Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
134. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Januar 31/Februar 10

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1648 Januar 31/Februar 10

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Dank für den Brief vom 15. Januar. Begräbnis der ersten Gemahlin Johan Oxenstiernas. Ver-
6
schlechterte Friedensaussichten. Abhängigkeit seines Entschlusses in Privatsachen von der durch
7
Wulfrath zurückzubringenden Resolution aus Schweden und vom Bericht Biörenklous daselbst.
8
Übersendung von Briefen. Gruß an die Mutter.

9
Min högstährade käre her faders skrijffvelse aff den 15. dito ähr migh idagh
10
medh posten väl tillhanda kommen. Däraff jagh seer, ehuru man medh ens
11
och annans begraffningh därhemma och ibland min salige käre hustrus haff-
12
ver att bestella och bijvistas. Gudh förlähna den döden kroppar med sväff-
13
vande själarna en frögdefull reunion och upståndelse in novissimo die Do-
14
mini . Det ähr så verdenes lopp, att födas och för syndenes skull in pulverem
15
resolvi dedan vij kompne ähre. Gudh erhålle min käre her fader ähnnu till
16
längst tijdh vidh detta verdzlige lijffvet, migh och den det gerna see, till hug-
17
nat , som jagh hoppas den gode Gudh varder skickandes.

18
Om publicis haffver jagh fuller, föruthan rapporten till Hennes Majestät a
19
parte något att skriffva aff consideration, sed non audeo fidere pennae. Doch
20
paucis, det ähr nu in mea phantäsia: Nu vore hopp till freden, ähr någontzijn
21
förr Batavi signarunt pacem cum Hispano invitis et quidem iratis Gallis. Ba-
22
varus iunctis cum Caesare armis, se nunc plus quam unquam armat. Galli
23
pace cum Hispanis frustrati, omnia ad bellum moliuntur. Catholici status in
24
Germania feroces nunc ultra modum in protestantes et verbis minisque inso-
25
lentes . Quid ergo nos? Ubi papa ubi pax. Nu Gudh stå oss bij och hjelpa alt
26
till det besta och som han veet oss nyttigst vara.

27
Jagh kan vidh sådan sakens beskaffenheet uthi mine privatis, i synnerheet den
28
ene saken, som migh mest touscherar, ingen resolution fatta, förähn jagh på
29
mitt anbringande vidh Wulfrhat fåår fullkomligh behag. Jagh märker fuller,
30
att jagh inthet skall fåå däropå någon förklaringh, förähn Biörneklowe haff-
31
ver om ett och annat gjort rapport. Han ähr icke annars ähn jagh varit rade-
32
ligh och klook. Och troor icke annars, ähn att han gör den rapport om migh,
33
som i sannigh ähr; gör det och annars, så måste jagh ded stella till sin ort.
34
Jagh haffver honom här hoos tillskrijffvit och sender breffvet a cachet volant.
35
Min käre her fader täckes alt förseglat och honom det sedan låtha tillkomma,
36
som honom behagar. Jagh recommenderar eljest på thet ödmjukeligaste min
37
käre her fader Wulfrhats expedition, och att den nu blijffver effter mitt desi-
38
derium , såvijda möijeligit ähr. Jagh haffver eljest skrijffvit feltherren till medh
39
egen handh, effter jagh idagh aff honom fick ett svar på ett breff, som jagh
40
honom för någon tijdh sedan tillskreff, och sender det och här hoos medh

[p. 241] [scan. 297]


1
ödmjukeligen begäran, att det honom måtte vid tillstellas. Dee andre breffven
2
här hoos recommenderar jagh på ded besta.

3
[PS]: Matri charissimae humilima mea servitia et filialem obedientiam quam-
4
vis deferas.

Dokumente