Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
155. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 Februar 26/März 7

20
[ 138 ] / 155 / [ 180 ]

21

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


22
Stockholm 1648 Februar 26/März 7

23
Kopie: RR (sv) fol. 214–214’ = Druckvorlage; Konzept: Kungliga Koncepter .

24
Vor dem Reichskammergericht in Speyer laufende Prozesse betreffend Pommern und das Erzstift
25
Bremen sowie das hierfür zu erwerbende Privilegium de non appellando. Königliche Resolution
26
wegen der Ansprüche des Herzogs von Holstein–Gottorp auf das Hamburger Domstift.

27
Vij hafve af Edert breef, daterat Osnabrüg den *** huius

33
Bericht vom 7./17. Februar 1648 (Nr. [ 138 ] ).
, så och des bijlagor,
28
sedt, hvadh I förmale om Hamburgensis capituli och stiffts beskaffenheet och
29
tillståndet af fridztractaterne. Vette vidh så beskaffade sakers constitution in-
30
thet synnerligit Eder om att advertera, men vele oss på förre våre till Eder i
31
fridztractaterne ergångne ordrer hafve refererat och beropat, medh den nå-
32
dige tillförsicht, I them effter bäste förståndh och åhåga insistere.

[p. 286] [scan. 342]


1
Ahnlangande det I förfråge Eder om I dee causas och litispendentier, som i
2
Spiriske rätten ähre anhängiga gjorde, och Eder en cathalogus theröfver blif-
3
ver communicerat respectu Pomeraniae et Bremae, skole thädan revocera, så
4
emedan hvarken fridztractaterne eller vår och Sveriges chronos satisfaction
5
och andres aequivalentier stå i thet kahret, ther the rätt skole giöras, ty be-
6
höve I inthet draga samma causas dädan. Men på dedh slaget svare then, som
7
gifver Eder thertill anledning, förmälandes Eder sådant framdeles och, ther
8
friden går för sigh och alt blifver richtigt, icke allenast uthi hufvudhsakerne,
9
uthan och särdeles om concessione privilegii de non appellando vele hafva i
10
åtankar och påminnellse. Ty hvar samma länder och privilegium oss blefve
11
cederade, kan icke heller annars vara, ähn samma causae per expressum varde
12
dädhan revocerade. Honom kunne I och hålla i humeur och icke heelt afskära
13
honom hoppet till något emploijera, men seija Eder vela oss hans persohn
14
recommendera. Elljest huru vij oss emot regerande hertigentz af Holstens i
15
then Hamburgiske capitelssaken hafve förklarat, thet sij I af hoosgående co-
16
pier och kan then saken så thervidh bevända.

Dokumente