Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
114. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Januar 9/19

[p. 208] [scan. 264]


1
–/ 114 /–

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 Januar 9/19

4
Kopie: RR fol. 33’–34’.

5
Auseinandersetzung um das ius reformandi zwischen Lutheranern und Reformierten. Unterstützung
6
der Hessen-Kasselschen Satisfaktionsforderungen. Gft. Schaumburg.

7
Den Hessiske Casseliske här vijdh vårt hoffvarandhe residenten Badenhusen
8
hafver i underdånigheet gifvit oss till kenna thet een tvist vijdh fridztracterne
9
ähr emillan the Lutherske och reformeradhe ständerne om iure reformandi
10
hvar uthi sine lender, som dhe äghe eller tillfalla kunne, hvilcket ius dhe
11
Lutheriske vele sigh förbeholla och macht hafva att refomera cum consensu
12
subditorum, men icke vele detsamma och på det slaget dem Calviniske till-
13
stedje och effterlåthe; efftersom vij och allarede uthi förleden sommar finge
14
bägges förslagh och concepter, huru hvarthere partiedt ville den puncten i
15
pactis hafva infördt och infereradt, bedjandes derhoos att vij ville recom-
16
mendere Eder then saken till befordring, att the reformeradhe motte i then
17
passu lijka och aequaliter hollas medh them Lutheriske, så att hvadh desse
18
kan tillåtas och tillstå in reformatione, thet och I lijka motte blifva och vara
19
dem reformeradhe. Nu kundhe vij icke obilligt draga betänkiandhe att stort
20
läggie och mängie oss i thenna tvisten, efftersom det hoos mången skulle
21
caussera den opinionen som opponerade vij oss våre religionsförvandter;
22
derföre vij och helst sågo att den saken slättades och afhulpes bägge par-
23
terne , dem Lutheriske och Calviniske, sjelfve emillan, som dem bäst kundhe
24
åsemba och dhe finne vara skiähl och deres samvethe lijkmätigt. Icke desto
25
mindre emedan vij adprehendere thenne saken såsom een ting therigenom
26
bägge desse religiones tillgedhane ständer lätteligen kundhe distraheras,
27
ther the hertill hafve stådt tillhopa och såsom ett corpus una compage till-
28
hoopa bundet pro communi caussa et interesse emooth fijenden coopererat,
29
hvarföre hafve vij denne saken Eder velat recommendere att hvadh een
30
sådan distraction kan i thette måhle förorsaka, I thet söke till afstyra och
31
ständerne sjelfve therhän disponere att the på bådhe sijdor så temperere
32
och beqväme sigh att ehuruvähl the elljest theologice och i religionen äre
33
differente, the dogh civiliter må stå tillhoopa och hvar andre bij.

34
Elljest såsom Hennes K:tt fru landtgrefvinnan af Hessen Cassel hafver
35
recommenderat oss icke allenast sin satisfaction till dess befordring vidh
36
desse påståendhe fridztractater, uthan och grefve Philip von der Lippe
37
att få beholla grefveskapet Schanunburg [sic], så vele I göre Eder flijth att
38
höghbe:te furstinna, såsom then ther af ständerne allene beståndigt medh

[p. 209] [scan. 265]


1
oss i kriget, må vederfahras satisfaction i teht Hennes K:tt hafver föreslagit,
2
hvar icke i alt, dogh ju een stoor deel och så myckit Eder möijeligit ähr at
3
drifva och därhän hjelpa.

4
Och så myckit grefve Philip ahnlangar, ther vij och Sveriges chrono icke
5
finge grefveskapet Schavinburg jempte andre stycken beholla till satisfaction
6
och thå kundhe thermedh beneficera anten effter vår förre till Eder gångne
7
recommendation grefve Gustaf Gustafsson för stifftet Ossnabrugg (effter
8
teht elljest aff vederparten i fridztractaten icke kan honom till accorderes)
9
eller andre våre väl meriteradhe män och tjenare, tå skulle vij för landt-
10
grefvinnans skuldh ingen heller thet unne ähn välbem:te grefve Philip,
11
helst effter han af Hennes K:tt njuter dhe andre tree dertill för dette hörige
12
empterne såsom ett Hässiskt lähn

32
Vgl. zur territorialen Zusammensetzung und zur Geschichte der Grafschaft Schaumburg Piderit
33
S. 136–149.

34
Mit den drei Ämtern sind wohl Rodenberg, Hagenburg, Arensburg gemeint.
och elljest een deel af grefveskapet
13
Schavinburg holles före vara ett allodium, och hvadh icke allodiat ähr
14
otvifvelachtigen ett Mindisk lähn, som skulle anten falla een papistigk
15
biskop heem eller någon annan sådan thermedh beneficeras. Derföre hvadh
16
sigh heri gjöra låther, ifall vij och chronan icke få beholle Schavenburg eller
17
grefve Gustaf Gustafsson det fåhr till recompence emooth Ossnabrugg,
18
thet vele I Eder offtabe:te grefve Philip till befordring och godha recom-
19
menderat vara låthe.

Dokumente