Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
8. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Oktober 2/12

6
[ 323 ] / 8 /–

7

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


8
Stockholm 1647 Oktober 2/12

9
Kopie: RR (sv) fol. 2806–2806’.

10
Ansprüche des Herzogs von Holstein-Gottorp bzw. des Königs von Dänemark auf die Besitzun-
11
gen des Domstifts Hamburg in der Stadt Hamburg.

12
Vij hafve fådt Edert breef af then 13. passato, och såsom vij theraf sij alle
13
saker och serdeles fridztractaterne beroo i förre terminis, so hafve och vij
14
theropå inthet synnerliget att svara; läggia allenast her hoos copier af the
15
breef och bijlagor, som regerande hertigen af Holstein Gottorpisker linie

33
Friedrich III., Herzog von Holstein-Gottorp (1597–1659); biographische Hinweise: APW II
34
[ C 3 S. 344 Anm. 1. ]
,
16
hafver oss genom en sin hofjuncker här i dessa dager låtet inlefverera, och
17
såsom hans förnembste värff består uthi cessionen af then rätt och praeten-
18
sion vij kunne hafva eller få på stifftet i Hamburgh , thet hertigen kaller sitt
19
stifft, och vij icke egenteligen vetta, huru sigh dermedh förhåller. Man monde
20
och för 8 dager sedan, serdeles af occasion på Eder frågan i Edert breef af
21
then 9. Augusti , om staden Hamburgh våre till öfverlåta någre stifftens per-
22
tinentier för en summa penninger, befalle Eder, her hofcantzler, tå varande
23
tillstädes såsom och våre rådh i ertzstifftet Brehmen, att I och der giöre oss
24
theröfver all omständigh och pertinent underrättellse. Altså är och nu af
25
thenne tillståtande occasion vår nådige villje och befallningh, att I samptligen
26
underrätte oss medh allerförste, både huru medh sjelfve stifftet i Hamburgh
27
förevetter, såsom och hvadh för rätt hertigen af Holsten eller konungen i
28
Danmarck

37
Christian IV. (1577–1648), regierte seit 1596; biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 109 Anm. 6 ] ; ebd. [ II C 3 S. 24 Anm. 2. ]
på Holstens vägnar egentligen theri hafver att praetendera, att vij
29
så myckit grundeligere må kunna svara, icke allenast på hertigens ahngifne
30
värff, oförfängeligen vår och hans sampt konungens i Danmarcks rätt, uthan
31
och gifva Eder ordre, hvadh I på stadens Hamburgs begäran hafve att gifva
32
till svar och beskeedh. Deruthinnan skeer oss ett gunstigdt behagh.

Dokumente