Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
75. Anweisungen der Königin für die Ausstattung Rosenhanes zur Gesandtschaft nach Paris Stockholm 1647 November 29/Dezember 9

[p. 127] [scan. 183]


1
–/ 75 /–

2

Anweisungen der Königin für die Ausstattung


3

Rosenhanes zur Gesandtschaft nach Paris


4
Stockholm 1647 November 29/Dezember 9

5
Kopie: RR (sv) fol. 3161–3163.

6
Festsetzung der für den Unterhalt der schwedischen Botschaft in Paris notwendigen Mittel.

7
Vij, Christina etc., göre vitterligit, att effter vij för gott, nyttigt och nödigt
8
befunnet hafve, att förordna vår troo man och landzhöfdinge, oss elskeligh
9
edell och välbördigh Schering Rosenhane till Törp att vara ordinarie ambas-
10
sadeur vidh thet Frantzösiske hoffet, hvarföre och på det han samme för-
11
nämblige charge må både medh vår och chronones respect, jämvähl och den
12
uthan sin skada förestå och uthföra, dy hafve vij oss öfver hans och hans
13
trains och hoffs nödtorfftige underholdh så förklarat, som fölljer: Först skall
14
heela hans train och personalstat bestå uthi effterfölljande folck: Ambassa-
15
deuren sjelf medh hustru och barn, them han räcknar på 6 personer; 1 predi-
16
kant , 1 secreterare, 1 hoff- eller stallmästare, 4 junckrar eller upvächtare, 1
17
cammertjenare, 3 pager, 6 lacqueyer, 3 pijgor och trätterskor, 1 kock, 1 inkö-
18
pare , 1 skaffare och källersvän, 2 kutskar, 1 schweitzer eller portner: 30 per-
19
soner . Till det andra, till att montera sigh och samma sitt folck, så och till
20
reesa penningar hädan åth Frankrijke, hafve vij honom, ambassadeuren, för-
21
ordnadt och förährat 3000 Riksdaler, hvilcke han här uthur räntecammarn
22
vidh anfordran och contant hafver till at bekomma. För det tridie, såsom vij
23
hoos oss hafve icke allenast dyrheeten i Franckrijke och serdeles Parijs, ther
24
konungens hoff ordinarie holles, uthan och then jämpn fördt medh hans train
25
och theropå gående underholdh af täring, klädnadh, logementers hijro och
26
desslijkt, altså hafve vij resolverat och bevilljat, att han till sigh och heele sin
27
train, bestående i the personer, som i then förste artiklen specificerades, skall
28
bekomma åhrligen, sålänge han samme ambassada i Franckrijke förträder, till
29
kost för 11 personer a 1 Riksdaler och för andre 19 personer a ½ Riksdaler
30
om dagen: 7482 ½ Riksdaler. Till höö och hafra för hästarne 1000 Riksdaler,
31
till librie för 12 och till andre kläder för 7 personer tilhopa ellofva hundrade
32
Riksdaler. Till huushyran 800, till postpenningar 200 och till förähringar och
33
discretionspenningar 1400 Riksdaler. Och belöper sigh således heele hans
34
ambassadas underhåldh 11982, hvilcke vij gifve honom tilståndh, att anamma
35
på två terminer om åhret uthaf the Frantzösiske subsidierne. Och ther så
36
skulle hända, att dhe ophörde och icke föllo, tå vele vij honom, ambassadeu-
37
ren , samme underhåldh härifrån tijdigt öfvergiöra låta, anten uthur stora sjö-
38
tullen här sammestädes eller och andre räntor, på hvilcke ambassadeuren sigh
39
säkerligen förlåta kan.

[p. 128] [scan. 184]


1
Men hvadh elljest, till det fierde, thenne ordinarie ambassadans löningh stat,
2
bestående i 6 personer, anlangar, så hafve vij resolverat, att såsom Schering
3
Rosenhane må och skall före imedlertijdh han ambassadan förträder, landz-
4
höfdings eller gouverneurs nampn och titel. Altså skall han och blifva bestå-
5
enden opå vår och cronones stat och njuta så häreffter som härtill landzhöf-
6
dings löhn och underholdh, som är 1000 Riksdaler, effter vårt honom åhr
7
1645 den 30. Augusti gifne bref. Men hvadh prädikanten, secreteraren, stall-
8
eller hoffmästaren och dhe tvenne junckrar eller opvachtare anlangar, så bestå
9
vij dem till åhrligh löhn: prästen 150, secreteraren 300, stall- eller hoffmesta-
10
ren 200 Riksdaler, och dem tvenne junckrarne, som och måste hafva deres
11
exercitier, hvardera 300 Riksdaler, hvilcke löningar landzhöffdingen skall här
12
hemma i rijket effter vårt renoverade bref af thetta underskrefne dato, men
13
dhe andre fem personerne skole dhe 1050 Riksdaler löningar bekomma och
14
njuta uthaf dhe Frantzösiske subsidierne åhrligen 13232 ½ Riksdaler.

15
Sidst och till det fempta, thet vij elljest och uthan denne hans commission
16
ambassadeuren något befalle och pålegge att opköpa, thet vare rariteter af
17
bocker eller och att han skall inlösa Grotii scripta et lucubrationes antiquita-
18
tis patriae, tå vele vij honom härifrån vexell på penningar och medel thertill
19
öfverskicka. Här alle som vederböre, eenkannerligen vårt cammerrådh; legat
20
och resident i Hamburg, her Salvius, som medh Frantzösiske subsidierne haf-
21
ver till att göra och beställa, räntemästare och andre, som vederböre, hafve
22
sigh att effterrätta.

23
[gez.] Gyldenklou

Dokumente