 10] [scan. 66]


1
våld, hvilket han nekar. Königzmarck och Lamboy stå ähn emot hvarandre.
2
Inkombne adviser gifva med, att Lamboy

31
Wilhelm von Lamboy, Befehlshaber der kaiserlichen Truppen im Westfälischen Reichskreis,
32
1647 Feldmarschall († 1659); biographische Hinweise: APW II C 3 S. 36 Anm. 1.
lider stoor brech och mister dage-
3
ligen af de syne, deels genom uthfall och på fouragerande, dels och med öf-
4
verlöpande . Här inkombne åtskillige adviser lägges under littera N. Rätt nu
5
på stunden får her Erskeijn ett bref af general Königzmarck, daterat i lägret
6
vidh Rehnen den 2. huius, hvaruthi han, som littera O vijser, berättar om sitt
7
och fiendens tillstånd. Sender och der hoos een copia af Eders Kungliga Ma-
8
jestätz bref till honom af den 4. passato, som ähr heel i ciffrer.

9
Eders Kungliga Majestätz uhr Stockholm af den 18. passato hafver jag idag
10
med underdånigst reverentz undfått, och effter det mäst concernerade de
11
Frantzöske, det strax idag sändt öfver till herr Salvium, nu varandes i Mün-
12
ster , som copian af mit bref till honom, herr Salvium, härofvantill litererat
13
under H det gifver tillkienna.


14
Beilagen in DG 10:


15
A: 604–609 Dr. Oelhafen an seinen nürnbergischen Kollegen in Osnabrück. Münster 1647
16
September 23/Oktober 3

17
B: 610–610’ Kurfürst Maximilian von Bayern an Turenne. München 1647 September [7]/17

18
C: 611–612 Wrangel an Johan Oxenstierna. Hauptquartier Saaz 1647 September 16/26 (Nr. 1)

19
D: 613–613’ Wrangel an Johan Oxenstierna. Hauptquartier Saaz 1647 September 18/28 (Nr. 2)

20
E: 614–614’Johan Oxenstierna an Wrangel. Osnabrück 1647 September 29/Oktober 9 (Nr. 5)

21
F: 615–615’ d’Avaux an Salvius. [Münster] 1647 Oktober [2]/12

22
G: 616–616’ Dr. Ernst an die schwedischen Gesandten. Münster 1647 [September 28]/ Ok-
23
tober 8 (Nr. 3)

24
H: 617–617’Johan Oxenstierna an Salvius. Osnabrück 1647 Oktober 4/14 (Nr. 11)

25
K: 618–619 Erklärung der schwedischen Gesandten wegen des Streits der Eidgenossenschaft
26
mit dem Reichskammergericht. Osnabrück 1647 September 30/Oktober 10

27
L: 620–620’ Königsmarck an die schwedischen Gesandten. Rheine 1647 September 26/ Ok-
28
tober 6

29
M: 621 Die schwedischen an die französischen Gesandten. Osnabrück 1647 September 28/
30
Oktober 8

[p. 11] [scan. 67]


1
O: 621a–621a’ Königsmarck an Erskein. Rheine 1647 Oktober 2/12

2
623–623’ Fürstenhäuser

25
Georg Fürstenhäuser gehörte nicht zu einer ratsfähigen, wohl aber ehrbaren (gerichtsfähigen)
26
Familie in Nürnberg, also zur gehobenen Mittelschicht. Das Lebensbild Fürstenhäusers bei Im-
27
hoff
S. 173–174, wonach Georg Fürstenhäuser am 22. April 1584 in Nürnberg getauft wurde
28
und ebenda am 21. November 1659 starb, könnte etwas geschönt sein. Ein zeitgenössischer
29
Nachtrag im Staatsarchiv Nürnberg , Reichsstadt Nürnberg HS Nr. 229 (Nürnberger
30
Wappen- und Geschlechterregister von 1642 mit Nachträgen) legt das nahe: verdorben also,
31
daß ihre Nachkommen neben einer schlechten Handlung auch anderer Commissionen
32
sich bedienen müssen; wie dann zu unsern Zeiten Georg Fürstenhäuser, so eine Römerin
33
(zur Ehefrau) gehabt, ein zwahr verständiger, aber dabey aufgeblasener Mann, unterschied-
34
licher Fürsten und Ständte inn- und außerhalb Reichs respective Rath und Factor gewest.
35
Einer seiner Söhne, Georg Ludwig Fürstenhäuser, war später schwedischer Resident in Leipzig,
36
Rat und Hofgerichtsassessor in Stockholm ( ebd. ) (Freundl. Auskunft des Stadtarchivs Nürn-
37
berg
).
an Keller

38
Georg Keller, deutscher Sekretär in Diensten Salvius’.
. [Nürnberg] 1647 September 24/Oktober 4

3
624–625 Kurfürst Maximilian von Bayern an Wrangel. München 1647 [Juli 30]/August 9

4
626–628’ Wrangel an Kurfürst Maximilian. Plan 1647 August 8/18

5
629–630 Protokoll der Session vom 4./14. September 1647

6
631–633 Avisen

Dokumente