Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
93. Biörenklou an Gyldenklou Osnabrück 1647 Dezember 13/23

[p. 152] [scan. 208]


1
–/ 93 /–

2

Biörenklou an Gyldenklou


3
Osnabrück 1647 Dezember 13/23

4
Eigh. Ausf.: DG 10 fol. 1316.

5
Bevorstehende Abschickung Wulfraths. Verhalten der kaiserlichen Gesandten.

6
Referendarius Wulffradt, som i förledne vecka skulle depecheres, är här qvar-
7
hållen intill nu, effter caesareani komme den 7. huius fram med et lithet
8
stycke af sijn uthlofvade declaration och först igår med resten, hvilke både är
9
sänne än then, som sändes in med förre posten och vij då hade fått per indi-
10
rectum . Thet är lithet, som caesareani lemne af accordatis, och de öfverblefne
11
punchterne sättia the delss uth, som militiens contentement, delss inrätte the
12
effter sitt maner. Legaten greff Oxenstiern Grefflige Excellence är än i stelt
13
arbete, att opsättia thet breff, som bemälte referendarius skall imorgon, vill
14
Gud, få med sig, hafvandes mig befallet, att thette adviser med ordinarie-
15
posten .

Dokumente