Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
43. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 Oktober 25/November 4

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 Oktober 25/November 4

4
Ausf.: DG 10 fol. 774–776; Eingangsvermerk Stockholm 1647 November 12/22.

5
Enttäuschung der evangelischen Stände über die kaiserliche Untätigkeit bei der Herbeiführung
6
des von den großen katholischen Ständen ersehnten Friedens. Zweifel über die wahren Absichten
7
des noch nicht zurückgekehrten Volmar. Streit um das Domstift Hamburg als Zubehör des Erz-
8
stifts Bremen. Unterbrochene Verbindung zu Königsmarck.

9
Tractaten står här i samma terminis, som han var för 8 dagar och vij då för-
10
medelst vårt underdånigste breff af den 18. huius monde berätta . Evangelici
11
status märkiandes nu omsijder, att the keijserlige fuller föra tractatens fridens
12
befordran i munnen, men hafva nu snart i fyra månar inthet gjordt dertill,
13
uthan suttit här stille och kastat skullan på the catholiske i gemeen, som lågo
14
the i vägen och hindrade värcket, ther liqväl een god deel och nästan the
15
förnämste catholici skole icke allenast tesmoignera sin lust till slutet, uthan
16
och taala om något så när lijdelige conditioner. Hafva förthenskull bemälte
17
evangelici, och hälst in specie the 3 husen Saxen, Brandenburgz och Brunss-
18
vijks gesandter repraesenterat them keijserlige plenipotentiarierne, att skullen
19
af thetta opskoffvet och consequenter continuationen af kriget och all den
20
olycka, som theraf hänger och vijd thenna tijden vältras ju på the evangeliskes
21
land, vill imputeras Keijsaren . Legati caesarei hade härtill burit före, att sta-
22
tus catholici inthet kunde blifva färdige med sitt sentiment. Nu förnumme
23
the, att potissimi catholicorum äre i thet närmaste tillfridz med thet, som
24
greffven af Trautmansdorff här slöt, och hafva lust till att avancera värket,
25
men att några deputati minorum gentium göra thet stora väsendet. Theras
26
nådigste herrar hoppades, att Keijsaren låter heela Rijket stå i bränna och
27
råka på ytersta undergång (sunt vero doctoris Leijbers

39
Johann Leuber (1588–1652); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 313 Anm. 2 ] ; ebd. II C 3
40
S. 1f. Anm 8.
, ablegati Saxonici
28
electoralis) wegen etzlicher stinckender äbte, uthan fast meera, att the pleni-
29
potentiarii caesarei effter sijne offta gjorde förtröstningar reassumera tracta-
30
ten och sökia göra een billige och önskelig ända på thetta svåra kriget. Ifall
31
theras nådigste herskap (thet the liqväl inthet ville förmoda) skulle spörja nå-
32
gon annan intention hooss Keijsaren, kunde ingen undra och them förtänkia,
33
att the sökte then bequämsta vägen, som kan finnas, att bijläggia thetta svåra
34
krijget. Thetta skedde den 23. huius. Något effter, sedan bemälte gesandter
35
vore skilde från greffven af Lamberg, och jagh, Johan Oxenstierna, kom dijt
36
uthi een particular visite, sade Lamberg, die stände seind ein wenig alteriret

[p. 73] [scan. 129]


1
und reden hardt. Hvadh een af gesandterne hafver skrifvit härifrån op i Rijket
2
och vij bekommo igår från Nürmberg, nu lagt under littera A, vijsar nästan
3
thetsamma och något annat der hoss, som är att remarquera.

4
Hvad Bavarus skall den 12./22. huius hafva skrifvit till Keijsaren och huru
5
han lådz poussera Keijsaren till friden, det tänkes Eders Kungliga Majestät
6
nådigst förnimma af bijlagan under B.

7
Volmar, som härtill hafver gjordt åtskillige miner, nu att komma hijt, nu att
8
reesa ifrån tractaten, lät för några dagar begära pass af oss, att kunna thermed
9
säkert begifva sigh hijt. Hvilket han och fick, ehuruväl det inthet behöfves,
10
uthan synes vara gjordt till att vinna någre dagar thermed. Then Churbran-
11
denburgiske gesandten her Fromholt skrijfver hijt till sin collegam Wesen-
12
beeck af den 21./31. huius, det Keijsarens länge väntade resolution vore nu
13
förhanden och att Volmar skulle som idag komma hijt med god hopning till
14
slutet, som copian aff samma breff under C det med meera uthvijser. Rätt nu
15
communicerer oss Wesenbeck ett annat, som Fromholt skrifver den 23. hu-
16
ius /3. Novembris [!] uhr Münster och giffver tillkänna, att Volmars reesa är
17
än opstält någre dagar och att the nu inthet ville blifva vijd thet, som greffven
18
af Trautmansdorff slöt in puncto gravaminum. Tijden lärer vijsa, hvadsom
19
hafves för händer. Vij vele effter vår ytersta förmögenheet hafva acht therpå
20
och göra till saken, hvad Eders Kungliga Majestät oss nådigst haffver befal-
21
lat .

22
I thesse dagar haffve vij talt med Hamburger stadz syndico, doctor Meurer

38
Johann Christoph Meurer (1598–1652); biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 272 Anm. 1 ] ;
39
ebd. II C 3 S. 344 Anm. 5; Walther S. 89.
,
23
om stifftet och capitlet Hamburg och då till att giffvan tillfälle att explicera,
24
huru thermed ähr fatt uthaff Crantzio

40
Ecclesiastica Historia sive Metropolis D. Alberti Crantzii Hamburgensis, nunc primum in
41
lucem edita … Basel 1568.
och Cypraeo

42
Paul Cypraeus, * 16. Juni 1563 Schleswig, verfaßte Annales episcoporum Slesvicensium, die
43
sein Sohn Johann Adolf herausgab ( Jöcher Sp. 2271f.).
, annalium Slesvicensium
25
scriptore, sustinerat, att stifftet Hamburg hörde helt och hollet till Brehmen.
26
Hvad han, syndicus, deropå svarer och huru han den saken deducerar, det
27
finnes under D och E.

28
Inmoot posten skulle afgå, finge vij Eders Kungliga Majestät[s] nådigste breff
29
af den 9. huius. Vij hoppas, att Eders Kungliga Majestät hafve nu reda undfått
30
våre effterhanden affgångne breff, sedan Bavarus brööt och vij finge derom
31
part, enkannerlig hvad jag, Johan Oxenstierna, hafver svarat then Beijerske
32
gesandten doctor Ernst . Vij hafve fuller tänckt och tänckia ähn på, huru det
33
Beijerske manifestet i the puncter, som oss touchera, må kunna bliffva förlagt,
34
men töfva något thermed att afsee eens och annans contenance och att desse-
35
mellan kunna finna och hämpta op breff och documenter, som här och ther
36
löpa uth och tjäna till att rätt beskriffva vederpartens, i synnerheet Bavari,
37
intention och härmed begägna act. Hvad Eders Kungliga Majestät oss ther

[p. 74] [scan. 130]


1
hoss nådigst befaller, så om tractaten, som general Königsmarck att hålla
2
denna i god houmeur och der upvuxne missförståndet att förekomma, skall
3
effter vår skyldige plicht och ytersta förmögenheet vid förefallande lägenhee-
4
ter hörsamligst effterkommas.

5
Vij haffve nu inthet vist om general Königzmarck, hvar han må stå med sitt
6
corpo. Han ähr opbrutin uhr sitt läger för Rhenen och skall hafva fölgt the
7
Hessiske nederåth Ostfriesland

35
TE VI S. 134.
. Inkomne aviser ähre under littera F.


8
Beilagen in DG 10:


9
A: 777–778’ Bericht über den Stand der Verhandlungen in Osnabrück. Osnabrück 1647 Ok-
10
tober 4/14

11
B: 779–782 Kurfürst Maximilian von Bayern an Kaiser Ferdinand III. München 1647 Okto-
12
ber 12/22 [unvollständig]

13
C: 783–783’ Fromhold an Wesenbeck. Münster 1647 Oktober [21]/31

14
784–784’ Derselbe an denselben. Münster 1647 [Oktober 23]/November 2

15
D: 785–791’ Deduktion wegen des Stifts Hamburg. o. O. u. Tag

16
E: 792–794 Kurfürst Maximilian von Bayern an [Graf Johann Ludwig von Nassau- Hada-
17
mar ?]. München 1647 [September 22]/Oktober 2

18
795–798 Avisen

19
799–800 Bürgermeister, Schäffer und Rat der Stadt Herford an Kurfürst Friedrich Wil-
20
helm von Brandenburg. Herford 1647 August 28/September 7

36
Herford war am 20./30. August 1647 unerwartet von Kurbrandenburg besetzt worden ( Mei-
37
ern
IV S. 743ff.).

21
800–801 Dieselben an die Gesandten der Kurfürsten und Stände. Herford 1647 September
22
1/11

23
802–806’ Kurzer Auszug wegen der kurbrandenburgischen Rechte an der Stadt Herford,
24
diktiert vom Sachsen-Altenburgischen Gesandten. Osnabrück 1647 September 17/27

25
807–823 Avisen

26
824–827 Protokoll über die Einlegung der Protestschrift wegen der Streitigkeiten der Stadt
27
Herford mit dem Kurfürsten von Brandenburg. Osnabrück 1647 Oktober 4/14 und 5/15

28
828–829’ Bericht über den Stand der Verhandlungen. Osnabrück 1647 Oktober 4/14

29
830–831 Mandat Kaiser Ferdinands III. wegen der Konjunktion des Kurfürsten von Bay-
30
ern mit ihm. Pilsen 1647 [August 28]/September 7

31
832–833’ Verlautbarung des kurbayerischen Gesandten Dr. Ernst in derselben Sache. Mün-
32
ster 1647 Oktober [5]/15

33
834–836’ Avisen

34
837–839’ Kurfürst Maximilian von Bayern an Wrangel. München 1647 August [19]/29

Dokumente