Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
17. Salvius an Johan Oxenstierna Münster 1647 Oktober 7/17

20
–/ 17 /–

21

Salvius an Johan Oxenstierna


22
Münster 1647 Oktober 7/17

23
Ausf.: J. Ox. Slg. B: II = Druckvorlage; Kopie: DG 10 fol. 669–669’ (Beilage C zu Nr. 24).

24
Versprechen der Franzosen, auf den Frieden hinzuwirken, aber gleichzeitig zu rüsten. Keine Aus-
25
sichten auf Erhöhung der französischen Subsidien oder vorgezogene Zahlung. Defensives Verhal-
26
ten der französischen Armee aus Furcht vor Bayern. Salvius’ Rat, sich militärisch ebenso zu ver-
27
halten . Drängen der Franzosen auf schriftliche Formulierung der Ultimaten unter Aufrechterhal-
28
tung des bereits Abgemachten. Abfindung der Miliz. Verhandlungen der Stände mit den Kaiser-
29
lichen über ihr, der Stände, Gutachten. Beantwortung des bayerischen Manifestes. Zusage der
30
Franzosen, das Bündnis mit Schweden zu erneuern, jedoch erst nach dem Friedensschluß.

31
Galli hafva lofvat all facilitirung til friden och starck cooperirung interim till
32
krijget. Om subsidii augmentation och anticipation hafve the skrifvit till Pa-
33
ris . De augmento gifve the ingen förtröstning ob paupertatem propriam. De
34
anticipationis modo är än inthet vist aftaalt. Här i Tyskland hafve legati nu
35
inga penninger. Uhr Franckrijke synes the inthet kunne komme innan 10
36
vekur, och thet är dessföruthan terminus solvendi subsidii, så at anticipatio är
37
inthet förr at förmoda. Tourraine skal få ordre ab aula, at avancera medh sijn
38
armee. Men så går thet moot vinteren. Caret milite Germano. Galli vix Rhe-

[p. 24] [scan. 80]


1
num transcendunt, och är inthet annat än à la defensive. Interim toras theres
2
guarnisoner oppe i Tyskland metu Bavari inthet offensive företaga. Amici-
3
tiam tarnen Bavaro non praestabunt. Thet öfrige ställes alt till feltmarskalk
4
her Wrangels och Tourraines correspondence.

5
Af alt detta seer Eder Excellence, at på krijget och theres cooperation är lithet
6
at förlåta sigh. At her feltmarskalk Wrangel går defensive och conserverar
7
armeen och att man medh macht befrodrar friden, thet är thet bästa.

8
Galli meena chronorne nu böra skriftligen opgifva theres extremissima. Bava-
9
rum vele the stimulera ad servandum armistitium och respondere för oss, at
10
Sveriges chrona vist vil hafva fridh. Gallorum extremum är (sub rosa), at the
11
äntligen blifva vidh thet, som för ett åhr in Septembri mellan them och the
12
keijseriske blef slutat. Lotthringen synes thet svåresta, doch kan theri finnas
13
remedium. Medh oss vele caesareani maintinera thet, som Trautmansdorf

34
Maximilian von Trauttmansdorff (1584–1650); biographische Hinweise: APW II C 2 S. 1
35
[ Anm. 1; ] ebd. II C 3 S. 14 Anm. 5; Walther S. 6f.

14
hafve accorderat.

15
För militien talas om 4–5 millioner, om vij lämbna statibus decisionem re-
16
rum Imperii indecisarum. Så blifver och thermedh richtigt. In summa, Ser-
17
vient sade migh (doch sub horribili silentio), at han hoppades, fridh kunne
18
slutas quoad Germanica innan 14 dagar, men Wolmar och gref von Naßaw

36
Johann Ludwig Graf von Nassau-Hadamar (1590–1653), kaiserlicher Prinzipalgesandter in
37
Münster; biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 3 Anm. 2 ] ; ebd. [ II C 3 S. 42 Anm. 3 ] ;
38
Walther S. 7f.

19
hafva först i fredags fått desse ständers skriftliga sentiment öffver instrumento
20
pacis och thetsamma dagh sändt til Kaijsaren. Och oahnsedt the alleredo veta
21
Kaijsarens meening, så moste the lijkväl i desse formaliteter såvida respectera
22
ständerne, at the afvänta (innan 3 vekur) Kaijsarens svar therpå. Thessemellan
23
varder Wolmar theröffver confererandes medh bemälte ständer och förr lärer
24
näpligen han eller the deputerade komma till Oßnabrugge.

25
Jagh blifver här af alla visiterad (exceptis Hispanis), oahnsedt jagh hafver få
26
notificerat mijn ahnkompst. Thet tager migh all tijden bort, at jagh icke får
27
tänckia på refutatione Bavarici manifesti. Tacktes Eders Grefflige Excellence
28
låta tryckia thes skrifvelse til doctor Ernst (hvilken en part här tyckes vara
29
nogot hård för ein churfurst des Reichs), och låta opsättia summa capita fu-
30
turi responsi contra Bavarum, vore thet mächtog gott. Jagh hoppas om löger-
31
dag reesa, ther möijeligit är, at penetrera och revisitera alle thesemellan.

32
PS: Ad renovandum foedus cum Suecia pro utriusque regni securitate in futu-
33
rum est Gallia parata, sed post factam pacem.

Dokumente