Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
196. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 März 29/April 8

14
–/ 196 /–

15

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


16
Stockholm 1648 März 29/April 8

17
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 466; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 April 26/Mai
18
6; Druck: Gjörwell II S. 465–466.

19
Bestallung Schweder Dietrich Kleihes als Resident in Kassel.

20
Sewerid Diderich von Kleij hafver sig nu en tijdh borttåth uppehollet här
21
vedh hoffvedt och solliciterat någon tjänst och befordring. Han ähr en skic-
22
kelig och modest karl, och så mykedt jag aff honom hafver konet förfara, aff
23
godh affection och intention. Jag hafver därföre och för Din intercession
24
skuldh gärna gjordt mitt därtill, och ähr på sijdstone såvijdt bracht, att Hen-
25
nes Kungliga Majestät hafver honom till sin resident förordnadt vedh Cas-
26
selske hoffvedt istadh för ambassadeuren Wulff

35
Hermann Wolff (1596–1645); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 84 Anm. 1. ]
sijdst förledin. Han reser nu
27
uth, icke annars ähn jag menar, content, och varder han Dig berättandes
28
hvadh mera görs behoff. Så hoppas jag och, att såväl Du vedh fredztractaten
29
som feltmarskalken i armeen skole och kone draga tjänst aff honom på den
30
orten, nähr ded så kommer till pass, sampt medh correspondence, sampt i
31
annor motto. Denne occasion borde jag fuller bruka och nyttja till min star-
32
kare correspondence medh Dig. Men, föruthan mine egne olägenheter, som
33
inted tillatha mig långe breff, så ähr eij heller denne tijdhen därtill be-
34
quemb .

Dokumente