Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
66. Bestallung Biörenklous Stockholm 1647 November 20/30

[p. 108] [scan. 164]


1
–/ 66 /–

2

Bestallung Biörenklous


3
Stockholm 1647 November 20/30

4
Kopie: RR (sv) fol. 3121 = Druckvorlage; Ausf.: Biörenklou Arkiv vol. 16, E 3269, fol. 45.

5
Bestallung Matthias Biörenklous, Legationssekretärs bei der schwedischen Gesandtschaft zu den
6
Friedensverhandlungen, zum Residenten in Münster.

7
Efftersom vij hafve funnet gott, nyttigt och nödigt, att bruka Eder, secreterare
8
Biörneklou, till resident i Münster uthi Rosenhanes ställe, hvarföre är här-
9
medh vår nådige villje och befalning, thet I så anställe Edre saker, att I må
10
kunna Eder medh första och så snart våre creditifbref till dem Frantzösiske
11
plenipotentierade för Eder komme Eder härifrån tilhanda, der inställe, för-
12
blifvandes der sålenge fridztractaterne påstå och vij thet finne gott, och åth-
13
njutandes det ordinarie tractamente, som Rosenhanen för Eder nutit hafver.
14
Instructionen för Eder kunne våre legater och commissarier Eder bäst före-
15
skrifva , then I och fördenskuldh af dem hafve att förvänta.

Dokumente