Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
89. Königin Christina an Carl Gustaf Wrangel Stockholm 1647 Dezember 11/21

20
–/ 89 /–

21

Königin Christina an Carl Gustaf Wrangel


22
Stockholm 1647 Dezember 11/21

23
Kopie: RR (sv) fol. 3195’–3196’.

24
Auftrag Erskeins zu Verhandlungen über die Satisfaktion der Armee. Mahnung zur Mäßigung
25
bezüglich der Höhe der Ansprüche, um die Reichsstände nicht zu verzweifelten Schritten zu trei-
26
ben . Empfehlung zur Rückreise Erskeins nach Osnabrück nach Abschluß der Unterredungen.

27
Vij vele Eder, her feldmarskalk, nådeligen icke förhålla, att praesidenten och
28
adsistensrådet Erschein förmäler i sitt breff till oss aff den 22. passato uhr
29
Ossnabrugk , att I hade kallat honom till Eder, och han fördenskull vordo
30
förfogandes sigh straxt derpå till armeen, enkannerligen att communicera
31
medh Eder öfver förloppet aff then commission, vij honom opdroge om sol-
32
datesquens contentements affhandling på desse långvarige fridztractaterne.
33
Nu såsom vij på ene sijdan altijdh hafve thenne puncten högt aestimerat och
34
hållit vara en ibland the huffvudharticlar, hvarpå fridztractaterne alt ifrån åhr
35
1635 haffve berodt och varit drifne, och föruthan hvilkens afhandling och
36
richtigheet ingen fridh haffver varit till att göra och ingå. På andre sijdan

[p. 145] [scan. 201]


1
måste vij och betänckia, hvadh adprehension något högt förslagh om ett
2
odrägeligit quanto satisfactionis militum hoos Romerske Rijksens ständer
3
kan förorsaka och tilläfventyrs försättie dem till andre vederlige consilier, för-
4
knippelser och nye liger emoth oss, altså äre vij billigt sårgfällige, huru desse
5
saker må blifva väl och rätteligen tempererade, så att solldatesquen varder
6
contenterat och ständerne icke så högt belagde, att dem faller aldeles omöge-
7
ligit , betalningen att praestere och dee såsom nödhtvungne att fatta desperata
8
consilia. Häröfver hafve vij medh våre legater och commissarier communice-
9
rat och der hoos dem befallat, att till det aldrahögsta drijfva quantumet aff
10
soldatescans contentering. Men pådet värcket icke må theropå allena brista
11
och studza och friden blifva therigenom heelt tilbakar, hålle vij för nödigt
12
och rådsamt, Eder att påminna, om icke någon tilldrägeligare moderation af
13
quanto vore till göra och bevillja, än then I uthi förleden sommar vedh Eger
14
determinerade, sedan generalerne på samme tijdh sigh theröffver uthläto, eff-
15
tersom vij och välbemälte våre legater vår ohngefehrlige mening, hvaropå oss
16
hafver syntz både skäligt och görligit, att pro extremo uthi denne puncten
17
stadna, hafve optäckt och tillkänna gifvit; hvarföre och aldenstund Erscheins
18
här aff oss gifne och undfångne commission förnembligen derpå beror, att
19
han icke allenast hoos Eder, uthan och hoos våre legater i thenne vichtige
20
saken skall negociera, och som på fridztractaterne andre saker löpa, thereffter
21
strängia eller lindra afhandlingen aff soldatesquens contentement. Och vij
22
gärna förnimme, honom mehrendels för den orsaken och till den ändan be-
23
gifve sigh till Eder, att öfverläggia medh Eder alt vijdare, och serdeles, om
24
och huruvijda quantum kan blifva reducerat, så att bägge scopi kunne erhål-
25
les , fördenskuld vij och bäre till Eder denne vår nådige tillförsicht, att såsom
26
commissarierne vidh fridztractaterne äre medh ordre inbundne och vij visser-
27
ligen förmode dem skole göra sin störste och ytterste flijt, att sökia den hög-
28
ste summa, der kunne och förmå för soldatescan, så varde och I hoos Eder
29
betrachtandes possibiliteten och görligheten för ständerne, och hvadh creitzer
30
afgå, och icke komme i communion medh them, som vår soldatesque skole
31
afbetala. Ty ändoch vij ingen ting högre önska, än att soldatescan må blifva
32
stältt tillfridz och förnögd uthan qvijda, efftersom hennes förtjenster äre för-
33
store och vij väl kunne besinna, hvadh ringa respect vij och hörsamheet I
34
hoos soldaterne i annat fall och ther the contrariumet skulle förnimma,
35
kunde haffva att behålla, då är lijkväl icke obilligt der hoos till achta och
36
efftertrachta, att hvadh uthfäst blifver till soldatescans förnöijelse, sådant och
37
må uthgå och kunne blifva executerat och inga uhrsächtningar sedan invände,
38
therigenom soldatescan blefve frustrerat i sitt hopp och skälige contentement.
39
När I alt detta vijdare hoos Eder och medh Erschein hafva öfverlagt, och I
40
kunna honom för andre saker och förrättningar ombära från armeen, tå hålle
41
vij för bäst, att han återresar till commissarierne igen och der in loco hjelper
42
våre och Eder intentioner vidh thenne saken att genom tractera.

43
[gez.] Gyldenklou

Dokumente