Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
103. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1647 Dezember 26/1648 Januar 5

6
[ 87 ] / 103 / [ 118 ]

7

Johan Oxenstierna an Königin Christina


8
Osnabrück 1647 Dezember 26/1648 Januar 5

9
Ausf.: DG 10 fol. 1181–1183; Eingangsvermerk Stockholm 1648 Januar 13/23.

10
Unvereinbarkeit der schwedischen Meinung mit dem kaiserlich-katholischen Standpunkt. Bestre-
11
ben der Schweden, zuerst die schwedischen und hessischen Satisfaktionen sowie das Contentement
12
der Soldateska abzuhandeln, bevor die anderen Punkte geklärt werden. Hinauszögerung des
13
Friedens durch die siegesgewissen Kaiserlichen. Vermeidung von Verhandlungen mit den Stän-
14
den bis zur Einigung mit dem Kaiser. Geheime Korrespondenz der Kaiserlichen mit den evange-
15
lischen Ständen. Kuhle Aufnahme des französischen Angebots, bei den kaiserlich-schwedischen
16
Verhandlungen behilflich zu sein. Schwedische Resolution auf den Brief des spanischen Gesandten
17
Brun. Verhältnis Johan Oxenstiernas zu Salvius. Bitte um Ablösung nach erreichtem Friedens-
18
schluß .

19
Medh tractaten står thet alt nästan i samma lagh som tillförende. Dät är icke
20
uthan, at vij äre komne med hvarandre tillhopa och discurrerat om sakerne.
21
Men så haffve vij lijtet kunnat uthrätta, dy vij äre vidh vår meeningh och dee
22
keijserlige med the catholiske vidh theras fast ståndne blefne. Eder Konglige
23
Maijestät varden af bijfogade protocol sub littera A i nåder vidlyftigare för-
24
nimmandes , hvad oss emellan i förledne veekus tvenne conferencier är passe-
25
rat . Oss vill inthet anstå, at gifva något effter uthi Römerske Rikssens och
26
interessatorum saker, men låtha thet häller komma på ständerne sjelfve och
27
dem som thet angår, till hvilket och Eders Konglige Maijestäts allernådigste
28
ordrer oss förbinda. Så äre vij och studio desse saker så obiter igenom gångne,
29
tilldess vij articulum satisfactionis Regiae Vestrae Maiestatis et coronae sampt
30
aequivalentia och Hennes Furstlige Nådes landtgrefvinnans saak med mili-
31
tiens contentement kunna få richtige, varandes vij resolverade, at göra desse
32
punchter för alle andre klare, efftersom vij meena, at skola kunna (ther vij
33
med them färdige äre) finna i the andre tilldrägelige temperamenta. Men hvad
34
vill man säija om temperamentis? Dät är ännu som förr ingen alfvare medh
35
freden hoos the keijserlige och catholiske. I synnerheet seer man handgripeli-
36
gen dee keijserlige inthet vella thertill, såssom sakerne nu förevetta. Dee hafva

[p. 174] [scan. 230]


1
alt sine inbillningar om vunnit spell och gå therföre i alla saker mächta (så
2
man säija plägar) högtrafvande.

3
Vij hafva sedan sidste post med ständerne inthet hafft någon conference, af
4
orsak, at vij gärna ville först hafva med the keijserlige heela instrumentum
5
pacis igenomlupet, kunnandes sedan desto bätre öfver alle differentierne med
6
ständerne discurrera och theras sentiment förnimma. Dee keijserlige hafva
7
elljest nobis insciis gifvit them evangeliske itt opsatt på discrepantierne

43
Ebd. S. 840–842.
, som
8
bijlagan littera B uthvijsar. Jag troor, at dee varde thet, som igår oss emellan
9
föreloppe, them idag communicerandes. Imorgon, meenar jagh, varde vij igen
10
medh the keijserlige tillsamman kommandes. Hvadsom nu vijdare kan före-
11
löpa , skall Eder Konglige Maijestät i underdånigheet effterhanden blifvit be-
12
rättat .

13
Uthi Munster drifves fuller på den Frantzöske och Spanske sampt Hol-
14
ländske freden, doch uthan stoor effect.

15
La Cour var igår här hoos oss, begärandes af oss att vetta, om vij höllo för
16
nödig, at någon af the Frantzöske gesandterne skulle komma hijt, at hjelpa
17
enthera the keijserlige till freden. Dätt vardt honom svarat, at the Frantzöske
18
herr plenipotentiarii måtte göra, hvad them behagade. Ville någon komma,
19
skulle han vara välkommen. Doch tychtes, at thet ännu got kunde anstå och
20
at dee inthet behöfde sigh med någon reesa at bemöda. Elljest contesterade
21
han högt, huru Frankrijke vore resolverat, beständigt at blifva i alliancen och
22
cooperera med Eder Konglige Maijestät till een ährlig, säker och reputerlig
23
fridh. Lofvade och, att Beyern skulle få skam för omaket etc.

24
Hvad feldtmarskalken mig hafver tillskrifvit uhr Minden om sitt opbrott med
25
armeen, vijsar bijfogade extract af hans breef under littera C. Herr Erscheins
26
breefs copia är under littera D. Aviserne finnes under littera E.

27
Stifftet Hamburg hafver igenom een sin committent låtit ingifva hoos oss itt
28
sådant memorial, som bijlagan littera F förmäler.

29
PS: Rätt som jagh brefvet underskrifva skulle, kommer posten uhr Sverige
30
med Eders Konglige Maijestäts allernådigste skrifvelsse af den 11. Decembris
31
till min collegam herr Salvium och mig coniunctim, såssom och till mig à
32
parte. Hvaraf jag förnimmer Eder Konglige Maijestät tillkomne vara the
33
skriffter, som den Spagniske ambassadeuren Brün mig hafver tilkomma låtit,
34
och hvadh thess nådige sentiment therom är. Jagh håller onödigt, om thesse
35
saker vijdare at röra. Befaller allenast alt ihop Gudh, Eders Konglige Maije-
36
stäts högförnufftige konglige dijudication och tijden, som alt lärer. Den skall
37
och vijsa (om jagh lefver), att Eder Konglige Maijestät jagh effter min plicht
38
som een drogen, rättsinnig och redelig tjenare altidh skall sökia at gå till-
39
handa . Medh herr Salvio hafver jag ingen vidare tvist, ähn at inthet värket
40
altså fort och med maneer tillgår, som thet sigh borde. Jag hafver honom
41
inthet at befalla, eij eller ville thet mig väll anstå. Interim går thet långsampt,
42
förtretligit och så, at jag theröfver är heelt trötter. Eder Konglig Maijestät

[p. 175] [scan. 231]


1
befaller mig ännu at blifva vidh thetta värket. Min skylligheet är, at föllja
2
Eders Konglige Maijestäts allernådigste ordrer. Vill them och gärna effter-
3
komma . Allenast beder jag ännu i underdånigheet, at, om möijeligit är, jag
4
måtte förlossas ifrå thetta sälskapet, såframpt icke freden kan erhållas.


5
Beilage in DG 10:


6
A: 1184–1199’ Protokoll über den Vortrag der schwedischen Gesandten bei den kaiserlichen
7
Gesandten, desgl. der kaiserlichen Gesandten bei den schwedischen Gesandten. o. O. 1647
8
Dezember 21/31 und 1647 Dezember 24/1648 Januar 3

9
1200–1201 Kurtze nachricht zu behauptung des in instrumento pacis caesareo-Suecico
10
gesetzter paragraphi Maneat dictum dominium Vinstingen etc. gegen die dawieder an-
11
gezogene contradiction. o. O. u.Tag

12
1202–1202 Fortsetzung obigen Protokolls

13
1203 Vorbehalt der Rechte Pfalzgraf Christian Augusts in der Streitsache mit Pfalz– Neu-
14
burg
. o. O. u. Tag

15
1204–1205 De collatione causarum Nassoviarum. o. O. u.Tag

16
1205’–1207’ Information über die Restitution des Grafen von Nassau-Saarbrücken.
17
o. O. u.Tag

18
1208–1213’ Fortsetzung des Protokolls

19
1214–1215’ Graf Friedrich Ludwig von Löwenstein an Tobias Oelhafen, s.u.

20
1216–1221’ Oelhafen an Graf Friedrich Ludwig. Münster 1647 Juni [11]/21

21
1222–1222’ Fortsetzung zu 1214–1215’. Wertheim 1647 November 6/16

22
1223–1224 Fortsetzung des Protokolls

23
1225–1230’ Protokoll des Besuchs des schwedischen bei den kaiserlichen Gesandten 1647
24
Dezember 26/1648 Januar 5

25
B: 1231–1232 Erklärung der kaiserlichen Gesandten wegen der von den Schweden und den
26
Ständen gewünschten Änderungen in den Amnestieartikeln. 1647 Dezember [15]/25

27
C: 1233 Königsmarck an NN. o. O. u.Tag

28
D: 1234–1234’ Erskein an Johan Oxenstierna. Minden 1647 Dezember 22/1648 Januar 1

29
E: 1235–1236’ Avisen

30
F: 1237–1243 Domdechant, Senior und Kapitel zu Hamburg an die schwedischen Friedens-
31
gesandten . Hamburg 1647 November 23/Dezember 3

32
1244 Feldmarschall Graf Holzapfel an einen Grafen. Bonn 1645 Dezember [11]/21

Dokumente