Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
33. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Oktober 17/27

5
–/ 33 /–

6

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


7
Stockholm 1647 Oktober 17/27

8
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 414–415; Eingangsvermerk Osnabrück 1647 Novem-
9
ber
1/11; Druck: Gjörwell II S. 420–422.

10
Mit der Beisetzung der vorstorbenen Gemahlin Johan Oxenstiernas zusammenhängende Fragen.
11
Bruch des Waffenstillstandes durch Kurbayern und Beantwortung dessen Manifestes und der
12
bayerischen Verleumdungen über die schwedischen Friedensgesandten. Hoffnung auf militärische
13
Erfolge Königsmarcks gegen Lamboy und auf Einigkeit der schwedischen Generalität. Stillstand
14
der Friedensverhandlungen. Neue kaiserliche Anschläge gegen Schweden, die durch Johan Oxen-
15
stierna erforscht werden sollen.

16
I förgåår otte dagar sedhan kom jag hijt an heemifrån, och min hustru, Din
17
moder, sosom idag otte dagar sedhan. Jag fan här för mig Din svärmoder

30
Die Gräfin Ebba Mauritzdotter Leijonhufvud, Witwe von Svante Mauritzson Sture ( Stamm-
31
tafeln
VIII Taf. 157a).

18
efter sin lägenheet och denne tijdhen vedh helsan. Så fan jag och för mig Din
19
hoffmästar Reimers medh flere Dine tjänare och skeped medh Din salige
20
hustrus lijk

32
Die erste Gemahlin Johan Oxenstiernas, Anna Margaretha Sture, war bereits 1646 verstorben.
33
Am 5./15. September 1647 wurde ihre Leiche nebst einer volckreichen Procession von
34
Oßnabrück gegen Pommern und weiters nach Schweden abgeführt (TE VI S. 303). Am
35
10./20. Januar 1648 fand in der Großen Kirche in Stockholm die feierliche Leichenpredigt
36
statt, worauf sie von einem ansehentlichen Comitat nach Uppsala begleitet und dort am 13./
37
23. d. M. bestattet wurde. Anwesend waren die Königin mit ihrem Hofstaat, Pfalzgraf Carl
38
Gustav, der Reichskanzler, Reichsadmiral, Reichsschatzmeister und viele hohe Standespersonen
39
( ebd. S. 489).
liggiande vedh Blåckhus udden. Efter Din svärmoders rådh och
21
gotfinnande reeste jag i förleden såndags dijtuth, haffvandes hoos mig någre
22
flere aff Dine och hennes förvanter; satte lijked up uthur skeped och i en
23
likedjachet och förde ded så up igenom Slysan och till Helgardzholmen, där
24
ded om afftonen emellan 7 och 8 möttes och beledsagades med tilbörlig
25
pompe aff Din svärmoder medh stoor klagan och bedröffvelse ochså flere
26
Dine vennare man och qvinfolk up i store kyrkian och där i en aff sacresti-
27
garne nedersattes till förvaring sålänge, at alt till begraffningen i Ubsala blijf-
28
ver färdigt. Stode saken hoos mig allena, så skulle jag göra där en kort proces
29
medh, eftersom den dödha ingastädes bettre tjänar ähn i jorden. Men efter Du

[p. 57] [scan. 113]


1
kenner Din svärmoders humor, ty kantu väl tenkia, at jag mig henne däruth-
2
innan beqvema moste. Vij ähre såvijdt eense, at begraffningen först i Decem-
3
ber , om Gudh vill, där hollas skall. Och må Du Dig försäkra, at alt hvadhsom
4
länder Dig till ähra och gagn och Din svärmoder till contentament och jag
5
förmå, ded gör jag gärna. Alle andra Dine privata setter jag denne gong afsij-
6
des , ty mädhan vij med dette haffva till at göra, så ähre vij mykedt operosi,
7
eftersom sådane art aff bestelningar icke aldeles medh min humor komma
8
öfvereens. Eljest kom medh denne senare posten eij heller breff ifrån Dig till
9
mig heller andhre Dine venner här stadde, så at mig och därföre felar materie
10
till at schrijffve. Men dit erholle vij breff till drottningen, sedhan och medh
11
posten insende churfursten aff Beijerns breff till Hennes Kungliga Majestät
12
jempte bijfogdhe manifestet till feltmarskalken herr Wrangell affskickades
13
affskrift ankom medh posten och förvissade oss om Beijerens omsadlande
14
och conjunction medh Keijsaren. Ded hafver förorsakadt Hennes Kungliga
15
Majestät till ett svar till Beijerfursten, och ded på Svensko, hvilkedt ähr
16
skickadt feltmarskalken tillhandha med en trompeter att öfversendas. Mä-
17
dhann nu Du och Salvius i hans manifest oförskylt angangas, ty vore väl intet
18
orådeliget, att I på de calumnierna korteligen och samfredeligen svarade och
19
gjorde en contrarie remonstrance. Jag hafver för mine person aldrig seet läp-
20
pischere praetexter; och refutere sig endeels sjelffve, icke meriterandes stortt
21
arbete i svaredt. Lijkväl (efter intet så galet seijas, at ded icke finner sin med-
22
hollare ) ty kan där eij heller med skääl tigas till.

23
Gudh giffve Köningsmark lycko emot Lamboy

36
Die Königsmarckische Armee marschierte am 11./21. September 1647 bei Mesum durch die
37
Ems und legte sich so nahe beim Lager Lamboys, daß man sich gegenseitig mit Kanonen be-
38
schießen konnte. Es gelang Königsmarck aber nicht, das von den Kaiserlichen besetzte Rheine
39
einzunehmen. Am 30. Oktober/9. November rückte er schließlich zur schwedischen Haupt-
40
armee bei Höxter ab ( TE VI S. 135f.).
och sedhan semje och godt
24
förståndh generalerne emellan. Så hoppes jag, at denne Beijerens falskheet
25
faller på hans egen hufdh. Kantu något contribuera till deras semjas erhol-
26
lande , ded vora medh inrådande, interposition eller på hvadh sätt Du kant,
27
såframbt något misförstondh ville upvexa, dä gör Du mykedt väl, at Du ded
28
behörligen entskyllar, förlijkar och bijlägger.

29
Om fredztractaten schrijffver jag intet. Mig tycker at han hafver fåt sine in-
30
tervalla och hafver nu institium. Mig ähr och berättadt aff trovärdige män, at
31
där skall nu smijdas någre nye meneer emot Hennes Kungliga Majestät och
32
fäderneslandhedt af Keijsaren och hans anhång: derom jag frambdeles skall
33
schrijffva någott particularius. Kantu komma därifrån, däruthinnan gör Du
34
myckedt väl, att Du därifrån ransaker och indagerar. Annad denne gång intet,
35
uthan befaler Dig härmedh Gudh till lijff och själ.

Dokumente