Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
95. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Dezember 14/24

31
[ 72 ] / 95 / [ 108 ]

32

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


33
Osnabrück 1647 Dezember 14/24

34
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I; Eingangsvermerk 1647 Dezember 30/1648 Januar 9.

35
Abschickung Wulfraths nach Schweden. Geringe Friedensaussichten und Notwendigkeit zur
36
Fortführung des Krieges. Bitte um baldige Abfertigung Wulfraths und um dessen freundliche Auf-
37
nahme . Übersendung eines Bildnisses Axel Oxenstiernas, das ihm, Johan Oxenstierna, der würt-
38
tembergische Gesandte Farnbüler übergeben hat. Dank für den Brief vom 27. November wegen
39
der Hochzeit Johan Oxenstiernas.

[p. 160] [scan. 216]


1
Effter jagh haffver för åthskillige migh angelägne ährender skull måst skicka
2
nhärvarandes breff draga her referendarien Wulfrhat intill Sverige, altså haff-
3
ver jagh och icke kunnat underlåtha, medh denne lägenheet min högtährade
4
käre her fader att tillskriffva och min hörsamma sonlige tjenst att tilbjuda.

5
Hvadhsom de publicis jagh haffver hafft att berätta, det ähr i breffvet till
6
Hennes Kungliga Majestät andraget, så att jagh holler för öffverflödigt, dätta
7
emoot min käre her fader att repetera. Alenast måste jagh medh fåå ordh
8
påminna, att jagh ingen apparence till freden seer, uthan att vij vårt facit göra
9
måste, mehra att continuera kriget ännu på någon tijdh. Doch skall inthet
10
underlåthas, alt hvadhsom till tractatens befordringh kan tjena, efftersom för-
11
bemälte Wulfrhat medgifvas härom, skall vethen min käre her fader att be-
12
rätta . Min tjonstige begäran till min käre her fader ähr, att vilja, så mycket
13
hoos honom ståår, därhän hjelpit, att förbemälte Wulfrhat må snart blijffva
14
expedierat och hijt tillbaka afferdigat. Jagh haffver honom, Wulffrhat, en in-
15
struction gijffvet, densom min käre her fader teendes varder, hvarföre jagh
16
och min käre her fader det inthet vill medh långh schrijffvelse om mine saker
17
mödhsam falla. Alenast recommenderar jagh honom, Wulfrath, min käre her
18
fader till ded besta medh sonligh begäran, att min käre her fader honom ville,
19
i hvadhsom ded helst vara kan, bevijsa all favor, courtoisie och benägenheet.
20
Min käre her fader varder aff honom och en ask undfångades, som de Wir-
21
tenbergiske abgesanten, för detta secretarius consilii status, Farenbilder, migh
22
tillstelt haffver. Det ähr min käre her faders conterfeij i ståt och något annat
23
till hans ähran och nampns uthsprijdelse apud posteritatem.

24
Jagh fick eljest igåår min käre her faders breff aff den 27. Novembris, hvar-
25
uthaff jagh med stoor hjertens hugnat seer, att medh min gijfftermåls saak alt
26
sin rictigheet haffver och att min käre her fader och shvärfrumoder numehra
27
sigh tillfreds giffva. Aff hvadh orsaker jagh detta gifftermålet gör och huru
28
jagh där tillkommer, ähr den högsta Gudh bekend. Min käre her fader kan
29
mina rationes något nhär vetha. Men doch måste jagh det närmaste till bettre
30
tijdh spara.

Dokumente