Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
71. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 Dezember 5/15

6
–/ 71 /–

7

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


8
Stockholm 1646 Dezember 5/15

38
Vgl. Lundgren S. 265; Odhner S. 197 Anm. 4; UuA V S. 103.

9
Kopie: RR fol. 2245’–2249.

10
Bezug auf vorhergebenden Briefwechsel. Kritik an den Gesandten wegen locus et modus tractandi.

11
Satisfaktion: Verweis auf Order vom 7./17. November; Rücknahme der Konzessionen; keinesfalls
12
Akzeptierung der Odergrenze. Verweis auf Order vom 28. November/8. Dezember in Verbindung
13
mit derjenigen vom 7./17. November.

14
Såsom vij fast på alle öfver Hamburgh hijt kommande ordinarie påster
15
vekentligen hafve bekommit Edre bref och rapporter om tillståndet och
16
förloppet af fridztractaterne i Ossnabrugg och theraf funnet och fattadt con-
17
tentement i Eder förde procedendi modo, så hafve vij och mehrendeels vidh
18
alle hädan afgående påster secunderat Eder medh våre ordrer, hvarefter I
19
Eder hafve haft att rätta. Nu hafve vij af Edre bref, som på desse sidste
20
tvenne påster ähre kombne oss till handa sampt deres bijlagor, förnummet
21
thet I hafve skrifteligen affattadt någre artickler öfver vår och Sveriges
22
chronos satisfaction och them öfverlefveradt dem keijserlige plenipotentie-
23
radhe , begifvandes Eder strax hele Hinderpomeren på någre få partickler
24
nähr; ginge och sedan thermedh om att I uthi en annan skrift ville cedera
25
stifftet Camin och Dam (som är såsom en bastion och deell af Stettin),
26
ståendes därhoos i betänckiande att efter dee Frantzösiskes förslagh låta
27
Oderen blifva terminum eller limitem emellan För- och Hinderpomeren,
28
däremoth afståendes Grifenhagen och Wildenbruck, men behållandes alt
29
hvadh på den Förpomerske sijdan om Oderströmen voro belägit, eftersom
30
vij sij Eder, then ena liggiande i Munster och then andra varande i Ossna-
31
brugg , häröfver hafva vexlet någre bref emellan.

[p. 117] [scan. 173]


1
Nu kunne vij härvidh icke besinne och uthgrunda hvadh Eder må hafva
2
beveckt och förorsakat först att skrifteligen tractera och öfverlefvera Edre
3
resolutioner uthi Munster, en orth ther I vethe tractaterne emellan them
4
Frantzösische och keijserlige och icke emellan oss och them käijserlige böre
5
föras; sedan och att I uthi Eder förste skriftelige förklaringh öfver satis-
6
factionspuncten uthelåthe Eder såvidt att I strax äre kombne på dess extre-
7
mum , försättiandes i så måtto värket uthi det positur att I icke uthan stort
8
besvär och eftertaal skole kunna draga det tillbakar igen. Belangande förden-
9
skull det förra om vår tractat i Munster, så ähr fuller skäligt och the emellan
10
oss och the Frantzosieske jämväl och them keijserlige gjorde aftaal eenligit
11
och lijkmätigt att I anställe medh dee Frantzösiske, såsom våre allieradhe,
12
conferencer, deliberationer och förtrogne communicationer af tractaternes
13
förlopp medh taget mutuelle inrådh huru sakerne vidare företagas skole
14
e re et usu communi, eftersom och Eder och them Frantzösiske pleni-
15
potentieradhe emillan härtill ähr alternerat vordet, att I anten till skifftes
16
ähre ryckte uthöfver till Munster och dee Frantzösiske till Ossnabrügg eller
17
och att I in loco tertio eller modio äre kombne tillsamman, eftersom I på
18
bådhe sijdor hafve Eder theröfver kunnat föreena. Men att I skole före
19
nogon tractat och särdeles incaminera nogon hufvudhsaak till sluts skrifte-
20
ligen uthi Munster, det befinne vij hvarken vår och rijkzens högheet och
21
reputation vare tilldrägeligit, eij heller vara praeliminarsluthet eller den
22
härtill thesse longlige fridztractaterne plägne observantz conform. Och för-
23
denskull vele vij att I icke drage nagre saker till Munster som importera
24
nogot sluth eller real solennitet af tractat, men att I fuller där må deliberera
25
öfver sakerne medh them Frantzösiske och, ther så tijden eller sakens nöd-
26
torfft fordrar, conferera medh them keijserlige plenipotentieradhe, eftersom
27
I och visiterne och revisiterne hafve till alternere som the alterneres och
28
Eder bevijses af Frantzoserne; men att I inthet sluta, mycket minder nogot
29
skrifteligit sluth i satisfactions- eller andre puncter extradere them keijserlige
30
uthan i Ossnabrügk, ther I ähre bestälte att föra tractaten, och derföre hvadh
31
som gifver oss och Sveriges chrono igenom tractaten nogon respect och
32
högheet, thet bör alt skee i Ossnabrügk, fördenskull och såsom Frankerijke
33
igenom tractatens translation från Ossnabrugg till Münster söker en högheet
34
och praeeminentz och the keijserlige theras fördeel, så hafve och I så mycken
35
större orsaak till arbethe deremoth och alfvarsamligen maintenere vår och
36
rijkzens reputation.

37
Elljest hvadh realia af vår och chronones satisfaction anlangar, så hafve vij
38
förklarat oss theröfver pro extremo uthi vårt bref till Eder af then 7 nys-
39
förflutne månadz novembris

43
Vgl. [ Nr. 28 ] .
, befallandes Eder att gjöra tvenne förslagh,
40
anten att acceptere Förpomern och Rugen medh Wollin, Stettin, Dam,
41
Golnow och deres ämpter och districter sampt strömen Tifenow medh
42
landen å begge sijdor medh churfurstens af Brandeburgs consens, fast I på

[p. 118] [scan. 174]


1
det slaget skulle cedere icke allenast Collbergh uthan och Damm, eller ther
2
churfursten därtill icke vill bevillja, att då tage hele Pomeren medh Keijsa-
3
rens och Romerske rijkzens chur-, furstens och stenders consens, eftersom
4
vij monde Eder theri alt thette uthförligare beskrifva. Vij ähre alt af samme
5
beständige meningh och finale resolution, villjandes och befallandes Eder
6
härmedh att i den insistere. Och ther så vore händt att I hafve gått för vidt
7
och cederat nogot af the vidh förste förslaget specificeradhe landh och
8
platzar, tå emenderer och drager det tillbakar igen det bäste I kunne. Vill
9
churfursten gifva sin consens till Förpomeren, Rugen, Wollin, Stettin, Dam,
10
Golnow och deres empter och districter, så och Tiefenow medh landen å
11
begge sijdor, tå ähre vij tillfridz att I theröfver sluthe. Därvidh I måste
12
ackto Eder att Oderströmen icke blifver terminus eller limen in totum, men
13
heller stå där ändeligen opå att I och genom desse sidste specificeradhe orther
14
tillbehålle och förvahre oss och Sveriges chrono Friske Hafvet

40
Gemeint ist das „Stettiner Haff“ (auch Kleines und Großes Haff), das in den zeitgenössischen
41
Quellen und auch in der Literatur ( Barthold S. 240) als „Frisches Haff“ erscheint.
, att vij ähre
15
thet mächtige på alle sijdor och icke nogon annan på Camminische och
16
Golnowiske sijdan må kunna i framtijden, särdeles ther vij råkade medh
17
någon i actualitet, hämme seglatzen och fahrten opp- eller nidervertz Oderen.

18
Dervidh vij och gärne skulle sij att I tillhålle oss alt hvadh som ähr belägit
19
på Förpomerske sijdan om Oderen. Men vill och churfursten icke gifva sitt
20
samtyckie till Förpomeren, Rugen, Wollin, Stettin, Dam, Golnow medh
21
deres districter sampt Diefenow medh landen å bådhe sijdor, tå låther Eder
22
contentere medh Keijsarens och Romerske rijkzens stenders consens och
23
gerantie öfver hele Pomeren det till erhålla för vår och Sveriges chronos
24
satisfaction, eftersom vij och uthi vårt bref, som för 8 dagar sedan till Eder
25
afgick

42
Vgl. [ Nr. 62 ] .
, thette förslaget monde praeferera thet förre och vij nu sij Eder
26
hafva härtill att kunne komma frije hender, sedan the keijserlige vidh ändan
27
af theres Eder den 11 novembris [ 11./21. November ] öfverlefverade svar och
28
förklaringh på Edert skriftelige öfverlefveradhe satisfactionsförslagh hafve
29
gifvit sin consens till behålle hele Pomeren under imperatoris et imperii
30
manutention.

31
Alfördy försij vij oss till Eder nådeligen att I vinläggie Eder om till att
32
erhålla enthera af desse förslagen och icke förhasta Eder medh nogot annat
33
sluth ähn hvadh vij Eder härofvantill föreskrifvit hafve, hållandes Eder för
34
ett rättesnöre, att ther I kunne göra våre conditioner bättre ähn vij dem
35
Eder föreskrifve (som vij och för 8 dagar sedan

43
Vgl. [ Nr. 62 ] .
recommenderadhe Eder
36
förvidgelssen af landen kringh Stettin, serdeles till att accordera oss Coll-
37
bartz ), hafve I derefter att trackta och bearbetha medh all flijt, män icke att
38
gjöra dem sämbre, medh mindre I finge nye ordrer them vij icke sij vara
39
nödige, efter vij i thenne saken icke kunne gifva nogot mehra efter. Vij

[p. 119] [scan. 175]


1
påminne oss väl att vij uthi vårt bref till Eder, dateradh den 19 septembris
2
förleden [ 19./29. September ] monde nogot mehra eftergifva ähn vij sedan
3
i vårt bref af then 7 novemb. Eder beordnade, särdeles att I kraft af förste
4
ordren Stettin och Dam kunde cederes, men såsom sådane ordrer tjäna
5
Eder förnämbligen till att vetta extremum thervidh man hade att stadna i
6
vår satisfactionspunct, men icke komma thertill förähn alle andre och flere
7
saker voro sichtade och afhöflade, så att alt ginge pari passu efter vår ordre
8
till Eder den 8 julii [ 8./18. Juli ] , så vele vij och förmoda att sedan vij then
9
af den 19 septembris [ 19./29. September ] uthi vår sedermehra ordre af then
10
7 novemb. [ 7./17. November ]

36
Vgl. [ Nr. 28 ] .
funne gått att mehra ampliera, I fördenskull
11
then förre sättie à part och blifve vidh thenne, som vij inthet vette till
12
förandra, och fördenskull önske Eder i denne negotiation lycka och väl-
13
signelsse .

Dokumente