Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
60. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 November 13/23

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 November 13/23

4
Kopie: RR (sv) fol. 3080–3080’.

5
Erneuerung des Auftrags an die Gesandten angesichts des Volmar zugegangenen Befehls zur Wie-
6
deraufnahme der Verhandlungen.

7
Vij hafve på sidst ankombne post fått Edert bref uhr Osnabrugk den 25. pas-
8
sato och theraf såväll som någre af churfurstarnes deels bref deels tractation i
9
Osnabrugk sedt, hvadh lijknelse än kan vara till friden, och att Wolmar skall
10
hafva fådt ny commission, till att tractera värcket igenom och var till Eder
11
medh deputatis catholicorum statuum att förväntande. Vidh så beskaffade sa-
12
ker och ther alt hopp till tractera och nåå friden ännu icke är uthslächt, hafva
13
vij allenast till confirmera Eder i vår förre till Eder gångne ordrer och afbijda,
14
hvadh Gudh täckes i thesse svåre saker och handlingar beskäre för ett uth-
15
slagh , ingalunda tviflandes på Eder flijt, ijfver, åhuga och dexteritet, att taga
16
occasionerne till tractera och sluta i acht.

Dokumente