Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
51. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 November 1/11

11
[ 31 ] / 51 / [ 65 ] , [ 71 ]

12

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


13
Osnabrück 1647 November 1/11

14
Ausf.: DG 10 fol. 844–845; Eingangsvermerk Stockholm 1647 November 18/28 (Auszug: Bei-
15
lage A zu Nr. 138).

16
Stillstand der Verhandlungen infolge des Ausbleibens Volmars. Warten der Hessen auf Konjunk-
17
tion mit Turenne. Streit um das Domstift Hamburg und die Oldenburger Weserzölle.

18
Uthi de nestförledne 8 dagar sedan vårt sidste af den 25. passato ähr inthet
19
uthi tractaten förefallit. Hvar man väntar på Volmar. Hvad den Brandebur-
20
giske gesandten Fromholt berättar om Volmars förhinder och opskoff, det
21
finnes under A och B. Jagh, Johan Oxenstierna, tog deraf orsak, att skrifva
22
Fromholt till, som littera C gifver tillkiena . Hvad derpå fölljer för svar, det
23
gifver tijden.

24
Den Hessiske gesandten Scheffer

30
Reinhard Scheffer (1590–1646), hessen-kasselischer Generalkriegskommissar; biographische
31
Hinweise: APW II C 2 S. 12 Anm. 2.
var den 21. passato hoos oss och repraesen-
25
terade , hvad feltmarschalken her Wrangel hade sökt hos landtgrefinnans
26
Furstliga Nåde, begiärandes, vij ville skrifva till legatione Galliae om Thou-

[p. 85] [scan. 141]


1
rennes conjunction. Hvilket vij och gjorde och finge dereffter des svar, som
2
copierne af begge brefven finnes under D och E. Hvad gref Servient svarar
3
mig, Salvio, på mitt bref, det finnes under F.

4
I lijka måtto är att läsa under littera G, hvad cantzleren och råden i Brehmen
5
gifva för sentiment om stifftet och capitlet Hamburg och Oldenburgiske We-
6
sertullen .

7
Eders Kungliga Majestätz bref af den 16. passato kom inmot posten skulle
8
gåå. Vij hafve deraf och enkannerlig bijlagan sedt Eders Kongliga Majestätz
9
funderade svar på Bavari breff. Hoppes och, att våre tillförende öppade
10
tanckar och i synnerheet mitt, Johan Oxenstiernes, till den Beyerske gesand-
11
ten in antecessum afgångne svar skole vara framkombne. Vij hafve funnit för
12
gott, att see detta något an, och vele nu vara tänckte på een vederlägning.


13
Beilagen in DG 10:


14
A: 846–846’ Fromhold an Wesenbeck. Münster 1647 [Oktober 27]/November 6

15
847–847’ Fromhold an Salvius [?]. o. O. u. Tag 847 Fromhold an [Volmar]. [Münster 1647 Oktober 28/ November 7]
847-847’ [Volmar] an [Fromhold]. [Münster 1647 Oktober 28/ November 7]

16
B: 848 Fromhold an Wesenbeck. Münster 1647 [Oktober 29]/November 8

17
C: 849–850 Johan Oxenstierna an Fromhold. Osnabrück 1647 Oktober 30/November 9
18
(Nr. 48)

19
D: 859 Johan Oxenstierna an die französischen Gesandten. Osnabrück 1647 Oktober 21/31
20
(Nr. 37)

21
E: 852–852’ Die französischen an die schwedischen Gesandten. Münster 1647 [Oktober 24]/
22
November 3 (Nr. 41)

23
F: 853–854 Servien an Salvius. Münster 1647 [Oktober 24]/November 3

24
G: 855–856 Kanzler und Räte des Erzstifts Bremen an Johan Oxenstierna betr. das Domkapi-
25
tel Hamburg und die oldenburgischen Weserzölle. Stade 1647 Oktober 25/November 4

26
857–864’ Avisen

27
865–865’ Wrangel an Kurfürst Maximilian von Bayern. Hauptquartier Saaz 1647 Sep-
28
tember 18/28

29
866–874 Avisen

30
875–876 Fromhold an Wesenbeck. Münster 1647 [September 25]/Oktober 5

31
878–885’ Avisen

32
886–887 Fromhold an Wesenbeck. Münster 1647 [September 25]/Oktober 5

Dokumente