Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
92. Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 Dezember 13/23

25
–/ 92 /–

26

Salvius an Königin Christina


27
Osnabrück 1647 Dezember 13/23

28
Eigh. Ausf.: DG 10 fol. 1115–1115’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Dezember 30/1648
29
Januar 9.

30
Geldforderungen Wrangels und Untätigkeit der schwedischen Armee. Darauf zurückzuführende
31
Verhärtung der kaiserlichen Haltung in den Verhandlungen. Dringende Bitte um Geldanweisun-
32
gen .

33
Medan gref Oxenstierna skrifver, huru medh tractaten förevetter, så hinner
34
jagh inthet läggia thertill annat än at, oahnsedt jagh hafver sedan Septembris
35
monat erlagt feltmarschalken 170000 Riksdaler, lijkväl hafver han nu på nytt
36
sändt hijt generalmajorn von der Linde, hvilken öffver motton illa beskrifver
37
armeens tilstånd och för alt thet heeligt år fordrar ännu åtminstonne 100000
38
Riksdaler. Svär högt och dyrt, at feltmarschalken inthet tors komma till ar-

[p. 151] [scan. 207]


1
meen uthan peningar eller ju, om han än vågar sigh tijt, at han doch inthet
2
hopp hafver, at komma henne till at marchera eller nogot gott uthrätta. Jagh
3
veet nu fuller sjelff detta armeens tilstånd och feltmarschalkens stora besvär.
4
Och fruchtar fuller före, at thet är eij heller fienden okunnigt, efter the kaij-
5
sarlige commissarii så gå tilbakes i fridztractaten. Och ville jagh gerna hjel-
6
pan , om migh möijeligit vore. Men Eders Kungliga Majestät påminner sigh
7
allernådigst, huru högeligen och offta Eders Kungliga Majestät och cammer-
8
rådh hafve migh medh assignationer besvärat, och huru säkert jagh är förvis-
9
sadh vorden, då af stora sjötullen, då medh kopar, då medh the försolda ske-
10
pens afkompst at blifva gripen under armarna, och huruledes alt detta är
11
migh afhändt och androm tilslaget vordet. Jagh är nu i förskott til detta da-
12
tum öffver 250 000 Riksdaler och hafver doch inga pensioner ännu kunnat
13
betala, så at om vintersubsidierne falla, då räckia the inthet till at betala denne
14
anticipationen, myket mindre at holla crediten och göra nogon vidare för-
15
sträckning , i synnerheet efter man icke är fullkomligen om nogra subsidier
16
mehr försäkradh. Bedher fördenschuld för den dödh, som Gudh tålde, och på
17
thet allerunderdånigst ödmjukeligast, Eders Kungliga Majestät värdiges be-
18
trachta , hvadh häraf vil föllja och medh rijksskattmestare och cammerrådh
19
öfferläggia, huru all olycka må tijdigt kunna förekommes. Fransoserne lofva
20
fuller initio Januarii 70000 Riksdaler på vintersubsidierne, men thet beholla
21
strachs creditorerne på theres betalningh. Thet öfrige aff bemälte vintersubsi-
22
dierne , om thet faller, så faller thet doch inthet förän en monadt, två eller tree
23
therefter. Imedlertidh vächsa interessen af sådana stora anticipationer högt
24
up, och jagh sjunker under lasten i ruin, creditoren till högsta förfångh. På
25
min ruin kan inthet stort vara ahnläget, men creditens fall, armeens conserva-
26
tion och tractatens krebsgång är thet svåreste, som theropå fölljer. Thet be-
27
skrijas så illa uth, at ett så stort och mächtigt kungarijke, som Sverige är, icke
28
skal kunne fourner[a] een tunna guld eller två i een så högnödigh och impor-
29
tant occasion. Eders Kungliga Majestät bedher jagh allerunderdånigst icke
30
onådigt förnimma, at jagh detta således nödgas representera, uthan at Eders
31
Kungliga Majestät värdigas migh icke imputera om annars än väl ġår. Jagh
32
skal fuller efter all menskmöijeligheet göra mitt till saken, men till omöijelige
33
ting hoppas jagh icke kunne strängias.

Dokumente