Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
35. Salvius an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 13/23

2

Salvius an Johan Oxenstierna


3
Münster 1646 November 13/23

4
Ausfertigung: J. Ox. Slg. B II = Druckvorlage. Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 878’ =
5
Beilage G zu Nr. 44.

6
Brandenburgische Vollmacht. Niederländisch-spanische, spanisch-französische Verhandlungen.
7
Satisfactio militum und hessische Satisfaktion. Odergrenze, Minden, Osnabrück. Erwünschte
8
Anwesenheit beider schwedischer Gesandten in Münster.

9
Jagh seer att the Churbrandenburgisches fullmacht är föga bättre nu än för
10
detta.

11
Hollandici legati väntas nu från Hagen

31
Den Haag.
, efter Seland hafver consenterat til
12
friden. Så snart the komma, säija Galli, sigh och them maste nödvendigt
13
sluta medh Spagnien. Qua sequela, thet före the oss starkt til sinnes. Begäre
14
fördenskuldh högt och hårt at jagh icke må reesa hädan förän medh theres
15
och Veneti tilhjelp thet blifver richtigt medh satisfactionen. Caesareos Osna-
16
brugenses nihil posse solum Trautmansdorfium omnia.

17
Jagh ärnar i afton eller morgon skrifteligen postulera a caesareanis ut sonat
18
ungefehr inclusa copia förklaring på militien och landgrefvinans satisfaction
19
ut Galli et Hassi rogant.

20
Interim hoppas jagh svar af E. Exc. på thet öfrige. Ville E. Exc. consentera
21
til at jagh sätter Odern pro termino, så vil jagh göra snart färdigt och så
22
snart min vagn blifver färdig komma öffver. Jagh hafver taalt vidh Traut-
23
mansdorf , men han fordrar först vår förklaring, sedan vil han göra hvadh
24
möijeligen är, Jesus! Huru Galli toge vidh sigh så ock Trautmansdorf at
25
jagh proponerade them K. M:tz sidsta befalning om Minden och Ossna-
26
brugge .

27
Alle man äre mächtog illa tilfridz at the förnimma at E. Exc. icke allenast
28
icke sjelf ut spem fecit kommer, uthan ock fordrar migh tilbakes, meenandes
29
chronan thermedh underkastes en stoor blasme.


30
Beilage fehlt.

Dokumente