Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
195. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 März 29/April 8

11
–/ 195 / [ 232 ]

12

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


13
Stockholm 1648 März 29/April 8

14
Kopie: RR (sv) fol. 445–446’.

15
Abschickung Biörenklous an den kurfürstlich brandenburgischen Hof in Kleve mit Vollmacht zu
16
Bündnisverhandlungen, aber auch um zu erfahren, ob geheime Einverständnisse unter einigen
17
Kurfürsten des Reiches bestehen.

18
Ibland andre ähranden, som vij hafve committerat vår secreterere och resi-
19
dent i Münster, Mathias Biörneklou, och serdeles dee, som hans residentzem-
20
bete angå, ähr det förnembste, att såsom vij icke obilligt adpraehendere den
21
fahra, som oss och vårt krigs- och fridzväsende i Tysklandh kan tillstöta af
22
den correspondentie och beskickninger, som ähre på någon tijdh tillgående
23
håldne emillan någre chur- och furster i Rommerske Rijkedt, och vij att
24
komma dermedh så myckit bättre under rådet, inthet bättre expedient theri
25
hafve funnit, ähn låta förtasta det churfurstlige Brandeburgiske hoffvet uthi
26
någre andre saker, derunder förfahrandes och penetrerandes, hvadh consilia
27
kunne vidh så hemblige sammankompster agiteres och förehafves. Altså
28
hafve vij committerat och pålagdt Biörnklou, att, sedhan han hade Eder icke
29
allenast om sitt residentzembete, uthan och om denne sin commission om-
30
ständeligen informerat och taget particulare underrättelse om thenne saken af
31
Eder, att giöra en reesa från Munster till churfurstelige Brandeburgiske hoff-
32
vet i Cleve, och till den ände gifvit honom ett creditiff medh till churfursten,
33
såsom och försedt honom medh en fullmacht, ther han skulle anmodas om
34
nogon tractat och sluth in loco. Men hvaruppå hans commission skall gå och
35
huru then ähr att drifva och förrätta medh visse tillbudh af alliancer och con-
36
ditioner , thet ähr alt beskrifvit i vår honom medhgifvne instruction

39
Die Instruktion der Königin für Biörenklou gedruckt: UA XXIII S. 114–117, z. T. gekürzt.
, theru-
37
thur Eder seendes varder och ther hoos förventandes, om I något thertill ha-
38
ste att lägge honom till underrättellse, efftersom sakerne af tractaternes lopp

[p. 367] [scan. 423]


1
märkeligen kunne illustreras och modificeres. Vij hafve och gifvit honom på
2
en vahrgerningh, och ther för gott ansijs skulle, att någon tractat och sluth
3
emillan Eder och dem Brandeburgiskom i Osnabrügk blefve företagen, en
4
fullmacht för Eder medh, att föra Eder tillhanda, then I och bruka kunne,
5
ifall nogon sådan tractat i Osnabrugk skulle belefvas och företagas. Det ähr
6
fördenskulldh hermedh vår nådige villje och befallning, att I thenne saken
7
först väl hoos Eder öfverväga och sedhan informere Biörneklou vijdare i
8
thenne heela saken, som I then befinne våre sakers tillståndh för denne tijden
9
vara accommoderadh. Och ther någon sådan tractat skulle till Eder blifva
10
remitteradt, tå nyttje theruthinnan våre förslagh och mesnagere vår intention,
11
som i sjelfve instructionen ähr beskrifven. Vij hafve Eder detta vidh denne
12
saken och commissionen icke velat förhålla, refererandes oss i det öfrige på
13
Biörneklous uthförligare rapport.

Dokumente