Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
217. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 April 15/25

3
–/ 217 /–

4

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


5
Stockholm 1648 April 15/25

6
Kopie: RR (sv) fol. 645–645’.

7
Anweisung, dem portugiesischen Gesandten del Castro zur Nordseeküste und nach Hamburg
8
Geleit zur Heimreise zu verschaffen.

9
Vij vele Eder nådeligen icke förholla, att konungens i Portugall här vidh vårt
10
hoff vahrande resident hafver begärat af oss, thet vij ville genom Eder låta
11
praestere den i Münster varande Portugisiske ambassadeuren a Castro

27
Luis Pereira de Castro (1592–1649), Domherr zu Coimbra; biographische und andere Hin-
28
weise : APW II C 2 S. 227 Anm. 3.
, när
12
han tädan sigh på heemreesan förfogandes vordh, säker medh till sjökanten
13
och Hensestäderne, anten då han reesar derifrån, när I framdeeles begofvo
14
Eder dädan, eller och han reesar dädan, förrän conventerne i Osnabrügg och
15
Münster dissiperas.

16
Hvilcken hans begäran, såsom vij befinne vara skäligh, altså är hermedh vår
17
nådige villje och befallning, at I praestere välbemälte konglige gesandte säker
18
ifrån Osnabrugg alt nidh till sjökanten och serdeles till Hamburg; och det på
19
effterfölljande sätt: Nembligen at, ther så är, at Portugisiske ambassadeuren
20
de Castro förblifver sålänge i Münster eller Osnabrügg till conventerne skin-
21
gras och I dädan reesandes varde, tå tage I honom medh Eder i ett föllje
22
nederåth. Men ther så händer, at han reeser therifrån, förrän I blifve dädan
23
reesefärdige, tå vele vij, at I befalle våre commendanter i Minden, Nienburg
24
och ertzstifftet Brehmen, at dhe låta convoijera honom, ambassadeuren,
25
medh någre ryttare eller soldater ifrån ena orthen till den andra, alt nedh till
26
Hamburg. Derutinnan skeer det oss länder till nådigt behagh.

Dokumente