Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
139. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Februar 7/17

4
–/ 139 / [ 158 ]

5

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


6
Osnabrück 1648 Februar 7/17

7
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

8
Ausbleiben eines Briefes vom Vater wegen dessen Anwesenheit bei der Bestattung der verstorbe-
9
nen Gemahlin Johans in Uppsala. Warten auf die Rückkehr Wulfraths aus Schweden mit Ant-
10
wort auf Johan Oxenstiernas Anliegen. Gastmahl für die Franzosen und andere Gesandte. Wie-
11
derhergestelltes gutes Einvernehmen mit Salvius.

12
Medh posten, som idagh uthur Sverige kom, haffver jagh ifrån min käre her
13
fader inthet breff bekommit, men förnimmer aff andres skrijffvelse, att min
14
käre her fader var medh min salige käre hustrus lijk till deste begraffningh
15
uthi Upsala förrester. Gudh beskärre min käre her fader en gott återkomst
16
och, om hans vilja så ähr, migh en godh hemkomst i fäderneslandet, ty jagh
17
nu däröfver längtar för allehanda orsaker skuldh. Jagh förnimmer eljest, att
18
Wulffrhat ähndå reijsar i Sverige quar. Gudh veet, migh ähr om hans åter-
19
kompst mycket angeläget och måtte därföre gerne see, att han måtta medh
20
ded förderligeste kunna hijt expediera, efftersom jagh min käre her fader hans
21
expedition ähnnu till det besta vill haffver recommenderat.

22
Hvadh de publicis haffver varit att mäla, finnes i mitt och min collegae breff
23
till Hennes Majestät, vår allernådigste drotningh . Igåår hade jagh Fransöske
24
residenten och min collegam vidh des dee Altenburgiske, Brunsvikiske och
25
Hessiske gesanter till gest. Servient var lustigh. Det fältes en eller på the an-
26
dre . Det ähr eljest emillan min collegam och migh nu alt gott och leffver vij
27
nu i helt gott förståndt medh hvarandre. Medh nesta post gijffver uthan tvijf-
28
fel mehra materie och tijdh att skrijffva. Sluter nuu cum voto prosperitatis et
29
diuturnae incolumitatis.

Dokumente