Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
221. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 April 15/25

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 April 15/25

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979 , fol. 476–476’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Mai
5
1/11; Druck: Gjörwell II S. 473–474.

6
Bestätigung des Berichts der Gesandten an die Königin vom 27. März, aber Ausbleiben persönli-
7
cher Briefe. Rekrutenaushebung und Abordnung Pfalzgraf Carl Gustavs zur Armee. Gesundung
8
Ebba Stures und anhaltende Schwäche der Mutter.

9
Medh näste posten ankom Din och Salvii schrijffvelse aff den 27. passato till
10
drotningen ; men till mig eller andre Dine enskijlte venner ingen medh mitt
11
veett. Om Du nu inted hafver haft tijdh till at schrijffva, eller ähre Dine breff
12
nederlagdhe, ded veet jag icke. Så hafver jag eij heller någon synnerlig materie
13
denne gong at schrijffva om. Ty publica sijr jag stå in illis terminis, att jag
14
föga dem kan hjelpa heller sterkia ähn medh böner till Gudh. Och så mykedt
15
hoos mig ståår, giffver jag mina ringa consilia och författar dem in publicis
16
literis. Ad privata hafver jag inted att läggia till, uthan förventer Din resolu-
17
tion på mine förre breff. Eljest ståår här alt hoos oss i förre terminis. Och
18
arbetas nu på recruternes afferding och phalzgreff hertig Carl Gustaffs uth-
19
rese . Din svärmoder ähr nu vedh bettre handh. Din moder ähr och blijfver
20
svag. Jag hjelper mig ähn, sålänge Gudh vill, efter lägenheten.

Dokumente