Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
170. Instruktion für Matthias Biörenklou als Resident in Münster Stockholm 1648 März 4/14

9
–/ 170 /–

10

Instruktion für Matthias Biörenklou als Resident in Münster


11
Stockholm 1648 März 4/14

12
Kopie: RR (sv) fol. 309’–312.

13
Einsetzung Biörenklous an Stelle Rosenhanes, der als Ambassadeur nach Paris geht. Anweisung,
14
sich von den Gesandten in Osnabrück informieren zu lassen, sich bei den französischen Gesandten
15
in Münster anzumelden, diesen der Freundschaft Schwedens zu Frankreich zu versichern und den
16
venezianischen Gesandten um Fortsetzung seiner Vermittlertätigkeit zu bitten. Auskundschaftung
17
der Absichten Frankreichs. Beförderung eines Hauptgegenstandes der Verhandlungen, nämlich
18
der Restitution der Reichsstände in ihre früheren Rechte. Befehl zur ständigen Berichterstattung
19
an die Königin.

20
1. Såsom högstbemälte Hennes Konglige Maijestätt hafver gotfunnit, att för-
21
ordna bemälte Biörnklou till resident uthi Scheringh Rosenhanes ställen, och
22
den Frantzösiske alliancen elljest förmår och innerhåller, att Konglige Maije-
23
stätt må hafva sin agent eller resident vidh den fridztractat, konungen i Fran-
24
ckerijke genom sine commissarier medh dee käijserlige och Spangske anstäl-
25
ler , som det och reciproce skeer af högbemälte konungh hoos Konglige Ma-
26
ijestätz commissarier i Osnabrugk, ty vill Konglige [Maijestät], att han begif-
27
ver sigh oförsummat herifrån till vägs genom denna och inställer sigh hoos
28
des commissarier i Osnabrugk, så snart han kan.

29
2. Kommande till dem, skall han öfverlefverera dem sampteligen det breeff,
30
Konglige Maijestätt till commissarierne honom hafver medgifvit, låte sigh in-
31
formera om det, söm kan uthi tractaterne vara passerat, sedan han senast be-
32
gaf sigh derifrån, och taga af dem vijdare ordre, serdeles om det han hafver
33
vidh närvarande sakers tillståndh att taga i acht vidh förehafvande fridztracta-
34
ter i Münster.

35
3. När han således hafver tagit af dem ordre och underrättellse, begifver han
36
sigh till Münster och gifver sigh ahn hoos dee Frantzösiske commissarier,
37
offerere dem tvenne, som der ähnnu ähre qvar, Konglige Maijestätz creditiff.
38
Gifvandes der hoos till känna, att Konglige Maijestät hafver till föllje och

[p. 304] [scan. 360]


1
observantz af inbördes förbundh och alliancens execution committerat ho-
2
nom , att anträda och förrätta residentzchargen i Munster uthi Rosenhanes
3
ställe, att agera Konglige Maijestätz saak vidh tractaten dersammastädz som
4
der på Franckerijkes vägnar förrätte och deremot communicere medh dem,
5
hvadh på Konglige Maijestätz och Sveriges chrones vägner i detta ährendet
6
och fridzverket ähr till påminna och af Konglige Maijestätt så och commissa-
7
rierne honom pålagdt varder, all flitigh och tijdigh communication medh
8
dem theröfver att pläga. Så och der hoos förnimma, hvadh der å deres sijdo
9
hafve honom att föredraga, till att tagas uthi acht vidh den Osnabrugiske
10
tractaten, tillbjudandes sigh, att vela och skala alt sådant oförsummeligen och
11
troligen rapportere, så att den synnerlige gode vänskap och alliance emillan
12
begges deres Maijesteter och chroner Sverige och Franckerijke och den inten-
13
tion derigenom ähr söckt, varder i alle måtto conserverat och erhollen.

14
4. Effter och den Venetianeske ambassadeuren nu på fyra åhrs tijdh ähr be-
15
synnerligen af Franckerijke och per occasion under tijden i Munster af våre
16
commissarier för mediatore brukadt vorden, och Konglige Maijestätt hafver
17
gifvit residenten ett creditiff till honom medh, ty kan han, Biörnklou, samma
18
breef och sedhan honom tillställa och öfverantvarda medh tackseijelser och
19
contestationer af Konglige Maijestätz gunst och andre deslijka curialier, och
20
bedja honom så hereffter som hertill fahra forth i fridtractaterne.

21
5. Sedan han hafver sigh hoos dem alla insinuerat, hafver han i gemeen att
22
observera, hvadh der förehafves och, så mycket honom möijeligit ähr, söckie
23
till penetrera directe eller indirecte genom communications och discurser
24
medh sjelfve commissarierne, hvarthuth consilierne syffta och att icke något
25
handlas, mycket mindre slutes till Konglige Maijestätz, des chrones och den
26
gemeene sakens praeiudicium, till hvilken ända Biörnklou tijdt och effter
27
skall repitera sine visiter och revisiter och dervidh förehafvande discurser
28
medh den Frantzösiske commissarierne in particulari, att han therigenom alt
29
bättre må förfahra.

30
6. Eenkannerligen bör residenten gifva acht och drifva opå, att såsom hertill
31
och för detta det högsta ehrändet ähr medh flijt negotierat och afhandlat, som
32
den gemeene saaken anrörer, och lagdt ett gott fundament till Romerske
33
Rijksens stenders restitution i förre vilckor, frijheet och säkerheet, thet ochså
34
må blifva dervidh och icke varda omkull stöött och retracterat.

35
7. Detta och alt annat bör han negotiera medh discretion och ju förfahra,
36
hvadh Franckerijke förer för intention i den saken, efftersom Konglige Ma-
37
ijestätt om hans, Biörnklaus, försichtigheet heruthinnan ähr försäkradt, som
38
hertill hafver varit brukat för secreterare vidh allmenne fridztractaterne och
39
uthan des veet och känner sakernes contenance, både i Munster och Osna-
40
brugk , så att Konglige Maijestätt håller onödigt, honom deruthi något vid-
41
lyffteligen att instruera.

42
8. Hvadh och residenten i synnerheet skall förrätta i Munster och vedh den
43
Frantzösiske tractaten och huruvijda han skall gå i en artickel och annan, som
44
der bör tracteras, theröfver skall han, som förberördt ähr, taga information

[p. 305] [scan. 361]


1
och underrättelse af Konglige Maijestätz legater och commissarier, och när
2
något serdeles förefaller, anten begifver sigh sjelf till Ossnabrygk eller och
3
flitigt och noga öfverskrifva, hvadh således passerar och begära svar tillbakar
4
sigh i förefallande ehrenden till effterrättelse. Enkannerligen måste och resi-
5
denten , som offtast och fast vidh alle poster, om något important i fridztrac-
6
taten uthi Munster förelöper, medh sine breef och rapporter underdånigst
7
belanga Hennes Konglige Maijestätt sjelf och giöre Hennes Konglige Maije-
8
stätt om sådant kunnogh.

Dokumente