Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
96. Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1646 Dezember 24/1647 Januar 3

[p. 173] [scan. 229]


1
–/ 96 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


3
Osnabrück 1646 Dezember 24/1647 Januar 3

4
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1173–1173’ = Beilage D zu Nr. 101. Konzept: J. Ox.
5
Slg. A: II, E 921.

6
Biörenklou bei Lamberg und Krane: Dissimulierende Resolution des Kf. von Brandenburg für
7
Plettenberg; St. Romains und niederländische Mitteilungen über die brandenburgische Haltung zur
8
Pommernfrage; Forderung nach ganz Pommern.

9
Vij sende i dagh middagen Biörnklou till the käijserl. och näst nyårslycköns-
10
kan låto förnimma hvadh svar och resolution the hade fått ifrån churfursten
11
af Brandeburg. The hafva svaret att Plettenberg brachte ett dilatorisk svar ,
12
således at högb:te churfurste i een så vichtigh och svår sak inthet kunde
13
eller borde sigh uthan förgående communication medh sin förvanter och
14
interessenter strax förklara, ville lichväl saken öfverleggia och hempta inter-
15
essenternes inrådh och therpå sin mening så fördelig som thet skee kan
16
genom sine gesandter vid tractaten vetta låta. The keijserlige vore öfver
17
ett sådant opskoff bekymrade och låto sigh gå till sinnes att Romerske rijket
18
emedlertidh skulle stå i låga och så månge menniskior settia lijfvet och sin
19
eigendom till; förthenskull hade grefven af Trautmansdorff satt sigh före
20
som i går att öfverväga saken medh the Frentzöske att tillsee huru det ena
21
och andra vore att hjelpa. The väntade i afften eller morgon therpå svar.

22
Effter vår ordre replicerades af Biörnklou det vij fuller inthet hade någon
23
effterrettelsse om Plettenbergz svar meer ähn hvadh the nu sade och han
24
oss ville beretta. Men thet var oss tillskrifvit såväl ifrån Munster af h. resi-
25
denten effter S. Romains rapport at churfursten hafver gifvit hopning till
26
cessionen af Förpomeren, men theremot heelt och hollet inthet velat vetta
27
aff, uthan uthslaget at han något skulle cedera af Hinderpommeren lijka
28
hvadh conditioner honom offereras, såsom och uhr Hållandh at the chur-
29
furstlige betjente ungefehr therhän före sine discursser, så at man theraf
30
måste sluta at then förre deelen af vår option inthet ähr at erholla. På det
31
slaget och der så vore att churfurstens resolution ginge therhen at inthet
32
gifva sin consens till hela Förpomeren och the begierte stycker aff Hinder-
33
pomeren medh the conditioner och vilkor som then förre delen af thet
34
honom förestelte vaahl medh mehra inneholler, så declarerede vij oss her-
35
medh 1) at vij priorem partem optionis och på thet slaget gjorde godvilligen
36
offerte inthet mehre ville anssa och holla oss thertill obligerade, uthan 2) till
37
at förekomma allehanda dilationer och befordra fridzslutet hafva för got

[p. 174] [scan. 230]


1
funnit oss förklara dett K. M. i en slijk hendelsse, och ther churfurstens
2
samtyckie inthet kunde nåås på ofnan beskreffne sätt, är sinnat at taga emot
3
hela Pommeren under Kaijsarens och Romerske rijksens garanda på con-
4
ditioner som ähre deels förslagne, deels hereffter införas kunde. Thenna vår
5
resolution hafva the taget ad communicandum med greffven af Trautmans-
6
dorff , lofvandes oss svar medh thet första, hvilket vij h. residenten till effter-
7
rettelsse och ther så komme till pass at nyttie emot the Frantzöske och i
8
occassioner vij hermedh communicera. Elljest ähr her inthet förefallet.

9
P. S. Vij holla för rådeligit at h. residenten söker vidh thetta tillfellet audience
10
hoos greffven af Trautmannsdorff och asseurerer honom at vij blifva vidh
11
then resolution vij her effter ofvanbe:te sätt hafva låtit seija greffven af
12
Lamberg och Krane, tesmognerandes att effter han embner sigh hiht, vij
13
då ähre redebogne at sluta. Thetsamma kan och berettas the Frantzösche.

Dokumente