Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
173. Gyldenklou an Salvius Stockholm 1648 März 4/14

12
–/ 173 /–

13

Gyldenklou an Salvius


14
Stockholm 1648 März 4/14

15
Eigh. Ausf.: Salvius Slg. vol. 10, E 5262.

16
Sinn der königlichen Anordnung, gemeinsam Bericht zu erstatten. Möglicher Verlust der Postsen-
17
dung an Salvius und vermutete Hintergründe.

18
Jagh hafver praesenteradt Hennes Kongliga Majestät de bref, som Eder Excel-
19
lence hafver täckts på nogre poster inneslute i dhe bref, medh hvilke Eder
20
Excellence hedrar min ringa persohn, och äre de altidh Hennes Kongliga Ma-
21
jestät myckit ahngenähme. Att Kongliga Majestätz ordre och bref, at alt
22
skrifva coniunctim, skulle hafva den sensum, som stodhe Eder Excelence eller
23
och grefve Johans Excellentie icke fritt, à part nogot at berätta och communi-
24
cera , thet kan jagh nepligen troo. Hörde och nyligen, at Kongliga Majestät
25
annorledes samma sin ordre uthtydade. Men tvenne resor hafve Hennes
26
Kongliga Majestät emot migh ihugkommet, at then ordren, som i then saken
27
till Eder Excellentie icke mindre ähn till grefven afgick, icke skall vara Eder
28
Excellentie till hända kommen, hvilket migh. storligen bådhe förundrer och
29
förtryter, aldenstundh jagh veet, at brefvet inneslötes i pacqueter och annote-
30
rades i vår post- och brefbook. Det kan fuller tilläfventyrs af androm deside-
31
reras , at hvadhsom publica äre, kunne undertidhen skrifves à part, lijkasom
32
man icke communiter öfverladhe sakerne om nogre förmäles, inthet stort
33
som i commun blifver.

[p. 308] [scan. 364]


1
Abfertigung Wulfraths an Wrangel. Geldforderungen Wrangels. Nachrichten
2
vom Hof.

Dokumente