Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
116. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Januar 10/20

12
–/ 116 / [ 131 ] , [ 137 ]

13

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


14
Osnabrück 1648 Januar 10/20

15
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

16
Rückbeorderung Biörenklous nach Schweden. Zeugnis seines guten Verhaltens. Übersendung von
17
Schreiben wegen der Verhältnisse in Frankreich.

18
Efftersom Hennes Kungliga Majestät, vår allernådigste drotningh, haffver be-
19
hagat , att fodra monsieur Biörneklou intill Sverige, så ähr han och igåår här-
20
ifrån rester, på thet han desto bettre må kunna medh posten från Hamburg
21
fortkomma. Jagh låter nu vara alt i sitt värde, hvarföre han ähr hemfodrat,
22
alenast gijffver jagh honom, Biörneklou, dett vittnesbördet, att han en godh,
23
ährligh, reskaffen man ähr och att jagh all den tijdh, han hoos legationen varit
24
haffver, sigh så stält och comporterat, att jagh för min person honom inthet
25
haffver att skylla eller öffver att besvära. Där min käre her fader behagar, aff
26
honom sigh informera låtha om alt och annat, varder han sådant uthförligen
27
görandes, och jagh recommenderar honom min käre her fader på besta sätet
28
och in optima forma, som det skee kan.

29
PS: Jagh sender här hoos ett breff aff residenten i Sweitz, Marini, ochså ett
30
extract aff ett cardinalen Mazarini breff till denne Französke residenten. NB
31
lit A. La Cour, min käre her fader, varder alt vide som det sigh bör, i act
32
tagendes. Aff dee Französke actis vill jagh medh nesta posten dee importan-
33
teste skicka. Sender alenast nu nogra stycker, att pacquettet icke blijffven för
34
stort. Bijgående breff recommendera jagh till sin ort.

Dokumente