Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
215. Königin Christina an Salvius Stockholm 1648 April 14/24

22
–/ 215 /–

23

Königin Christina an Salvius


24
Stockholm 1648 April 14/24

25
Kopie: RR (sv) fol. 627’–630’.

26
Dank der Königin für die durch Salvius geleistete Verwaltung der französischen Subsidien und
27
die Gewährung persönlicher Vorschüsse. Verwerfung des Planes, die Subsidienverwaltung dem
28
Feldmarschall Wrangel zu übertragen, der darauf zurückging, daß die Franzosen die ausschließ-
29
liche Verwendung der Gelder für die Kriegführung verlangten. Anweisung der Forderungen Sal-
30
vius ’ an die Krone auf die schwedischen Seezölle und die Generalzollverwaltung. Weisung, die
31
kommenden Sommersubsidien unverkürzt Pfalzgraf Carl Gustav zukommen zu lassen, vermehrt
32
um einen weiteren Vorschuß Salvius’. Genehmigung, die Zinsen für die aufgenommenen Kredite
33
aus den Subsidien zu entnehmen.

34
Vij erkänne billigt medh högh tack, her Johan Salvi, den store tjänst I hafve
35
bevijst oss och chronan, icke allenast uthi richtigh opbördh och uthgifft af
36
the Frantzösiske subsidierne, utan och i anseenlige peningesummars för-
37
sträckningar , som I hafve gjordt till vårt krigzväsendes erhollelse i Tysklandh
38
och therbredevidh medh bahra medell altidh sustinerat vår och chronones

[p. 402] [scan. 458]


1
legation vidh dess kostsame och longlige fredztractaterne. Och vele sådan
2
högh tjänst emot Eder och them Edrom i alla nåder förskylla och ihog-
3
komma . Thenne Eder härtill så giörligen besporde ifver och godvilligheet
4
giör oss ett vist och säkert hopp, att I än vidare vele therutinnan och under
5
thenne lasten obesvärat continuera. Och såsom vij sij af Eder öfversände
6
räckningar och elljest i Eder bref till oss gjorde relationer, att I sittie uthi ett
7
timmeliget och anseenligit förskåt och för oss och chronan till armeen i syn-
8
nerheet på vår flitige ordre gjorde gäldh och skuldh, så vill eij heller annars
9
skicka sigh, än at Eder lembnas then dispositionen öfver the Frantzösiske
10
subsidierne alt vidare att förvalta och dem opbäre och uthgifve så häreffter
11
som härtill är skedt.

12
Det kunne vij fuller hervidh emoth Eder icke oförmält låta, thet vij hafve
13
stådt an, om vij icke skulle låta vår armee och krigzväsende i Tysklandh tillslå
14
alle åhrligen på 2 terminer fallande Frantzösiska subsidier och i thet fallet
15
opdraga feltmarskalken dispositionen öfver heele subsidierne, theraf icke alle-
16
nast armeen, utan och alle, som theraf dependere, pensionarier, officerare,
17
enckior och desslijke, kunde blifva hulpne. Och hade tå feltmarskalken ingen
18
till bemöda om anticipationer och nye försträckningar, men disponera öfver
19
alle subsidierne till stoppa alle militariske tarfver medh, efftersom och Frant-
20
zoserne theropå altidh kläncka, att theras subsidier måge till kriget allena an-
21
vände varda. Eller och, om icke een saak voro, at vij opå feltmarskalckens
22
gjorde remonstrationer, dett dhe 350 000 Riksdaler, som armeen nu på 3 åhr
23
hafve varit tillslagne at åhrligen af subsidierne njuta och bekomma, motte
24
blifva förökte medh 50 000 Riksdaler dertill, låte heele armeens post hereffter
25
blifver fyrahundrade tusende Riksdaler åhrligen, och i det fallet lemmnade
26
een vägh som annan Eder till opbördh och uthgifft af subsidierne. Men såsom
27
vij sij och pröfve, thet förra förslaget hafve sine besvär medh sigh, serdeles at
28
vij icke kunnu ännu vetta så säkre medell at tillgå, therigenom underhollet för
29
vår legation i Tysklandh, ordinarie ambassadan i Franckrijke, residentskaper
30
och correspondencerne i Münster, Cassel, Switz, Nurnberg och annorstädes,
31
och postväsendet i Hamborg sampt desslijke andre oundvijkelige uthgiffter
32
kunde praesteras och then afgången ersättias medh, ty hafve vij och thertill
33
icke kunnat resolvera. Dett andre förslaget är fuller giörligare, doch står thet
34
ännu hoos oss odeciderat.

35
Huru dogh mehra är, så förblifver hoos Eder opbörden och uthgiften af sub-
36
sidierne , så häreffter som härtill är skedt. Allenast såsom I uthi försträcknin-
37
gar äfventyra Edre medell och credijt, och skäligit är, at hvadh I uthöfver
38
subsidierne förskjute och opbringe, sådant blifver Eder uthan Eder skada för-
39
nögt och betalt, altså hafve vij och hafft thetta uthi nådigh consideration och
40
endtligen hoos oss resolverat och den förordning hoos vårt cammerrådh och
41
generaltullförvaltare gjordt, att sådant försträckningz förskått skall Eder al-
42
tidh blifva gott gjordt och betalt utur store sjötullen här i rijket. Enkannerli-
43
gen , efftersom vij befinne af Eder räckningar, att I öfver 1 tonna guldh nu
44
föruth stå i förskått och försträckning, så skole I af then nu i thenne angående

[p. 403] [scan. 459]


1
våhr och sommar här fallande store sjötullen bekomma 120 000 Riksdaler, på
2
thet dhe nästkommande sommarssubsidier (nembligen then posten, som till
3
armeen är förordnadt) må blifva orördh och pflatzgrefven [!] Carl Gustaffs
4
Kärligheet then heel och hollen bekomma vidh sin uthkompst, och när han
5
skall träda till högste commendet i armeen, och ändoch vij fuller härifrån låte
6
Hans Kärligheet bekomma någon godh penninge post, såsom och förmoda,
7
at Hans Kärligheet desförutan medh någre flere och andre medell från andre
8
orther skall blifva adsisterat. Lijkväll effter värcket är svårt att höfva och sus-
9
tinera , och månge, som vele och skole hafva hjelp, serdeles vidh Hans Kärlig-
10
heetz generalcommendes anträdelse, hvarföre hafve vij för nödigt och gott
11
ansedt, att belanga Eder föruth medh denna vår nådige skrifvelse om någon
12
vidare undsättning och försträckning, serdeles 1 tonna guldh Riksdaler, bä-
13
randes till Eder denne nådige tillförsichten, att I vele bevijsa oss den store
14
tjensten och af egne medell komma Hans Kärligheet till adsistence medh een
15
sådan nu berördh och specificeradh penningepost. Samme 100 000 Riksdaler
16
kunne vij fuller Eder icke försäkra, at I skole dem igenbekomma i detta inne-
17
varande åhret af store sjötullen, effter then elljest medh andre assignationer
18
och anordningar är besvärat. Men af näst tillkommande 1649 åhrs här i rijket
19
fallande stora sjötollen försäkre vij Eder härmedh, at Eder thensamme för-
20
sträkte tonne guldh Rijksdaler skall richtigt blifva betalt och erlagd. Effter-
21
som vij thetta hafve vårt cammerrådh så och generaltollförvaltern in anteces-
22
sum och till deres effterrättelsse nu och fram bättre vetta lätet och therom
23
befallat. Denne är således vår förklaring för denne gången öfver subsidierne
24
och vår begäran af Eder om undsättning på een tonna guldh Rijksdaler medh
25
första, så och Eder försäkring om des betalning i nästkommande åhr, och
26
eenkannerligen att I för then försträckning, I allaredo hafve gjordt och än står
27
Eder obetalt, skola här bekomma af vår generaltollförvalter 120 000 Rijks-
28
daler .

29
Hvadh elljest anlangar det interesse, I moste gifva och uthfäst hafva för dhe
30
penningar, som I sålunda deruthe optaget hafva och moste för interessere till
31
förfallen tijdh, them tillstå vij Eder härmedh aldeles, att I må taga deruthe af
32
subsidierne och afläggia thermedh the på optagne och anticiperade sum-
33
morne gående och tillsagde interessen.

Dokumente