Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
129. Salvius an Königin Christina (Osnabrück 1648 Januar 27/Februar 6)

[p. 227] [scan. 283]


1
–/ 129 /–

2

Salvius an Königin Christina


3
(Osnabrück 1648 Januar 27/Februar 6)

31
Das Datum ergibt sich aus der Abreise Longuevilles aus Münster am 24. Januar/3. Februar
32
1648 und dem nächsten Posttag.

4
Konzept: Salvius Slg. vol. 1.

5
Abreise Longuevilles aus Münster. Angebliche Verdächtigungen Rosenhanes über d’Avaux. Ver-
6
wahrung Salvius’ gegen das Gerücht, er habe sich mit Johan Oxenstierna veruneinigt. Versiche-
7
rung weiterer treuer Dienste.

8
Jagh hafver åter i desse dagar varit i Münster både til at valedicera hertigen af
9
Longueville (hvilken doch var för mijn tijtkompst förreest) och i synnerheet
10
at beställa om vechslar till Amsterdam och Holland, eftersom detta factor-
11
ämbetet gifver mig nästan mehra till skaffa än heela fridztractaten. Greff d’
12
Avaux och Servient tesmoignerade godh affection och constant cooperation
13
efter alliancen, bode underdånigst recommendera Eder Kongliga Majestät
14
theras tjenst och devotion. Allenast beklagade sigh d’Avaux, at han hade fått
15
kundskap uhr Sverige, såsom skulle her Rosenhane therhemma hoos en och
16
annan hafva tadlat hans person, thet han bodh, Eder Kongliga Majestät inthet
17
troo vele. Sade sigh thet icke have mig förskylt. Han viste ock säija migh, thet
18
Eders Kongliga Majestät hade in Decembri skrifvit migh ett nådigt bref till
19
(hvilket jagh doch till denne dagh icke bekommet hafver), ahngående nogon
20
jalousie och oenigheet, som hettes vara mellan greff Johan Oxenstierna och
21
migh, meenandes thet vara uthkommet aff samma person. Såsom jagh nu in-
22
galunda hoppa, migh hafva gifvit orsak till nogon onådhe, tagandes Gudh
23
och sjelfve värcket til vitnesbyrdh, at jagh medh sådan ijfver och troheet haf-
24
ver tjent och än dageligen tjänar Eder Kongliga Majestät, at jagh hazarderar
25
icke allenast all mijn tijmelige välfärdh, uthan ock mijn helsa och sundheet
26
theröffver för Eders Kongliga Majestäts och fäderneslandzens tjenst, altså
27
skulle thet hjerteligin bedröfva migh, om nogons calumnia skulle så myket
28
förmå, thet Eders Kongliga Majestäts härtill moot sijn tjänare högt betygade
29
gunst och bevågenheet skulle i onåde förvandlas, hvilket jagh än ingalunda vil
30
troo eller förmoda.

Dokumente