Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
84. Rosenhane an Axel Oxenstierna Münster 1646 Dezember 13/23

19
–/ 84 /–

20

Rosenhane an Axel Oxenstierna


21
Münster 1646 Dezember 13/23

22
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 696

23
Spanisch-französische und spanisch-niederländische Verhandlungen; französisch-niederländisches
24
Verhältnis.

25
Thet endaste som nu här i Mönster förehaffves ähr dän Spansche tractaten,
26
uthi hvilken interesserande partier mächta flitigt negotiera. Mediationen
27
emellan Frantzoserne och Spanierna, som Statische gesandterne härtill fört
28
haffva, ähr nu åter par ordre uthur Frankerike kommen till mediatores
29
ordinarios, som sig thäröffver beklagat haffva. Emellan Spanien och Staterna
30
förmenas ingen stor difficultet vara äffter the bägges inclinera till freden,

[p. 144] [scan. 200]


1
män the Italiensche conquesterna förorsaka att Frankerike och Spanien intet
2
så kunna drabba tillhopa, hvarföre och Frankerike nu omsider inclinerar
3
därhän att uppehålla Staterna om möijeligit vore ett åhr äller tu att full-
4
föllja kriget emot Spanien äller och, där sådant intet vore till ärhålla, att då
5
Staterna måtte lida att Frankerike resolverar att gripa Spanien allena an.
6
Thätta till att negotiera haffver thän ena Frantzösche gesandten, h. Servient,
7
varit i thässe dagar resefärdig att begiffva sig åt Holland och till att uppehålla
8
Staterna vid continuationen aff kriget, förmenes haffva ordre att göra them
9
store offerter både uthi pänningar och faste orter, jämväll och mäd pänningar
10
till att vinna och besticka en och annan in privato och till att uptäckia om
11
så kommer à propos hvilka utaff Gen. Staterna med Spansche päningar ähre
12
bestuckne och allermäst läggia sig härmot. Själlff haffver han emot mig
13
bekändt att the till att förtaga dän jalousie Staterna däraff kunde fatta att
14
Frankerike skulle komma them för när och gräntza tillhopa, om Spanien
15
kumme därut, att man då skulle sättia härtigen aff Lottringen däremellan
16
och inrymma honom hvad utaff Spanien kunde acquireras. Huru nu thätta
17
angår står till att förnimma, och synnerlig huru the kunna separera thän
18
Tyske freden ifrå thet Spansche väsendet, såsom the göra sig håppning
19
öffver.

20
Nachricht von der Gesandtschaft zum Kf. von Brandenburg liegt nicht vor. Alle
21
evangelischen Gesandten außer den kursächsischen halten sich in Osnabrück auf.

Dokumente