Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
145. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Februar 12/22

19
[ 28 ] / 145 /–

20

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


21
Stockholm 1648 Februar 12/22

22
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 438–439; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Februar
23
28/März 9; Druck: Gjörwell II S. 450–451.

24
Bestätigung des Briefs vom 24. Januar. Gerüchte um ein Bündnis der Kurfürsten von Sachsen und
25
Brandenburg sowie anderer Reichsstände. Bestattung der Gemahlin Johan Oxenstiernas und bal-
26
dige Absendung von Berichterstattern. Krankheit der Mutter. Briefwechsel mit Margaretha
27
Brahe.

28
Din schrijffvelse aff den 24. Januarii ähr mig väl inleffvererat medh näste post
29
och tvenne Dine och Din colleges breff eller pacquets till Kungliga Maijestät.
30
Jag sijr, at fredztractaten begynner myked på at hinka. Ähr och kommer mig
31
intet fremmed före, icke förtryter mig heller något mehra ähn at månge fin-
32
nas , som sig anned inbilla. Den som venner och ovenner kenner, skall nepli-
33
gen anned vela eller kon e förmoda. Alt ded som bettre och ljuffligare löper,
34
merito deputandum in lucro.

[p. 261] [scan. 317]


1
Här glunkas om en alliance emellan churfursten aff Saxen och Brandenburg

34
Der schwedische Resident in Den Haag, Pieter Spiring Silvercrona, berichtete am 4./14. Fe-
35
bruar 1648 über Bündnisangebote Kurfürst Wilhelms an die Generalstaaten, die sich gegen
36
Schweden richteten ( UA XXIII S.112).

2
sinemellan och flere innan och uthan Römerske Rijke. Alt det som mig com-
3
municeras , synes fuller icke lijkt, men at där något göres, finner jag åtskillige
4
non contemptenda indicia till. Jag beder, at Du äst sorgfeldig till at erfarat,
5
ehvadh ded kåstar. Kommer jag fastare under vädredt därmedh, skall jag
6
medh flijt adviserat Dig.

7
Din salige hustru ähr å sattan dag begraffven och allting nu åther i stilheet.
8
Din svärmoder ähr här, och vill jag sij till at Dine tjänare kone snart komma
9
uth till Dig, serdeles at Ingerman Persson kan komma, at göra Dig om alt
10
beskedh. Din moder holler ähnnu sengen, doch hoppas jag bettring. Ditt
11
breff till fru Margaretha Brahe hafver jag bestelt, men icke ähnnu svar be-
12
kommet tillbakars. Hon ähr, som jag förmener, nu på Alsike hoos Din syster
13
och förventes stundeligen hijt.

Dokumente