Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
203. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1648 April 3/13

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1648 April 3/13

4
Ausf.: DG 12 fol. 615–622.

5
Konferenzen mit den Kaiserlichen über die hessen-kasselische Angelegenheit und Verabschiedung
6
der von den Ständen dazu ausgearbeiteten Punkte. Änderung der Artikel über die Amnestie, aber
7
nicht der über die Satisfaktionen. Zurückhaltung der Schweden in der Frage ihrer Unterschrift
8
unter den Nebenrezeß. Kontributionen zum Unterhalt der schwedischen und hessischen Garniso-
9
nen . Bayerisches und braunschweig-lüneburgisches Ansinnen, die bayerisch-pfälzischen Artikel
10
vom Kaiser und von Schweden unterzeichnen zu lassen. Projekte zur Beilegung des Marburger
11
Sukzessionsstreites. Restitution der Landgräfin in den Vorkriegsstatus. Kaiserliches Primogenitur-
12
privileg für Kassel und Darmstadt. Erbverträge der Häuser Sachsen, Brandenburg und Hessen-
13
Kassel. Schwedische Anwartschaft auf die Neumark sowie die sächsische auf Hanau. Kaiserliches
14
Majoritätsindult. Waldeckische Transaktionen. Neufassung des Amnestieartikels. Bitte der
15
Stände, mit dem Kaiser nur noch in ihrer Gegenwart zu verhandeln. Schwedische Bereitschaft,
16
den Abschluß des Friedensvertrages zu beschleunigen. Verhandlungen aller Reichsstände unter-
17
einander , um wohlvorbereitet bei den folgenden kaiserlich-schwedischen Konferenzen den Aus-
18
schlag geben zu können. Befürchtungen der Stände, zwischen dem Abschluß des Vertrages und
19
dessen Ratifikation von der Soldateska Nachteile erleiden zu müssen. Angebliche Ratifikation des
20
spanisch-niederländischen Friedens in Münster. Kaiserlich-bayerische Übereinkunft.

21
Den 28. och 29. passato sampt 1. huius continuerade vij conferencerne med
22
de käijserlige gesandterne uthi Hessen-Casselske saken , då vij 1. adjousterade
23
det, som någre af ständerner uthi bemälte sak hade praeparatorievijs arbetat
24
opå och vij med sidste post sände 3 copier af. Uthi amnestiepunchten för
25
landtgrefvinnans Furstliga Nåde blef något tillsatt och ändrat, men uthi satis-
26
factionen intet. Vij råkade 2. i någon dispute med de käijserlige om nebenre-
27
cessen . De, beropandes sig på, att Altenburgerne, som ibland andre häruthi
28
hade gått emillan, interessenterne, oss och de käijserlige hade berättat dem
29
(hvilket vij lichvel intet viste af), at vij hade consenterat dertill, ville icke alle-
30
nast , det vij skulle förklara oss, att den, såssom een § till satisfactionen hörig,
31
skulle der hoos inhereras uthi instrumento pacis. Uthan effter ständerne och
32
interessati sjelfve för mehra säkerhet skull nödigt funne och urgerade de an-
33
dre styckers subscription, vij och måtte tillijka underteckna denne, hollandes
34
före, at hvar det icke skedde, och vij äfven som de Casselske intet ville vetta af
35
honom, skulle icke allenast landtgrefvinnan, uthan och vid all hendelsse på
36
Hennes Furstliga Nådes imploration Eders Kongliga Majestätt och chronan
37
frambdeles kunne låta hemma then deri begrepne execution contra morosos.
38
Det kunde altså intet hafva bestånd, om icke vij skrefve under med. Vij tyckte
39
deremot, at det vore ferm nog, när de käijserlige och ständerne gjordet. Vij
40
begierte intet att participera med dem i den ähran, uthan unte dem gierna den

[p. 376] [scan. 432]


1
authoritet allena. Det var och betänckeligit för oss, emedan det var så gott
2
som trugat på de Hessen-Casselske, hvilke betygade sig emot deres instruc-
3
tion hafva most låta samma nebenrecess inrättas, och ville derför intet befatta
4
sig dermed, myckit mindre skrifvat under. Elljest träffade det och någre fat-
5
tige grefvar, i synnerhet de af Wetterau, som njugga nöd hafva deres oppe-
6
helle , myckit mindre kunde afdraga den lasten; det vore derföre itt samvets-
7
värck . Desföruthan sågo vij intet, att om alle skulle drifvas till att contribuera
8
till quantum satisfactionis, hvaruthaf Hennes Furstliga Nådes guarnisoner
9
imedlertijd skulle underhollas, ty contribuenterne mächta intet tillijka giöra
10
både. Men effter det var så belefvat af hela conventen, vore de Hessen- Cas-
11
selske sjelfve på sidstone tillfridz, om vij ville giörat, förmenandes sig, der det
12
skulle blifva infördt i instrumentet, icke dermed villja låta stängia sig, när det
13
komme så när ifrå des subscription, uthan villja då solennissime reservera sig,
14
som nu, deres contradiction deremot. Vij stodo derföre på, att om Eders
15
Kungliga Majestätt skulle obligera sig till at intet hindra executionen, då
16
måtte det och så skee af Käijsaren och på det slaget sättias i projectet: nec
17
caesareae Maiestatis aut regiae etc. De käijserlige föllo på den meningen, att
18
bemälte af oss anförde casus om contributionen allenast disponerade om de
19
tree platzer, som Hennes Furstliga Nåde iure retentionis förblifva, tilldes
20
summan blifver bettalt. Med dem kunde man fuller få råd, effter deres praesi-
21
dia intet sträckte sig högre ähn till 1300 man i alss

42
Coesfeld, Neuß und Neuhaus bei Paderborn, vgl. [ Anm. 17 zu Nr. 194. ]
. De andre guarnisoner
22
blifva post ratificatam pacem afförde; förähn det skedde, ginge intet contribu-
23
tionen till summan an. Hvad elljest vårt postulatum anlangade, kunde Käijsa-
24
ren intet låta betaga sig executionen; om det skedde, vore ingen som anstode
25
den bettre att förrätta. Churcöln, såssom den der förnembligest interesserar i
26
bettalningen, borde man intet lembna det i hender; det skulle på det fallet gå
27
så passlig till; doch låto de omsijder bemälte tvenne ord sättias derinn.

28
Det öppade sig och 3. deröfver een annan difficultet, idet den Beyerske och
29
de Brunssvijk-Luneburgiske änteligen ville, at de käijserlige och vij äfven och
30
skulle underskrifva respective den Pfaltziske saken och deres aequivalent;
31
giörandes sig desse när vij (i den consideration, at om aequivalenterne skulle
32
hafva underskrifvitz, man då intet fogligen hade kunnat undandraga sig den
33
Beyerskes anmodan) detta vägrade temligh importune och onyttige, påskan-
34
des på, att de ville hafva sine fyra stiffter igen, som de doch intet kunne klaga
35
sig öfver hafva mist. De hafva desföruthan nu på een lijten tijd varit mechta
36
store i reedan och fördt imjug förtretelige discourser. Man ähr altså förorsa-
37
kat vorden, att gripa till detta medlet och låta directoriumet för ständerne
38
skrifva desse Casselske saker under, tilldes de andre och blifva klare. Hvilket
39
och är skedt, som litterae A och B med mehra vijser;

40
4. komme vij och åter på taals om den Marpurgiske successionsstrijden, då vij
41
på de Casselskes vägnar tillstälte dem itt sådant project, deri och undfinge på

[p. 377] [scan. 433]


1
de Darmstätisches vegnar itt sådant af dem igen, som bijlagorne under litterae
2
C, D förmäla.

3
Vid detta blefve de käijserlige alt framgent, opreppandes sine gamble argu-
4
ment emot oss, läggiandes detta dertill, att om man ähn examinerade saken
5
huru man ville, så kunde successionen intet annors ähn antingen ex testa-
6
mento eller ex intestato skee. Dimidia pars successionis competerade tam per
7
testamentum quam per pacta haereditaria den Darmbstatiske linien, och de
8
Casselske bekiände sjelfve, at det vore res iuratae; alt derföre vore intet skiä-
9
ligt , at statuera något, som vore dem contrarium. Käijsaren gjorde nog, at han
10
casserade icke allenast sin dom, uthan och confirmation öfver parternes trans-
11
action jembväl sjelfve pacta och stälte hela världen fritt at cognoscera deröf-
12
ver , i synnerhet om han hade dömt orätt. Darmstatt vore tillfridz, att derpå
13
nytt ginge een dom öfver. Vij måtte man disponera de Casselske och dertill.
14
Dermed salverade vij så våre som deres conscientiae, och kunde altså Käijsa-
15
ren sampt chronorne med reputation komma deruth. Man ville läggia op alle
16
acta för opartijske domare, hvilke parterne stodo till att vällja af de käijser-
17
lige , oss eller Frantzöske, ja och ständerne och restringera terminum decisio-
18
nis på 2 månader a dato. Skulle de intet komma öfvereens in iudicio, då
19
kunde man låta gå lott deröfver. På det sättet kunde saken erörtras, emedan
20
tractaten ähn varade. Man kunde e iustitia intet annors giöra. Alle menniskior
21
skulle elljest blasmera chronorne, om de ginge på een annan väg.

22
Om landtgrefvinnan skulle restitueras, vore bäst att hon, som andre sattes i
23
det stånd, som hon hade varit för kriget. Mehra kunde hon intet begiera. På
24
det fallet hade hon ähntå att venta uthi denna saken Käijsarens iudicium, eff-
25
ter det näplig per amicabilem compositionem kan gå. De påminte sig väl,
26
hvad grefve Trautmansdorfz förslag heruthi var. Det var intet gjordt animo
27
decidendi, uthan uthstält till Käijsarens gottfinnade. Käijsaren hade aldrig ve-
28
lat det approbera, men sedermehra gifvit dem åtskillige gånger annan befall-
29
ning . De torde intet handla deremot.

30
Vij regererade fuller derpå, att man intet stort regard kunde sättia på bemälte
31
pacta, effter det vore notorium, att landgref Jöran sjelf hade vijkit ifrå den och
32
intet velat bekiänne sig dertill. Sedan vore annat att restitueras ex amnestia
33
och annat at treffa een förlijkning i bemälte stridige sak. Oss tyckes rådeli-
34
gest , att de, som de hade gjordt i Eders Kungliga Majestättz satisfactionssak,
35
förähn man fick interessenternes consens, slogo deres authoritet emillan. Så
36
kunde alt blifva gott och behöfdes intet längre att holla sig oppe dermed.
37
Man funne lichväl, att vij med slijkt disputerande intet synnerligit kunde op-
38
byggia , derföre låte vij saken komma in för ständerne, ersökiandes dem, att
39
emedan vij för ingen deel kunde vijka ifrå det durchschlag, som gjordes deri
40
uthi Munster och i vårt nästförgångne breff i underdånighet ähr mält om, de
41
då ville poussera de käijserlige, att icke holla tractaten med vijdere geensago
42
oppe. De catholiske (ibland hvilke den Beyerskes råd var, att man måtte

[p. 378] [scan. 434]


1
blifva vid den determinationen, som Böinenburg

38
Der hessen-darmstädtische Gesandte Boineburg hatte in dem über den Marburger Sukzessions-
39
streit aufgesetzten Vergleich vom 9./19. Oktober 1647 seine Weisungen überschritten und
40
wurde deshalb von Landgraf Georg in Haft genommen ( Meiern IV S. 427ff., 481); vgl. Dick-
41
mann
S. 466. Zur Person: Johann Christian von Boineburg, * 12. April 1622 Eisenach,
42
† 1672, hessischer Amtmann zu Eppstein und Braubach, später kurmainzischer Rat, Obermar-
43
schall , Amtmann zu Höchst und Hofheim, Großhofmeister, verlor 1665 seine Ämter und geriet
44
abermals in Gefangenschaft ( Zedler IV Sp. 462f.).
i Cassell hade bracht på
2
bahnen) vore intet obenägne dertill, som evangeliske ständerne uthgifva, eff-
3
ter saken toucherer tvenne evangelische herrar, och de ähre bägges gode om,
4
hvilken dera som kan drage huden öfver öronen på dem andra. Men desse
5
ville intet dertill, aestimerandes, som lijkt ähr, för itt conscientzvärck att
6
träda landtgreff Jöran förnär, ehuruväl deels af dem ähre interesserade uthi
7
Cassels lycka, uthan komme fram med itt förslag, hvilket de strax fattade i
8
pennan och gick ungefähr deruthpå, att man i 14 dager måtte suspendera
9
denne saken här och desemillan gifva parterne rådrum, att förlijka sig i Cas-
10
sell . Doch att handeln lichväl imedlertijd intet här skulle nidläggies, men an-
11
dre saken, enkannerlig de, som ähn holles för oerörtrade i articulo amnestiae,
12
företagas. Detta studzsade de catholiske, som för vore resolverade, at på be-
13
mälte vår anmodan låta sig employera hos de käijserlige, och togo emot
14
samma förslag. Hvilket vij och de Hessen-Casselske, effter intet annors
15
kunde vara, och ändteligen låta oss behaga. Men effter det var något crud
16
affattat, hafve vij utahrbetat det bättre och vår intention änligere; det stän-
17
derne och låte passera.

18
När vij då komme dermed till de käijserlige och ständerne sjelfve coram con-
19
testerade sig vara med oss deri eenige, förtröt det dem icke lijtet. Men effter
20
de sågo sig intet kunna giöra deråth och man dreeff på, att det måtte under-
21
skrifves , ville de fuller för deres persohner intet bevillja dertill, stälte doch
22
lichväl derhän, om ständerne ville giörat, som skedt var i de andre saker. I det
23
detta då strax i deres praesence skulle gå för sig, kastade Brunssvijkerne, som
24
här tillförende ähr om rördt, för deres aequivalentz skull sig åter i vägen och
25
opäggiade det Meintziske directoriumet, att difficultera underskrifften, ehu-
26
ruväl den Altenburgiske var dertill bered. Dermed blef då intet mehra gjordt
27
deråth. Men sedan hafva Altenburgerne lichväl såvijda bracht, at det ähr dem
28
emillan apart underskrifvit vordet, som af bijlagon littera E ähr att see.

29
5. insisterade vij på pactorum confirmation, men de käijserlige invände der-
30
emot mehrendels sådane difficulteter som förre; doch omsijder gofvo de deres
31
jaord till privilegium primogeniturae in utraque linea Cassellana et Darmb-
32
statina . Pacta confraternitas emillan Sachssen, Brandenburg och Hessen- Cas-
33
sell meente de, på Altenburgernes och Brunssvijkernes anledelsse, som de
34
sade, bäst kunna ihugkommas in articulo de iuribus statuum; doch icke an-
35
nors , ähnsom de tillförende hade det bevilljat och de förrige Käijsare det hade
36
gjordt. Vij gjorde der hooss een oförmärkt påminnelsse, att dervid icke måtte
37
något skee, som lände Eders Kungliga Majestätt anvartning på Nymarck,

[p. 379] [scan. 435]


1
hvilket Eders Kungliga Majestätt förmedelst Pomeren hade bekommit, till
2
praejuditz; det de togo emot och sade, att de catholiske ständerne och så hade
3
det gjordt respectu religionis uthi stiffterne, som huus Brandeburg får till ae-
4
quivalent . Hanoicum pactum ville de änteligen remittera till Käijsaren, hva-
5
rest de höllo före man bequämmast kunde allegera de rationes, som man
6
tychte kunna militera pro parte Cassellana, med försäkring at Käijsaren vore
7
låtandes dem, såvida de kunna vara på billigheten grundade, hoos sig itt gott
8
rum finna; men de, som Wetterauische grefverne hade subministrerat och vij
9
sidst sände een copia af, komo dem intet annors före ähn een hoop mendicata
10
suffragia, som fördenskull voro nullius considerationis. De hade fuller tillfö-
11
rende låtit passera bemälte pactum, låtandes sig nöija dermed att electoris
12
Saxonicae ius blefve dervid förbehollit, men då ville de intet stå dertill.

13
Indultum maiorennitatis gofvo de fuller förtröstning om, der man decenter
14
söcktet hoos Käijsaren, men de tordes intet våga, at företasta honom uthi
15
sådant hans regale och capitulera derom här.

16
Waldeckische transactionen låte de bevända, såvijda dem anginge huus Cas-
17
sell interesse, men landtgreff Jörans rätt vägrade de sig fördenskull att före-
18
gifva eller tvinga honom till att ingået med; oansedt icke allenast gref Traut-
19
mansdorff , uthan och sedermehra de andre käijserlige gesandter sjelfve, jemb-
20
väl herr Volmar nu nyligen hade försäkrat Waldecken, att hans herre skulle
21
derföre blifva uthan fahra och all actio iuris deremot för honom undanrymas.
22
Vid een sådan de käijserlige tröghet funne vij med de Casselske bäst, att och
23
något lijtet ansee dette ähnnu, och förordnade altså med de käijserlige, att vij
24
ville hafva oss reserverat vår instance häruthi, tilldes man åter reassumerer
25
den Marpurgiske saken.

26
Interim blef belefvat, att de käijserlige skulle fatta hela articulum amnestiae
27
pånytt i pennan, och det så, at man intet behöfde mehra vidlyfftighet; hvilken
28
de oss i desse helige dagar måtte communicera, så att vij till näste conference
29
finge dem öfverläggia.

30
Effter igår var påskedagen, var man på alle sijdor stilla, men idag bittida
31
komme de Altenburgiske och Brunssvijkeske till oss, som föregofvo uthi de
32
andre evangeliske ständers nampn, och anhöllo, at emedan de hade förstått af
33
de catholiske, det de käijserlige, som man nogsamt viste intet hug hade till
34
friden, ville med detta deres opsatt öfver amnestien bryta af den härtills, icke
35
uthan frucht och stor nytto förde modum agendi, och åter igenom skrifftvex-
36
ling sökia vidlyfftighet och tractatens förlängring, ty de väl kunde besinna, att
37
innan de käijserlige blefve med samma opsatt ferdige, det sedan hade commu-
38
nicerat med de catholiske, de delibererat deröfver, och vij finge det hender
39
emillan, att öfverleggiat med de evangeliske och sedan replicera der på, mehra
40
ähn een månadt skulle löpa sin koos. Vij då ville sådant att förekomma intet
41
på det sättet inlåta oss med de käijserlige, uthan ähn som för i ständernes
42
praesence afhjelpa saken, exhiberandes oss der hoos så de stycker, som de
43
höllo för ostridige som stridige uthi meerbemälte articul, på det vij uthi till-

[p. 380] [scan. 436]


1
stundande sammankompst med de käijserlige kunde låta underskrifva de
2
förre och desse vijdare handla öfver.

3
Vij gofvo dem till svar, att det ingalunda hade den mening hoos oss, som ville
4
man tillstädia, att modus agendi på det anförde sättet skulle ändras, uthan
5
effter vij hade tyckt, att de käijserlige, på det icke helgedagarne ginge fåfengt
6
sin koos, hade föreslagit detta compendium, så hade vij och icke låtit det vara
7
oss emot, uthan sådant anbod accepterat, hollandes före det skulle tjäna till
8
värketz befordring, der de käijserlige ville således komma uth med deres ulti-
9
mate förklaring; men emedan vij hörde, att evangeliske ständerne vore dere-
10
mot , så ville vij gierna deferera dem i deres begieran och på vår sijda intet låta
11
något skee, som kunde hafva det ringeste skeen till fridens oppehollning. Vij
12
vore vederreda och väntade altså alle stunder, att de käijserlige måtte anmäla
13
sig hoos oss till att prosequera tractaten. Dervid bevänder altså vår tractat för
14
denne gången.

15
Eders Kungliga Majestätt kunne vij i det öfrige underdånigst icke förholla, att
16
ständerne af begge religionerne, de catholiske och evangeliske, nu sedan gra-
17
vamina ähre bijlagde, komma dageligen tillsammans, att, som oss berättas,
18
afftala sin emillan om een och annan sak, som ähnnu står tillbakars, på det,
19
när vij effterhanden komma till handels deröfver med de käijserlige och man
20
skulle stöta sig på något, de behollandes arbitrium strax kunna finna sig dere-
21
millan och gifva uthslaget, som till exempell nu ähr skedt, som lijtet förr ähr
22
mält om, ratione formae tractatus. Detta stämmer fuller öfvereens med Eders
23
Kungliga Majestätt i så måtto oss tillförende optächte nådige sentiment och
24
ordre, och kunne vij väl lijda, att de således börde invidien på sig, der icke alt
25
ad gustum interessentium kan aflöpa, som skedt ähr in puncto authonomiae.
26
Men skulle de emot all förmodan och vela bjuda till att practicera detta, när
27
man kommer att negotiera om soldatescan, då varde vij mötandes dem, som
28
det sig bäst tjänar. Vij spörja väl, att de ähre sorgfällige om den saken och
29
afftala underhanden sin emillan derom; vij hafve lichväl intet ähn kunnat
30
komma under vädret med hvar på deres intention deri går. Desförutan hafve
31
vij per discursum förståt, det de af evangeliske ständerne, som mäst gå om
32
med värket, derhän syfta med deres tanckar, at emedan det spelas, så tillsä-
33
ijande om deres hud, och saken mäst trycker dem, man först icke måtte sättia
34
terminum ratificationis så långt ut, som ämbnat var på 3 månader a die con-
35
clusionis , och sedan icke tillstädia, att soldatescan desemillan måtte förläggias
36
i visse creitzer, tilldes hon blefve bettalt, uthan till att racurtera och vinna
37
tijden, så Käijsserens, chronornes som ständernes gesandtskaper måtte nu för-
38
uth skrifva till hvar deres principaler och inhämbta een generalratification
39
öfver hela slutet, uthi hvilken man intet behöfde, som härtills hafver varit
40
brukeligit at inserera hela instrumentet, men allenast lembna spacia, så för
41
dagen som numero capitum afslutet, befarandes der det skulle dröijas med
42
ratificationen, 1. at gräset desförinnan måtte groo, så att armeerne kunna sub-
43
sistera i feldt och deröfver tillefventyrs råka i een battaglie, då det mächta
44
skulle förryckia compasen, ehvem som och victorizerade. Dy skulle, det Gud

[p. 381] [scan. 437]


1
förbjude, fienden få öfverhanden, så blefve först och fremst intet af alt, det
2
man nu i så månge åhr hafver så med vapnen som med tractaten arbetat på
3
och genom Gudz bijstånd omsijder bracht på een önskelig foot för det evan-
4
geliske väsendet. Skulle och Eders Kungliga Majestättz armée hafva den lyc-
5
kan , då ähre de rädde, hvilket de lichväl intet så offenteligen låta sig märckia,
6
att man lärer blifva dem för dryger i Tyskland och grijpa med nye postulatis
7
vijdare om sig. Efftersom vij och per tertium hafva förnummit, att evangelici
8
nyligen icke lijtet bekymbrade hade varit, när Eders Kungliga Majestättz ar-
9
mee gick, som tijenderne luppe op åth Beyern, att det skulle drabba till een
10
hufvdaction och Beyerns armée, såssom det endeste stöd de hafva i Rijket,
11
deröfver måtte komma något vijd och blifva satt uhr sin postur; 2. skulle
12
soldatescan, der hon blefve fördelat i creitzen, i grund ruinera det lilla, som
13
der ähn kan var öfrigt, så at det sedan omöijelig kunde bringa quantumet af
14
de contentering tillväga.

15
Detta och uthan tvifvel annat slijkt gå ständerne, så myckit vij hafva kunnat
16
erfahra, nu om med, varandes myckit hogse till friden, den alla förmoda nu
17
med een god reputation snart kunna erholla. Och effter all apparence fuller
18
tår skee, såframpt icke vapnen skynder något accident i vägen; hvilket Gud
19
mildeligen afvände och beskiäre till det, som ähn står tillbakars, sin nådige
20
bijstånd.

21
Det berättas oss ifrå Munster, att den Spagnische ratificationen öfver Hol-
22
lendske friden allaredo der skall var ankommen, under itt stort signete af
23
massiff gulld. Men af den Hollendske hörs ähn intet mehra ähn hvad Spiring
24
och Appelbohm skrifva, at det hertills hafver hefftat derpå, at provincierna
25
icke aldeles hafva kunna komma deri öfvereens. Men effter de nu mestepar-
26
ten , undantagandes Seeland, ähre blefne deri accord, förmenar man, at deres
27
ratification och oförtöfvat lärer föllja

41
TE VI S. 455–474. Die spanische Ratifikation traf am 12./22. März 1648 bei Peñeranda in
42
Münster ein, doch zog sich der Ausstausch gegen die niederländische Ratifikation noch bis zum
43
5./15. Mai 1648 hin.
. Det ähr elljest till beklaga, att genom
28
Frantzosernes vållande så mång ståtlig och avantageux occasion emot fienden
29
går Eders Kungliga Majestättz armée uhr henderne. Hvad feldtmarschalken
30
herr Wrangel skrifver derom, finnes under littera F. Under G ähr een ny re-
31
cess , som den 24. sidstförledne Februarii skall vara oprättat emillan Käijsaren
32
och Beyern. Åtskillige aviser liggie under littera H.

33
PS: Idet posten skulle afgå, få vij tvenne Eders Kunglige Majestätts allernådig-
34
ste skrifvelsser af den 18. Martii. Hvad Eders Kungliga Majestätt deruthi al-
35
lernådigste befaller om Hennes Majestätt enkiedrottningen, skall af oss tages i
36
behörlig acht, och förmodade vij intet, at passen skole blifve oss vägrade.
37
Huru med authonomien i Erffländerne och det öfrige, som Eders Kungliga
38
Majestätt skrifve om, ähr tillgångit, hafven Eders Kungliga Majestätt förmo-
39
deligen i nåde förnummit af våre här tillförende afgångne underdånige rela-
40
tionen .

[p. 382] [scan. 438]


1
Beilagen in DG 12:


2
A: 624–626’ Übereinkunft der Stände in der hessen-kasselschen Frage. Osnabrück 1648 März
3
29/April 8

4
B: 627–627’ Desgl. Osnabrück 1648 April 7 n. St.

5
C: 628–628’ Schwedisches Projekt zur Beilegung des hessischen Sukzessionsstreits. Osnabrück
6
1648 März 28/April 7

7
D: 629–630 Desgl. o. O. u. Tag

8
E: 631 Hessen-kasselsche Erklärung wegen der Verhandlungen mit Darmstadt. Osnabrück
9
1648 März 29/April 8

10
F: 632 Wrangel an Johan Oxenstierna. Feuchtwangen 1648 März 11/21 (Nr. 178)

11
633 Desgl. Leutershausen 1648 März 9/19 (Nr. 176)

12
634–641 Instruktion Wrangels für Generalmajor von der Linde zur Abschickung an Tu-
13
renne . o. O. u. Tag

14
G: 642–645’Abmachung des Kaisers mit dem Kurfürsten von Bayern. Prag 1648 Februar 24/
15
März 5

16
H: 646–653’ Avisen

Dokumente