Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
91. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Dezember 12/22

27
–/ 91 / [ 104 ]

28

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


29
Stockholm 1647 Dezember 12/22

30
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 428–429’; Eingangsvermerk Osnabrück 1647 Dezem-
31
ber
27/1648 Januar 6; Druck: Gjörwell II, S. 436–440.

32
Bestätigung der Briefe vom 15. und 22. November. Spanische Anschläge, um die Eintracht zwi-
33
schen Frankreich und Schweden sowie zwischen Johan Oxenstierna und Salvius zu stören. An-
34
weisung zum Abbruch des Umgangs mit den Spaniern. Mißverständnisse zwischen Johan Oxen-
35
stierna und Salvius. Ablehnung der Bitte Johan Oxenstiernas auf Ablösung von seinem Posten
36
und Bitte um Geduld sowie äußerlich gute Zusammenarbeit mit Salvius.

[p. 149] [scan. 205]


1
Tvenne Dine pacquet och breff, daterade den 15. och 22. Novembris

42
Beide Briefe sind nicht erhalten geblieben.
, ähre
2
tillijka här medh förgåårs posten ankompne, och jempte Dine schrijffvelser
3
till mig ochså inkompne till Kungliga Majestät aff Dig à part underschreff-
4
ven

43
Auch dieser Bericht läßt sich nicht ermitteln.
. Ded första till Kungliga Majestät haffver jag seet och läsedt. Ded andhre
5
var mig tilschickat à cachet volant. Men efter ded var tämelig tjokt, så at jag
6
ded, uthan at brytha up ded, icke kunde få siedt, hafver jag intet läsedt ded,
7
uthan slutandes pacqueted ded inantvarda lathedt. Hvilkedt, sedhan ded var
8
inleffvererat, hafver Hennes Kungliga Majestät sjelff behollet ded hoos sig.
9
Contenta aff begge Dine breff till mig ähre först communication aff de acter
10
och Fançöseske vexlebreff, som Dig aff den Spaniske ambassadeuren med-
11
delte ähre. Sedhan orsakerne, hvarföre Du nu schrijffver a part till Hennes
12
Majestät och at Salvius i nährvaru Eskens och Biörneklows sådant förorsa-
13
kedt hafver, medh begären, jag ville Dig förhjelpa ifrån den commissionen,
14
medh hvadh mehra Du däruthi förmäler.

15
Käre son! De communicerade Françöseske brefven, som till mig sendes, dem
16
hafver jag idag Hennes Kungliga Majestät offererat, sedhan jag dem väl öfver-
17
läsedt hadhe. Aff dem andhre inlagdhe i stora pacqueted hafver jag inted
18
mehra seedt ähn ded första under lit. A. Communicanternes intention ähr
19
ingen annan ähn at göra division emellan Kungliga Majestät och Frankrijke,
20
upveckia misförstondh emellan deres ministros och enkannerligen emellan
21
Dig och Salvium till alle interessenternes praeiudicium. Hvarföre och aff nö-
22
den ähr, at Du Dig till intet hvarken directe heller indirecte lather därigenom
23
movera till något, som nu heller framdeles kunde ländha till otjänst, uthan
24
gack som Du hafver härtill gjordt recto pede, lat Dig in publicis och eljest,
25
där Din commission andhre consilia fordrar, inted merkia. Men så finner jag
26
sådane saker däruthij, som icke allenast informera mig om våre allieredes
27
Françosernes listigheet och styrkia mig i mine förre concept, uthan de giffve
28
mig och i andre motto et stoort ljus. Nyttja och bruka alt rett. Lär mehr och
29
mehr känna folkedt. Doch lijkväl lät intet stutza Dig. Här vill man tydat uth,
30
sosom vore sådant till en stoor deel aff Spanierne dichtat och för förrene ända
31
tilsatt. Men den något lijtet veet aff consilierna, kan lätteligen döma contra-
32
rium med. Hennes Majestät hafver gottfunnet, at Du härefter skalt endholla
33
Dig communicationen medh Spaniske ambassadeurerne, och ändoch jag ful-
34
ler sijr, at man genom desse kunde komma under många secreta, lijkväl som
35
Du sjelff orsakerne kant betenkia, ähr best, at Du dem sosom fiender Dig
36
affsyndrar ifrån och med höffligheet drager Dig undan. Ty sosom denne
37
skedde communicationen kan haffva sin nytta, altså merker jag väl, at des
38
continuation oss intet myked tjänar. Denne och förrige verlden ähr intet aff
39
en natur och egenskap. Belangende ded Du och Salvius schrijffva à part, och
40
såvijdha åther tesgmoniera [!] emot hvarandre et misförstondh, des orsaker
41
veet jag mehr ähn mig kärt ähr, men kan dem inted hjälpa. Jag önskar väl, at

[p. 150] [scan. 206]


1
Du motte vara ifrån honom, och ehuruväl mig leedt ähr, at Du efter så myken
2
uthstonden besvär shulle, förähn slutet skeer, skiljas derifrån, doch ville jag
3
ded intet så högt achta, mädhan tijdherne sådant fodra, hvar ded allenast
4
uthan disreputation och annan olägenheet kundhe skee. Men efter Hennes
5
Majestät därtill inted vill förstå, ty kan jag icke heller så strengt stå därpå. Du
6
varder uthur Hennes Kungliga Majestäts egen schrijffvelse förnimmandes des
7
intention, at Du blijffver där qvar och förrättar commissionen tillijka med
8
Salvio så härefter som härtill. Käre son! Hafver Du trökat och trycht Dig så
9
långan tijdh och insugedt så mykedt förtreet, så tryck Dig ähnnu och lät intet
10
impatientien förleda Dig. Jag troor fuller, at Du kan verteras in furorem, men
11
så beed Gudh och undanbög den medh all skääl och förnufft. Och troo vist,
12
at jag finner min deel och hafver anned remedium inted, ähn Gudh och min
13
oskyldigheet. Ded tjänar Dig och. Och må Salvius sedhan misbruka sin avan-
14
tage , så mykedt han vill. Sij allenast till, at ded mistroende Eder emellan ähr,
15
icke anten brister heelt in publicum, heller eljest skadhar Hennes Kungliga
16
Majestät ock rijksens interesse. Jag vill doch hoppas, at denne longsamme
17
fredztractaten skall nu snart komma till ända. Gudh giffve godh, ded följe
18
därpå anten fredzslut heller krigedz continuation. Efter nu Hennes Kungliga
19
Majestät hafver medh eget breff så till Dig som till Salvium förmanat Eder till
20
semje och cooperation, så lät ju intet fela på Din sijdha och troo vist, at Sal-
21
vius i sin tijdh fuller fåår sine fiskar varma.

22
Jag hade fuller anned at schrijffva, men jag hinner intet, och eij vele heller
23
altidh krafterne följa medh. Medföljande breff ähr aff mig begärat at sendha
24
till Dig öfver.

Dokumente