Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
10. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Oktober 4/14

7
–/ 10 /–

8

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


9
Osnabrück 1647 Oktober 4/14

10
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

11
Dank für den Brief vom 12. September

39
Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna, Tidö 1647 September 12/22: Gjörwell II
40
S. 413–414, in APW II C 3 nicht aufgenommen.
. Warten auf Nachrichten wegen seiner Privatsachen aus
12
Schweden. Abwesenheit Salvius’. Schlechter Zustand der Armee.

13
Min käre her faders skrijffvelse aff den 12. Septembris aff Tijdöön ähr migh
14
idagh medh posten väl tillhanden kommen. Den Aldrahögsta vari prijsat,
15
som min käre her fader uppehå der medh helsan.

16
Jagh haffver för denne gång inthet att mentionera om, uthan venter nu på
17
svar hemma ifrån om mina privatis, den jagh haffver medh förre poster om
18
skrijffvit. De publicis fuller inthet före vijdare, ähn det jagh nu alein propter
19
absentiam collegae skrijffver til Hennes Majestät. Gudh lathe alt väl afflöpa.
20
Folkerne set lithet sannerligh bijstert uth. Men det gåår fuller ett storm snart
21
öffver och blijffver så post näbula Phoebus och äre Phoebo nebulones. Jagh
22
vill nu (om jagh bleffva) i 14 dagar paucera med skriffvande tam de privatis
23
quam publicis. Ty det löper så för migh uthi alt och annat, att jagh måste den
24
medh innehålla och affventa sakerne.

Dokumente