Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
281. Gyldenklou an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Juli 24/August 3

[p. 528] [scan. 584]


1
–/ 281 /–

2

Gyldenklou an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1647 Juli 24/August 3

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. E 951; Eingangsvermerk Osnabrück 1647 August 9/19.

5
Schreiben Nr. 263. Gravamina. Satisfactio militum. Privata.

6
PS: Zweifel an Kurbayerns Haltung.

7
Auf Wunsch des Reichskanzlers übersende ich Euer Excellenz ein Schreiben des-
8
selben .

9
Det brefvet E. Ex. uthi sit bref af then 28 junii [ 28. Juni/8. Juli ] till migh
10
dresseradhe

31
Vgl. Hellquist unter „dressera“.
och begärade jagh motte H. M:t öfverlefverera hafver jagh
11
i underdånighet H. M:t den 15 huius [ 15./25. Juli ] insinuerat

32
Es handelt sich wohl um [ Nr. 263 ] .
. Om nu
12
theropå är nogot svarat, af H. K. M:t egenhändigen eller och genom nogon
13
annan i H. K. M:tz nampn, thet kan jagh inthet vettha; migh är therom
14
alsinthet kunnigt. Men E. Ex:s bref skickade H. M:t mig tilbakar i cantzliet,
15
litet förrähn then förre posten aflopp, och är ad acta lagt.

16
Det dröijes fuller nogot medh slutet på een och annan saak, serdeles the som
17
ahngåå Romerske rijked och des stender, vidh fridztractaterne, men thet
18
skall nepligen annorledes kunne vara, sedan K. M:t för 4 eller 5 vickur
19
sedan hafver betegat at icke så hasta låte theri förrähn man hade från feltm.
20
om soldatesquens contentement mehra visshet och richtighet om deres
21
consilio och betänkandhe och E. Ex. medh sin collega hadhe drifvit vår
22
bundzförvandters saak effter afgångne ordrernes lydelsse. Vår Herre låte
23
alt väl i sinom tidh, thet vari anten öfver korth eller långt, uthslå. Jagh veet
24
inthet heller om migh bör i ödhmjuk välmeeningh seija mit ringa betän-
25
kiandhe , at E. Ex. täcktes icke stort beröre det som in aprili kan vara serde-
26
les öfverskrifvit, ty effter det är såvijdha tillförenne berördt, kanskee thet
27
kunde vara nu nogh at man vidh thet som gjordt är läte bevändat. Dogh
28
talar jagh herom såsom den blinde om färgen; och bedher om förlåtelse at
29
jagh af ödhmjuk confidentie thette allenast medh ett ordh mentionerer.

30
Bitte um Überlassung eines Bauernhofs.

Dokumente