Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
62. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 November 13/23

23
[ 44 ] / 62 / [ 83 ]

24

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


25
Stockholm 1647 November 13/23

26
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 420–421; Eingangsvermerk Minden 1647 Dezember
27
1/11; Druck: Gjörwell II S. 427–429.

28
Bestätigung des Briefs vom 25. Oktober. Abwarten des Ausgangs der unübersichtlichen Verhand-
29
lungen . Geplante neue Eheschließung Johan Oxenstiernas mit Margaretha Brahe und Haltung
30
seiner Schwiegermutter dazu. Rat zu behutsamem Vorgehen.

31
Din schrijffvelse aff den 25. Octobris fick jag medh posten igåår och hugner
32
mig åth Din helsa, önskandes den at blijffva godh och beständig. Om saker-
33
nes förlop så i fredztractaten som kriget, enkannerligen des effect och conse-
34
quentie , suspenderer jag billigt mit ringa sentiment, ty jag sijr alt löpa bundt
35
om annadt, och vill förventa hvad Gudh beskärer, enkannerligen hvad ded
36
ähr för en comaedie Du menar at spennas an. Ty ändoch jag troor henne sig
37
fundera på de consilier, som nu för hender haffvas på de evangeliskes och de

[p. 98] [scan. 154]


1
catholiskes sijdha. Lijkväl hörer jag gärna Din mening och hvadhsom sig yp-
2
par . Och beder Gudh, at regera och styra Edre consilia opå desse sliprige
3
vägar till sins nampns ähro och alles våres bestha.

4
Din gifftermålssaak blijfver billigt därvedh, och önskar jag aff hjärtadt lycka
5
därtill. Hafver sjelff recommenderat saken till f[ru] M[argaretha] B[rahe] och
6
finner alle andre interessenter benägne. Den godhe Gudh välsignat ytterli-
7
gare . Hvadh Din svärmoder vedkommer, så kan fuller vara, at hon hafver
8
mishagat, ded Du så hastigt syntes förgäta hennes dotter; och sedhan at Du
9
om ded ährended icke hafver mehra schriffvet henne till, ehuruväl hon hafver
10
förnummedt, at Du medh andhre därom hafver corresponderat. Men så haf-
11
ver Du intet at alterera Dig däraff. Du kenner henne best och veest, at hon
12
hafver sine motus och starka passioner. Jag kan lijkväl medh sanning seija, at
13
hon ähr Dig mykedt affectionerat. Och ändoch jag gärna sijr, at Du i sådane
14
ährenden gåår medh försichtigheet om, serdeles i Dine breff till henne, lijkväl
15
tractera henne efter förrige vahne och confidentie, och låt intet movera Dig
16
aff hastige ord heller fåfenge rapporter. Till denne tijdhen bortåth hafver hon
17
mest fölgdt mit rådh, och sijr jag, at hon menar Dig väl. Och tvijfflar jag
18
intet, at så snart hennes dotters, Din salige hustrus, lijk ähr begraffvet och jag
19
expresse talar henne därom till, at alt medh got contentament skall skee och
20
beviljas. Jag hafver fuller allerede taalt därom och funnet henne intet så obe-
21
nägen , men hafver allenast medh få ordh contesterat mit consentement. Detta
22
schriffver jag allenast till Din rettelse.

Dokumente